Politica de privadesa

Ver versión castellano

Test

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com a la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades, ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (en endavant, Fibracat) informa que les dades personals dels seus clients seran tractades de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat i transparència, limitació de la finalitat i termini de conservació, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat.
A l'efecte de complir amb l'esmentada normativa i d’aclarir al Client o usuari de qualsevol Producte o Servei Fibracat com es recopilen, empren, tracten i protegeixen les seves dades personals, Fibracat posa a la seva disposició la següent informació:  

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DE TRACTAR LES DADES?

El responsable del tractament de les dades és ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL, amb CIF B61877031 i domicili social al carrer Bisbe Torras i Bages, 23 Bxs, 08242 Manresa (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 31560, Foli 28, Secció G, Full 193.871, inscripció 1a.
Contacte empresa: administracio@fibracat.cat/ 902123902/1711
Contacte Delegat de Protecció de Dades: rgpd@fibracat.cat
Això no obstant, en funció dels productes i serveis que tingui contractats cada client, i llevat d'aquelles particularitats que es puguin recollir a les condicions del producte o servei concret, el tractament d’aquestes dades podrà ser encarregat a determinats proveïdors de confiança, que figuren detallats a l’apartat quart del present document.  

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES?

A Fibracat tractem les dades del client per a la prestació del servei i per a altres finalitats que ell mateix autoritzi en els termes informats en la present Política de privacitat o en les Condicions específiques de cada Producte o Servei Fibracat contractat.
Les finalitats vinculades a la prestació del servei Fibracat són les següents:
a) Prestar el servei, mantenir-lo i gestionar la relació contractual amb el client.
b) Prestar l'atenció al client a través de qualsevol canal al que pugui dirigir-se: 1711, botigues FIBRACAT, àrea privada de client, xarxes socials o qualsevol altre mitjà de comunicació autoritzat per Fibracat.
c) Acreditar la contractació, millorar la qualitat de l'atenció tècnica i comercial, verificar la satisfacció dels clients i complir amb els estàndards de seguretat i qualitat exigits per la normativa aplicable.
f) Mantenir la seguretat de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques i detectar els seus possibles errors tècnics.
e) Realitzar estadístiques, enquestes o estudis de mercat que tinguin per finalitat avaluar la qualitat del producte o servei i la presa de decisions de negoci derivades d’aquesta l'avaluació.
h) Impedir la utilització abusiva o fraudulenta dels serveis.
Tanmateix, i de forma addicional, durant la vigència de la relació contractual es podran incorporar altres dades per a aquestes o altres finalitats, prèvia informació al client en el moment de la seva recollida.
Si Fibracat requerís el tractament ulterior de les seves dades personals per a un fi diferent als recollits en la present Política de Privacitat, s'informarà prèviament al client d'aquesta circumstància i de les finalitats previstes per a aquest tractament.
El tractament de les dades del client per a les finalitats indicades no implica per part de Fibracat l'aplicació de decisions automatitzades que produeixin efectes jurídics per al client, llevat que ell mateix ho hagi consentit expressament.
 

3. QUINA LEGITIMACIÓ TENIM PER TRACTAR LES DADES?

a) La prestació del servei
Fibracat podrà utilitzar aquelles categories de dades que siguin necessàries per a la correcta prestació del servei, d'acord amb les finalitats relacionades en l'apartat segon.
En tot cas, el Client serà l'únic responsable de tota la informació que proporcioni a Fibracat per a la gestió i contractació dels productes i serveis. En conseqüència, Fibracat no es responsabilitza de la utilització de dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades proporcionats pel Client.
b) L'interès legítim
El tractament de dades personals dels clients resulta una premissa indispensable per a poder prestar-los els productes i serveis amb la màxima excel·lència i, si escau, procedir a la seva millora.
En aquest sentit, l’interès legítim constituirà legitimació suficient sempre que tingui per objecte tractar les dades del client per a la finalitat indicada i es trobi dins de les seves expectatives raonables basades en la relació que manté com a client, la qual cosa suposa el tractament de:
a) Dades sobre tràfics anòmals que es realitzin des de la connexió del client i que afectin la seguretat de les xarxes, sistemes o equips per tal que Fibracat pugui remetre al client alertes de seguretat.
b) Dades de client, productes o serveis Fibracat, consums de televisió i d'altres dispositius, així com visites a la pàgina web i xarxes socials de Fibracat realitzades pel client, per tal d'analitzar, de forma bàsica, aspectes relatius a les seves preferències que permetin, si s'escau, oferir-li ofertes personalitzades de productes i serveis Fibracat.
c) El consentiment exprés
Com a factor de legitimació fonamental per al tractament de les seves dades, cada Client o usuari rebrà prèviament una comunicació informativa perquè pugui decidir sobre el tractament d’aquestes dades en relació a les següents finalitats:
a) dades de trànsit, visites web i localització de l'usuari, amb la finalitat de realitzar un perfil comercial i poder oferir a aquest, per qualsevol mitjà, ofertes personalitzades de productes i serveis Fibracat.
b) dades del client, en els casos en què ell mateix, d'acord amb el seu dret a figurar a les guies telefòniques o de serveis de consulta telefònica sobre números d'abonat, hagi manifestat expressament el seu desig de ser inclòs.
No obstant això, el client podrà sempre demanar gratuïtament, acreditant per escrit la seva identitat, l'exclusió de les seves dades per a fins de venda directa, l'omissió total o parcial de la seva adreça o altres dades personals o, si s’escau, la correcció dels errors existents.
La retirada del consentiment per a aquests tractaments es pot realitzar en la mateixa comunicació informativa o mitjançant l'enviament de la notificació pertinent a l'adreça: rgpd@fibracat.cat.
 

4. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

Fibracat únicament intercanviarà dades personals amb tercers destinataris que siguin encarregats de la prestació de serveis Fibracat, sistemes d'informació creditícia i tercers degudament habilitats en compliment d'una obligació legal, en els termes següents:
a. Necessàries per a la prestació del servei:
Fibracat té contractats per a la gestió d'algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei, proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals, que actuaran com encarregats de tractament i que, en aquesta condició, restaran obligats contractualment a complir les seves obligacions legals i a mantenir la confidencialitat i secret de la informació.
En aquest sentit, l’informem que actuaran en la condició d’encarregats per compte de FIBRACAT les següents empreses:
ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (FIBRACAT), amb CIF B61877031 i domicili social al carrer Bisbe Torras i Bages, 23 Bxs, 08242 Manresa (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 31560, Foli 28, Secció G, Full 193.871, inscripció 1a, com a responsable del tractament de les dades.
BB PHONE LEVANTE SL (LEMONVIL), amb CIF B-54812722 i domicili social al carrer Lope de Vega 29 Entresol, d’Elx, inscrita al Registre Mercantil d’Alacant en el Tom 3806, Foli 12, Secció 8, Full A-141844, com a proveïdor de confiança de telefonia mòbil i encarregat del tractament de dades associades a aquest servei.
COLT Technology Services, S.A.U., amb CIF A81626905 i domicili social al Carrer Telémaco 5 28027 de Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el Tom 1373, Foli 80, Secció 8, Full 186178, inscripció 1a, com a proveïdor de confiança de línies de telefonia fixa i encarregat del tractament de dades associades a aquest servei.
VODAFONE ESPAÑA S.A., amb CIF A80907397 i domicili social a l’Avenida América, 115, 28042, de Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, en el Tom 36600, Foli 2, Secció 8, Full 131612, Inscripció 1a, com a proveïdor de confiança de línies de telefonia fixa i encarregat del tractament de dades associades a aquest servei.
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A., amb CIF número A25345331 i domicili social al carrer General Lacy 42, Planta Baixa, 28045 de Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 37085, Foli 92, Secció 8, Full 662074, Inscripció 1a.
HOLDED TECHNOLOGIES SL, amb CIF B6654377 i domicili social en el carrer Provença, 275, 4rt pis, porta 1a, de Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 46320, Foli 44, Secció 8, Full 471120, Inscripció 1a, com a proveïdor de confiança de sistemes de software de gestió. No es preveu cessió de dades però sí dret a accedir-hi.
SISTEMES D’ORGANITZACIÓ SA (CONTROL GROUP), amb CIF A08588170 i domicili social al carrer Montsant, 4, Polígon Industrial Casanova 08272 St. Fruitós de Bages, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 34688, Foli 2, Secció 8, Full B42566, inscripció 1a, com a proveïdor de confiança de sistemes de programació de software de gestió. No es preveu cessió de dades però sí dret a accedir-hi.
SAGE SPAIN, amb CIF B58836321 i domicili social a Moraleja Buiding One, Av. Europa, 19, planta 1, 28108, de Madrid, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el Tom 31578, Foli 20, Secció 8, Ful 351192, Inscripció 1a, com a proveïdor de confiança de sistemes de programació de software de gestió. No es preveu cessió de dades però sí dret a accedir-hi.
En cap cas les dades de caràcter personal del Client seran compartides amb terceres empreses alienes a la prestació de productes i serveis Fibracat sense obtenir el seu consentiment previ, llevat que la cessió de les seves dades fos necessària per a assegurar el manteniment de la relació contractual amb el Client, així com en els casos previstos per la normativa vigent.
Així mateix, atesa la configuració de l'oferta comercial de Fibracat i en funció de les necessitats tècniques per a la prestació dels serveis que formen part d’aquesta oferta, es podran produir les comunicacions de dades que siguin necessàries, entre els responsables i els encarregats del tractament, amb la finalitat de prestar i gestionar correctament el servei contractat, i oferir l'oferta comercial, si ho autoritza el client, que més s'adapti a les circumstàncies, interessos i preferències del client.
Addicionalment, podran ser comunicades les dades personals que siguin necessàries per a la prestació, facturació i cobrament de serveis de tercers contractats pel Client a través dels Productes i Serveis Fibracat, com ara altres operadores de telecomunicacions, proveïdors de serveis de tarifació addicional, així com la resta de proveïdors que, si escau, s'indiquin en les Condicions dels Productes o Serveis.
b. Comunicacions de dades a sistemes d'informació creditícia
S'informa al client que, d'acord amb la normativa vigent, en supòsits d'impagament les dades relatives al deute podran ser comunicades a terceres empreses degudament autoritzades que s’encarreguin de gestionar l'incompliment d'obligacions dineràries.
c. Compliment d'una obligació legal
Fibracat també podrà comunicar les dades personals d'un client a tercers legalment habilitats quan sigui necessari per complir amb la legislació vigent.
Fibracat podrà comunicar les dades personals del Client a diferents autoritats públiques en virtut d'una obligació legal: autoritats fiscals i duaneres, autoritats judicials, autoritats competents en matèria de telecomunicacions, policia judicial, entitats prestatàries dels serveis d'atenció de les trucades d'urgència 112 i qualsevol altra que en funció de la normativa vigent sigui aplicable.  

5. QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

En compliment del principi de limitació del termini de conservació, les dades recollides seran tractades únicament i exclusivament durant el temps necessari i per a les finalitats per a les quals s'hagin recollit en cada moment.
En aquest sentit, legalment és admissible que les dades es puguin conservar durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat. En aquest casos, les dades restaran degudament bloquejades i no es podran usar per a cap finalitat.
Per tot l'anterior i en termes genèrics, Fibracat ha establert els següents terminis de conservació:
- Dades de client: les dades seran conservades durant la vigència de la relació contractual més un termini màxim addicional de 6 anys després de la finalització del contracte, en aplicació de les obligacions establertes pel Codi de Comerç pel que fa a la conservació de les factures.
- Dades dels Productes o Serveis FIBRACAT: les dades seran conservades durant la vigència de la relació contractual més un termini màxim addicional de 6 anys després de la finalització del contracte, en aplicació de les obligacions establertes pel Codi de Comerç pel que fa a la conservació de les factures.
- Dades de consums de televisió i altres dispositius: les dades seran conservades durant el termini de 12 mesos (llevat que es tracti d'informació necessària per a les funcionalitats del servei descrites en el contracte), en aplicació de la Llei 25/2007, de 18 de octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes publiques de comunicacions, que implica emmagatzemar la informació de tràfic i localització durant un termini de 12 mesos per ser aportada en cas de requeriment judicial.
- Dades de trànsit, visites web i localització: les dades seran conservades durant un termini de 12 mesos, per la mateixa obligació que s’esmenta al punt anterior.  

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

 De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, Fibracat informa el client que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:
• Accés: permet al titular de les dades obtenir informació sobre si Fibracat està tractant dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, obtenir informació sobre les dades sotmeses a tractament.
• Rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
• Supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per Fibracat quan ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollides, llevat que hi hagi obligació legal de conservar-les.
• Limitació: permet que el tractament de dades es paralitzi i que, en el futur, Fibracat únicament els pugui conservar per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquests casos, Fibracat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Oblit: El dret a l'oblit és la manifestació dels tradicionals drets de cancel·lació i oposició aplicats als cercadors d'internet. Fa referència al dret a impedir la difusió d'informació personal a través d'internet quan la seva publicació no compleix els requisits d'adequació i pertinència que preveu la normativa. En concret, inclou el dret a limitar la difusió universal i indiscriminada de dades personals en els cercadors generals quan la informació és obsoleta o ja no té rellevància ni interès públic, encara que la publicació original sigui legítima (en el cas de butlletins oficials o informacions emparades per les llibertats d'expressió o d'informació).
• Portabilitat: permet a l'interessat rebre les seves dades personals i transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Per a l'exercici d'aquest dret, caldrà que el client proporcioni un correu electrònic vàlid.
Fibracat garanteix l'adopció de les mesures necessàries per a assegurar l'exercici d'aquests drets gratuïtament, sent necessari per a tal exercici que s'adjunti còpia del seu document oficial d'identificació.
Per a l'exercici de qualsevol dels drets esmentats anteriorment, el client pot dirigir l'escrit corresponent, d'entre els que figuren a l'annex, a l'adreça electrònica rgpd@fibracat.cat.
Així mateix, i especialment quan el Client consideri que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà escriure al delegat de protecció de dades a la mateixa adreça electrònica.
Finalment, el client tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de control competents, les dades de contacte de les quals són les següents:
Agència Espanyola de Protecció de Dades: C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid. Telèfons: 901 100 099/91 266 35 17
Autoritat Catalana de Protecció de Dades: C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona. Tel. 93 552 78 00 Fax. 93 552 78 30  

7. COM HEM OBTINGUT LES DADES?

Des de Fibracat tractem la informació personal que el client facilita per a la contractació d'un producte o servei, així com la informació generada a través de la seva prestació. Sobre la base del principi de minimització, les dades que podrem tractar seran les adequades i mínimament necessàries per a complir amb les finalitats objecte del tractament, i respectant sempre la voluntat del client.
En funció dels Productes o Serveis contractats pel client, així com dels tractaments addicionals que ell mateix hagi autoritzat, les dades que podran ser objecte de tractament són els següents:
• Dades de client: dades de contacte, edat, equip i terminal utilitzat, comportament de pagament, i aquelles informacions recollides en els diferents canals d'atenció al client (comunicació d'incidències tècniques, consultes, etc.).
• Dades dels Productes o Serveis Fibracat: tipus de productes o serveis contractats pel client, consums, facturació, tipus de serveis cobrats a través de la seva factura.
• Dades de consums en Fibracat TV: continguts visualitzats a través de la televisió de la llar del client o de qualsevol altre dispositiu disponible a Fibracat TV.
• Dades de trànsit: dades associades al número d'origen i destinació, tipus de trucada (nacional, internacional, etc ...); data, hora i durada de la trucada; número d’origen i destinació dels SMS i MMS enviats.
• Dades de visites web: dades de l'adreça IP pública de cada connexió realitzada per l'usuari, incloent la seva data i hora de connexió, la consulta al DNS, les pàgines webs consultades o les aplicacions utilitzades pel client, la IP del web que el client consulta, nom de domini (URL), apartats visitats dins de la pàgina web (URI), volum de dades utilitzades, data de la connexió i IMSI.
• Dades de localització: dades de la posició geogràfica de la línia mòbil del client (identificador de l'antena o cel·la a la qual està associada la comunicació i la seva posició geogràfica, canvi d'antena i / o encesa i apagat del dispositiu per poder oferir la cobertura necessària, data i hora de la informació anterior, i nombre IMSI).
No obstant l'anterior, s'informa que la prestació dels Productes i Serveis Fibracat podrà implicar el tractament d'altres categories de dades no incloses en aquesta enumeració. En aquest cas, el client serà informat de les condicions de privacitat específiques per a cadascun dels productes o serveis afectats i es demanarà el seu consentiment, si cal, d'acord amb la normativa aplicable.
Sense perjudici de les dades indicades anteriorment, Fibracat informa que les dades tractades podran ser objecte d'un procés d'anonimització irreversible complint amb totes les garanties establertes per la legislació, i que un cop anonimitzades no els són aplicables els principis de protecció de dades de caràcter personal.  

8. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

FIBRACAT informa que només contracta la gestió de funcions necessàries per a la prestació del servei amb encarregats de tractament de dades situats dins de l’Espai de la Unió Europea, el qual manté un règim jurídic de protecció de dades comú i, per tant, dotat d’idèntiques garanties.
Això no obstant, quan per a la prestació del servei algun d’aquests encarregats hagués de transmetre dades a tercers (filials o subcontractes) situats fora d’aquest Espai Europeu, FIBRACAT garanteix, mitjançant acords formalitzats a l’efecte amb els seus respectius encarregats, que aquests tercers garantiran un nivell adequat de protecció de dades personals.  

9. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

Per tal de garantir la seguretat, el secret i la confidencialitat de les dades dels seus clients, Fibracat adopta les més exigents mesures de seguretat i mitjans tècnics per evitar la seva pèrdua, mal ús o el seu accés sense autorització.
Les dades personals que Fibracat recapti per mitjà de les diferents comunicacions que mantinguem amb el client seran tractades amb absoluta confidencialitat, amb el compromís de mantenir-les en secret i arxivar-les amb totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la legislació aplicable.  

10. TRACTAMENT DE DADES DE MENORS

Fibracat prohibeix expressament que els menors d'edat facilitin dades personals sense el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals.
En cas que el Client major d'edat atorgui la utilització dels serveis a un usuari menor d'edat, com a responsable d’aquest menor serà l'encarregat d'autoritzar i decidir davant Fibracat sobre el tractament de les seves dades.
Fibracat vetllarà per l'ús adequat de les dades dels menors, d'acord amb les lleis que els siguin aplicables i les mesures que siguin oportunes.
En el supòsit que els pares, tutors o representants legals d'aquests menors detectessin un tractament de dades no autoritzat podran presentar les seves consultes o reclamacions dirigint un escrit a rgpd@fibracat.cat.
 

11. CANVIS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Fibracat podrà actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment, comunicant-ho al client quan aquesta actualització suposi nous tractaments de dades o un canvi substancial d’aquesta política. La utilització dels nostres serveis una vegada comunicat aquest canvi implicarà el seu coneixement per part del client en els termes recollits en la nova política de privacitat publicada.
ANNEX: formularis per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, limitació i cancel·lació/supressió
EXERCICI DRET D’ACCÉS
Petició d'informació sobre les dades personals incloses en un fitxer.
DADES DEL SOL·LICITANT.
Sr./ Sra. , major d'edat, amb domicili per notificacions al c/_________núm._____ , Localitat ________Província__________ C.P.________, i telèfon______________, amb D.N.I , del que acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d'exercir el seu dret d'accés, de conformitat amb l’article 15 de la Llei Orgànica 15/1999 i amb l’article 15 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, en front del fitxer anomenat _________o davant la totalitat dels fitxers de:
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
Nom: ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (FIBRACAT)
Adreça: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, Bxs, 08242 Manresa.
Telf. 902 123 902
Província: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
SOL·LICITO
1. Que, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció d'aquesta sol·licitud, se li faciliti gratuïtament l'accés als seus fitxers; aquesta informació contindrà, de manera llegible i intel·ligible, les dades de base que sobre la meva persona estan inclosos en els seus fitxers, els resultants de qualsevol elaboració, procés o tractament, així com l'origen de les dades, els cessionaris i l'especificació dels concrets usos i finalitats per a les quals es van emmagatzemar.
2. Transcorregut l’anterior termini sense que de forma expressa es contesti a la petició d'accés esmentada, aquesta s'entendrà denegada. En aquest cas, i en virtut de l'article 18 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del seu desplegament, s'interposarà l'oportuna reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades.
3. En cas que la sol·licitud del dret d'accés fos estimada, que, en el termini de deu dies des de la resolució estimatòria, es remeti per correu certificat la informació sol·licitada.
4. Que designo, a efectes de notificacions, la següent adreça de correu electrònic: _____
A _______a ____de_______ de 20____
(Signatura)
EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ
Petició de correcció de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament inclosos en un fitxer.
DADES DEL SOL·LICITANT
Sr./Sra.______________ , major d'edat, amb domicili al c/__________ núm _________ , Localitat ________Província________ C.P._______ amb D.N.I__________ , del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d'exercir el seu dret de rectificació, de conformitat amb l'article 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del seu desplegament, i a l’article 16 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, enfront del fitxer anomenat _______o enfront de la totalitat dels fitxers de:
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
Nom: ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (FIBRACAT)
Adreça: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, Bxs, 08242 Manresa.
Telf. 902 123 902
Província: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
SOL·LICITO
1. Que, en el termini de deu dies des de la recepció d'aquesta sol·licitud, es procedeixi gratuïtament a l'efectiva correcció de les dades inexactes relatives a la meva persona que es trobin als seus fitxers.
2. Les dades que cal rectificar s'enumeren al full annex (adjuntar docs.), fent referència als documents que s'acompanyen a aquesta sol·licitud i que acrediten, en cas de ser necessari, la veracitat de les noves dades.
3. Que, d’acord amb allò previst a l’article 19 del RGPD, em comuniquin de forma escrita a l’adreça més avall indicada, la rectificació de les dades una vegada realitzada.
4. Que, en el cas que el responsable del fitxer consideri que la rectificació no procedeix, el comuniqui igualment, de forma motivada i dins del termini de deu dies assenyalat, a fi de poder interposar la reclamació prevista a l'article 18 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personal.
5. Que designo, a efectes de notificacions, la següent adreça de correu electrònic: _____
A_____ a______ de______ de 20__
(Signatura)
EXERCICI DEL DRET D'OPOSICIÓ
Petició d'oposició a l'existència de dades personals objecte de tractament inclosos en un fitxer.
DADES DEL SOL·LICITANT
Sr./Sra.__________ , major d'edat, amb domicili al c/ núm.__________ , Localitat_______ Província________ C.P._______ amb D.N.I.__________ , del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d'exercir el seu dret d’oposició, de conformitat amb l'article 16 de la Llei Orgànica 15/1999, els articles 15 i 16 del Reial Decret 1332/94 94 i l’article 21 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, enfront del fitxer anomenat o enfront de a la totalitat dels fitxers de:
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
Nom: ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (FIBRACAT)
Adreça: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, Bxs, 08242 Manresa.
Telf. 902 123 902
Província: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
ASSUMPTE: OPOSICIÓ AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS EN RELACIÓ AMB UN FITXER O TRACTAMENT
D’acord amb allò establert a l’article 6.4 i 17 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, m’oposo al tractament de les meves dades personals en base els motius següents:
(el sol·licitant haurà d’enumerar o exposar els motius fonamentats i legítims, en relació amb una concreta situació, pels quals s’oposa al tractament de les seves dades personals)
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
(…)
A fi d’acreditar els motius fonamentats i legítims per oposar-me al tractament aporto la documentació justificativa següent:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
(…)
A _______a _____de_____ de 20__
(Signatura)
EXERCICI DEL DRET DE LIMITACIÓ
Petició de limitació de dades personals objecte de tractament inclòs en un fitxer.
DADES DEL SOL·LICITANT
Sr./Sra._________ , major d'edat, amb domicili al c/ __________núm._______ , Localitat_____ Província _________ C.P. _______amb D.N.I._______ , del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d'exercir el seu dret de limitació, de conformitat amb l'article 18 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, enfront del fitxer anomenat__________ o enfront a la totalitat dels fitxers de:
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
Nom: ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (FIBRACAT)
Adreça: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, Bxs, 08242 Manresa.
Telf. 902 123 902
Província: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
SOL·LICITO
1. Que, en el termini de deu dies des de la recepció d'aquesta sol·licitud, es procedeixi a l'efectiva la limitació del tractament de dades relatives a la meva persona que es trobin als seus fitxers, per una de les raons següents:
- inexactitud de les dades personals, durant un termini suficient que permeti al responsable del tractament verificar l’exactitud d’aquestes, en no existir vinculació jurídica o disposició legal que justifiqui el seu manteniment.
- tractament il·lícit de les dades.
- el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però jo, com a persona interessada, les necessito per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
- oposar-me al seu tractament absolut mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els meus drets.
2. Que, d’acord amb allò previst a l’article 19 del RGPD, em comuniquin de forma escrita a l’adreça més avall indicada la limitació de les dades una vegada realitzada.
3. Que, en el cas que el responsable del fitxer consideri que l'esmentada limitació no procedeix, ho comuniqui igualment, de forma motivada i dins del termini de deu dies assenyalat, a fi de poder interposar la reclamació prevista a l'article 18 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personal.
4. Que designo, a efectes de notificacions, la següent adreça de correu electrònic: _____
A _______a _____de_____ de 20__
(Signatura)
EXERCICI DEL DRET DE SUPRESSIÓ O “DRET A L’OBLIT”
Petició de supressió/oblit de dades personals objecte de tractament inclòs en un fitxer.
DADES DEL SOL·LICITANT
Sr./Sra._________ , major d'edat, amb domicili al c/ núm._________ , Localitat_____ Província _________ C.P. _______amb D.N.I._______ , del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d'exercir el seu dret de supressió/oblit, de conformitat amb l’article 17 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, enfront del fitxer anomenat o enfront de la totalitat dels fitxers de:
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
Nom: ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (FIBRACAT)
Adreça: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, Bxs, 08242 Manresa.
Telf. 902 123 902
Província: Barcelona
SOL·LICITO
Contacte: rgpd@fibracat.cat
1. Que, en el termini de deu dies des de la recepció d'aquesta sol·licitud, es procedeixi a l'efectiva supressió de qualssevol dades relatives a la meva persona que es trobin als seus fitxers en no existir vinculació jurídica o disposició legal que justifiqui el seu manteniment.
2. Que, d’acord amb allò previst a l’article 19 del RGPD, em comuniquin de forma escrita a l’adreça més avall indicada la supressió/l’oblit de les dades una vegada realitzada.
3. Que, en el cas que el responsable del fitxer consideri que l'esmentada cancel·lació/supressió no procedeix, ho comuniqui igualment, de forma motivada i dins del termini de deu dies assenyalat, a fi de poder interposar la reclamació prevista a l'article 18 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personal.
4. Que designo, a efectes de notificacions, la següent adreça de correu electrònic: _____
A _______a _____de_____ de 20__
(Signatura)
EXERCICI DEL DRET DE LA PORTABILITAT DE LES DADES
Petició de portabilitat de dades personals objecte de tractament inclòs en un fitxer.
DADES DEL SOL·LICITANT
El Sr./Sra._________, major d’edat, amb domicili en c/___________núm. _________, Localitat_____ Província _________ C.P. _______amb DNI_______, del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig d’exercir el seu dret de portabilitat de les seves dades personals, de conformitat amb l’article 20 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, enfront del fitxer anomenat _____________o enfront de la totalitat dels fitxers de:
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
Nom: ALTA TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONS SL (Fibracat)
Adreça: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, bxs, 08242 Manresa.
Telf. 902123902
Província: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
SOL·LICITO
1. Que, en el termini de deu dies des de la recepció d'aquesta sol·licitud, es procedeixi a posar-me a disposició les meves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, per tal de poder transmetre-les directament a un altre responsable.
2. Que designo, a efectes traslladar les dades requerides, així com qualsevol altra notificació relacionada amb aquesta sol·licitud, la següent adreça de correu electrònic __
A _______ _____de_____ de 20__
(Firma)  

Política de privacidad

Veure versió en català

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como al resto de normativa aplicable en materia de protección de datos, ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (en adelante, FIBRACAT) informa que los datos personales de sus clientes serán tratados de conformidad con los principios de licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad y plazo de conservación, minimización de datos, exactitud, integridad y confidencialidad.
A los efectos de cumplir con la mencionada normativa y clarificar al Cliente o usuario de cualquier Producto o Servicio FIBRACAT cómo se recopilan, emplean, tratan y protegen sus datos personales, FIBRACAT pone a su disposición la siguiente información:

1. ¿QUIÉN ÉS EL RESPONSABLE DE TRATAR SUS DATOS?

El responsable del tratamiento de los datos es ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL, con CIF B61877031 y domicilio social en la calle Bisbe Torras i Bages, 23 Bxs, 08242 Manresa (Barcelona), inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 31560, Foli 28, Sección G, Hoja 193.871, Inscripción 1a.
Contacto empresa: administracio@fibracat.cat/ 902 123 902
Contacto Delegado de Protección de Datos: rgpd@fibracat.cat
No obstante, en función de los productos y servicios que tenga contratados cada cliente, y salvo aquellas particularidades que se pudieran recoger en las condiciones del producto o servicio concreto, el tratamiento de los datos podrá ser encargado a determinados proveedores de confianza que figuran detallados en el apartado cuarto de presente documento.

2. ¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS SUS DATOS?

En FIBRACAT tratamos los datos del cliente para la prestación del servicio y para otras finalidades que él mismo autorice en los términos informados en la presente Política de Privacidad o en las Condiciones específicas de cada Producto o Servicio FIBRACAT contratado.
Las finalidades vinculadas a la prestación del servicio FIBRACAT son las siguientes:
a) Prestar el servicio, mantenerlo y gestionar la relación contractual con el cliente.
b) Prestar la atención al cliente a través de cualquier canal al que pueda dirigirse: 1711, tiendas FIBRCAT, área privada de cliente, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación autorizado por FIBRACAT.
c) Acreditar la contratación, mejorar la calidad de la atención técnica y comercial, verificar la satisfacción de los clientes y cumplir con los estándares de seguridad y calidad exigidos por la normativa aplicable.
f) Mantener la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y detectar sus posibles errores técnicos.
e) Realizar estadísticas, encuestas o estudios de mercado que tengan por finalidad evaluar la calidad del producto o servicio y la toma de decisiones de negocio derivadas de dicha evaluación.
h) Impedir la utilización abusiva o fraudulenta de los servicios.
Asimismo, y de forma adicional, durante la vigencia de la relación contractual se podrán incorporar otros datos para éstas u otras finalidades, previa información al cliente en el momento de la recogida de los mismos.
Si FIBRACAT requiriera el tratamiento ulterior de sus datos personales para un fin distinto a los recogidos en la presente Política de Privacidad, se informará previamente al cliente de dicha circunstancia y de las finalidades previstas para dicho tratamiento.
El tratamiento de los datos del cliente para las finalidades indicadas no implicará por parte de FIBRACAT la aplicación de decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos para el cliente, salvo que él mismo lo haya consentido expresamente.

3. ¿QUÉ LEGITIMACIÓN TENEMOS PARA TRATAR SUS DATOS?

a) La prestación del servicio
FIBRACAT podrá utilizar aquellas categorías de datos que sean necesarias para la correcta prestación del servicio, de acuerdo con las finalidades relacionadas en el apartado segundo.
En todo caso, el Cliente será el único responsable de toda la información que proporcione a FIBRACAT para la gestión y contratación de los productos y servicios. En consecuencia, FIBRACAT no se responsabiliza de la utilización de datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados proporcionados por el Cliente.
b) El interés legítimo
El tratamiento de datos personales de los clientes resulta una premisa indispensable para poder prestarles los productos y servicios con la máxima excelencia y, en su caso, proceder a su mejora.
El interés legítimo constituirá legitimación suficiente siempre que tenga por objeto tratar los datos del cliente para la finalidad indicada y se encuentre dentro de sus expectativas razonables basadas en la relación que mantiene como cliente, lo cual supone el tratamiento de:
a) Datos sobre tráficos anómalos que se realicen desde la conexión del cliente y que afecten a la seguridad de las redes, sistemas o equipos con el fin de que FIBRACAT pueda remitir al cliente alertas de seguridad.
b) Datos de cliente, productos o servicios FIBRACAT, consumos de televisión y de otros dispositivos, así como visitas a la página web y redes sociales de FIBRACAT realizadas por el cliente, con el fin de analizar, de forma básica, aspectos relativos a sus preferencias que permitan, en su caso, ofrecerle ofertas personalizadas de Productos y Servicios FIBRACAT.
c) El consentimiento expreso
Como factor de legitimación fundamental para el tratamiento de sus datos, cada Cliente o usuario recibirá previamente una comunicación informativa para que pueda decidir sobre el tratamiento de estos datos en relación a las siguientes finalidades:
a) datos de tráfico, visitas web y localización del usuario, con el fin de realizar un perfil comercial y poder ofrecer al mismo, por cualquier medio, ofertas personalizadas de Productos y Servicios FIBRACAT.
b) datos del cliente, en los casos en los que él mismo, conforme a su derecho a figurar en las guías telefónicas o de servicios de consulta telefónica sobre números de abonado, haya manifestado expresamente su deseo de ser incluido.
No obstante, el cliente podrá siempre solicitar gratuitamente, acreditando por escrito su identidad, la exclusión de sus datos para fines de venta directa, la omisión total o parcial de su dirección u otros datos personales o, en su caso, la corrección de los errores existentes.
La retirada del consentimiento para estos tratamientos podrá realizarse en la misma comunicación informativa o mediante el envío de la notificación pertinente a la dirección: rgpd@fibracat.cat.

4. ¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN SUS DATOS?

FIBRACAT únicamente intercambiará datos personales con terceros destinatarios que sean encargados de la prestación de servicios FIBRACAT, sistemas de información crediticia y terceros debidamente habilitados en cumplimiento de una obligación legal, en los términos siguientes:
a. Necesarias para la prestación del servicio:
FIBRACAT tiene contratados para la gestión de algunas de las funciones necesarias para la prestación del servicio, proveedores de confianza que podrán tener acceso a datos personales, que actuarán como encargados de tratamiento y que, en dicha condición, estarán obligados contractualmente a cumplir con sus obligaciones legales y a mantener la confidencialidad y secreto de la información.
En este sentido, le informamos que actuaran en la condición de encargados por cuenta de FIBRACAT las siguientes empresas:
ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (FIBRACAT), con CIF B61877031 y domicilio social en la calle Bisbe Torras i Bages, 23 Bjs, 08242 Manresa (Barcelona), inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, ​​Tomo 31560, Folio 28, Sección G, Hoja 193.871, inscripción 1ª, como responsable del tratamiento de los datos.
BB PHONE LEVANTE SL (LEMONVIL), con CIF B54812722 y domicilio social en la calle Lope de Vega 29 Entresuelo, de Elche, inscrita en el Registro Mercantil de Alicante en el Tomo 3806, Folio 12, Sección 8, Hoja A-141844, inscripción 1ª, como a proveedor de confianza de telefonía móvil y encargado del tratamiento de datos Asociados a este servicio.
COLT Technology Services, S.A.U., con CIF A81626905 y domicilio social en la calle Telémaco 5 28027 de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 1373, Folio 80, Sección 8, Hoja 186178, inscripción 1ª, como proveedor de confianza de líneas de telefonía fija y encargado del tratamiento de datos Asociados a este Servicio.
VODAFONE ESPAÑA S.A., con CIF A80907397 y domicilio social en la Avenida América, 115, 28042, de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 36600, Folio 2, Sección 8, Hoja 131612, Inscripción 1ª, como proveedor de confianza de líneas de telefonía fija y encargado del tratamiento de datos asociados a este Servicio.
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A., con CIF número A25345331 y domicilio social en la calle General Lacy 42, Planta Baja, 28045 de Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 37085, Folio 92, Sección 8, Hoja 662074, Inscripció 1a.
AIRE NETWORKS DEL MEDTERRÁNEO SLU, con CIF B53704599 y domicilio social en la calle Santiago Ramón y Cajal, 11, 03203 de Elche, inscrita en el Registro Mercantil de Alicante en el Tomo 2584, Folio 30, Sección 8, Hoja A 72796, Inscripción 1ª, como proveedor de confianza de telefonía móvil y encargado del tratamiento de datos asociados a este servicio.
HOLDED TECHNOLOGIES SL, con CIF B6654377 y domicilio social en la calle Provença, 275, piso 4º, puerta 1ª, de Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 46320, Folio 44, Sección 8, Hoja 471120, Inscripción 1ª, como proveedor de confianza de sistemas de software de gestión. No se prevé cesión de datos pero sí derecho de acceso.
SISTEMES D’ORGANITZACIÓ SA (CONTROL GROUP), con CIF A08588170 y domicilio social en la calle Montsant, 4, Polígono Industrial Casanova 08272 St. Fruitós de Bages, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 34688, Folio 2, Sección 8, Hoja B42566, inscripción 1ª, como proveedor de confianza de sistemas de programación de software de gestión. No se prevé cesión de datos pero sí derecho de acceso.
SAGE SPAIN, con CIF B58836321y domicilio social en la Moraleja Building One, Av. Europa, 19, planta 1, 28108, de Madrid, inscrita en el registro mercantil de Madrid en el  Tomo 31578, Folio 20, Sección 8, Hoja 351192, Inscripción 1a, como proveedor de confianza de sistemas de programación de software de gestión. No se prevé cesión de datos pero sí derecho de acceso.
En ningún caso los datos de carácter personal del Cliente serán compartidos con terceras Empresas ajenas a la prestación de productos y servicios FIBRACAT sin obtener su consentimiento previo, salvo que la cesión de sus datos fuese necesaria para asegurar el mantenimiento de la relación contractual con el Cliente, así como en los casos previstos por la normativa vigente.
Asimismo, dada la configuración de la oferta comercial de FIBRACAT y en función de las necesidades técnicas para la prestación de los servicios que forman parte de la misma, se podrán producir las comunicaciones de datos que sean necesarias, entre los responsables y los encargados, con el fin de prestar y gestionar correctamente el servicio contratado, y ofrecer la oferta comercial, silo autoriza el cliente, que más se adapte a las circunstancias, intereses y preferencias del cliente.
Adicionalmente, podrán ser comunicados los datos personales que sean necesarios para la prestación, facturación y cobro de servicios de terceros contratados por el Cliente a través de los Productos y Servicios FIBRACAT, como, por ejemplo, otras operadoras de telecomunicaciones, proveedores de servicios de tarificación adicional, así como el resto de proveedores que, en su caso, se indiquen en las Condiciones de los Productos o Servicios.
b. Comunicaciones de datos a sistemas de información crediticia
Se informa al cliente de que, conforme a la normativa vigente, en supuestos de impago, los datos relativos a la deuda podrán ser comunicados a terceras empresas debidamente autorizadas que se encarguen de gestionar el incumplimiento de obligaciones dinerarias.
c. Cumplimiento de una obligación legal
FIBRACAT también podrá comunicar los datos personales de un cliente a terceros legalmente habilitados cuando sea necesario para cumplir con la legislación vigente.
FIBRACAT podrá comunicar los datos personales del Cliente a distintas autoridades públicas en virtud de una obligación legal: autoridades fiscales y aduaneras, autoridades judiciales, autoridades competentes en materia de telecomunicaciones, policía judicial, entidades prestatarias de los servicios de atención de las llamadas de urgencia 112 y cualquier otra que en función de la normativa vigente resulte de aplicación.

5. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS SUS DATOS?

En cumplimiento del principio de limitación del plazo de conservación, los datos recogidos serán tratados única y exclusivamente durante el tiempo necesario y para las finalidades para las que se hayan recogido en cada momento.
En este sentido, legalmente es admisible que los datos se puedan conservar durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado. En estos casos, los datos quedarán debidamente bloqueados y no podrán usarse para ninguna finalidad.
Por todo lo anterior y en términos genéricos, Fibracat ha establecido los siguientes plazos de conservación:
- Datos de cliente: los datos serán conservados durante la vigencia de la relación contractual más un plazo máximo adicional de 6 años después de la finalización del contrato, en aplicación de las obligaciones establecidas por el Código de Comercio en relación a la conservación de las facturas.
- Datos de los Productos o Servicios Fibracat: los datos serán conservados durante la vigencia de la relación contractual más un plazo máximo adicional de 6 años después de la finalización del contrato, en aplicación de las obligaciones establecidas por el Código de Comercio en relación a la conservación de las facturas.
- Datos de consumos de televisión y otros dispositivos: los datos serán conservados durante el plazo de 12 meses (salvo que se trate de información necesaria para las funcionalidades del servicio descritas en el contrato), en aplicación de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, que implica almacenar la información de tráfico y localización durante un plazo de 12 meses para ser aportada en caso de requerimiento judicial.
- Datos de tráfico, visitas web y localización: los datos serán conservados durante un plazo de 12 meses, por la misma obligación que se menciona en el punto anterior.

6. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS?

De conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, FIBRACAT informa al cliente que tiene los siguientes derechos derivados de la normativa aplicable:
• Acceso: permite al titular de los datos obtener información sobre si FIBRACAT está tratando datos personales que le conciernen y, en tal caso, obtener información sobre los datos sometidos a tratamiento.
• Rectificación: permite corregir errores y modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos.
• Supresión: permite que los datos sean suprimidos y dejen de tratarse por FIBRACAT cuando ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos, salvo que exista obligación legal de conservarlos.
• Limitación: permite que el tratamiento de datos se paralice y que, en el futuro, FIBRACAT únicamente los pueda conservar para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
• Oposición: en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En estos casos, FIBRACAT dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
• Olvido: El derecho al olvido es la manifestación de los tradicionales derechos de cancelación y oposición aplicados a los buscadores de internet. Hace referencia al derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. En concreto, incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información).
• Portabilidad: permite al interesado recibir sus datos personales y transmitirlos directamente a otro responsable en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Para el ejercicio de este derecho, será necesario que el cliente proporcione un correo electrónico válido.
FIBRACAT garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el ejercicio de estos derechos gratuitamente, siendo necesario para tal ejercicio que se adjunte copia de su documento oficial de identificación:
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos citados anteriormente, el cliente puede dirigir el escrito correspondiente, de entre los que figuran en el anexo, a la dirección electrónica rgpd@fibracat.cat.
Asimismo, y especialmente cuando el Cliente considere que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá escribir al delegado de protección de datos en la misma dirección electrónica.
Por último, el cliente tendrá derecho a presentar reclamación ante las autoridades de control competentes, cuyos datos de contacto son los siguientes:
Agencia Española de Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid. Teléfonos: 901 100 099/91 266 35 17
Autoritat Catalana de Protecció de Dades: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1ª
08008 Barcelona. Tel. 93 552 78 00 Fax. 93 552 78 30

7. ¿CÓMO HEMOS OBTENIDO SUS DATOS?

Desde FIBRACAT tratamos la información personal que el cliente facilita para la contratación de un producto o servicio, así como la información generada a través de la prestación del mismo. En base al principio de minimización, los datos que podremos tratar serán los adecuados y mínimamente necesarios para cumplir con los fines objeto del tratamiento, y respetando siempre la voluntad del cliente.
En función de los Productos o Servicios contratados por el cliente, así como de los tratamientos adicionales que él mismo haya autorizado, los datos que podrán ser objeto de tratamiento son los siguientes:
• Datos de cliente: datos de contacto, edad, equipo y terminal utilizado, comportamiento de pago, y aquellas informaciones recabadas en los distintos canales de atención al cliente (comunicación de incidencias técnicas, consultas, etc.).
• Datos de los Productos o Servicios FIBRACAT: tipo de productos o servicios contratados por el cliente, consumos, facturación, tipo de servicios cobrados a través de su factura.
• Datos de consumos en FIBRACAT TV: contenidos visualizados a través de la televisión del hogar del cliente o de cualquier otro dispositivo disponible en FIBRACAT TV.
• Datos de tráfico: datos asociados al número de origen y destino, tipo de llamada (nacional, internacional, etc…); fecha, hora y duración de la llamada; número origen y destino de los SMS y MMS enviados.
• Datos de visitas web: datos de la dirección IP pública de cada conexión realizada por el usuario, incluyendo su fecha y hora de conexión, la consulta al DNS, las páginas webs consultadas o las aplicaciones utilizadas por el cliente, la IP de la web que el cliente consulta, nombre de dominio (URL), apartados visitados dentro de la página web (URI), volumen de datos utilizados, fecha de la conexión e IMSI.
• Datos de localización: datos de la posición geográfica de la línea móvil del cliente (identificador de la antena o celda a la que está asociada la comunicación y su posición geográfica, cambio de antena y/o encendido y apagado del dispositivo para poder ofrecer la cobertura necesaria, fecha y hora de la información anterior, y número IMSI).
No obstante lo anterior, se informa que la prestación de los Productos y Servicios FIBRACAT podrá implicar el tratamiento de otras categorías de datos no incluidas en esta enumeración. En tal caso, el cliente será informado de las condiciones de privacidad específicas para cada uno de los productos o servicios afectados y se recabará su consentimiento, si fuera preciso, conforme a la normativa aplicable.
Sin perjuicio de los datos indicados anteriormente, FIBRACAT informa que los datos tratados podrán ser objeto de un proceso de anonimización irreversible cumpliendo con todas las garantías establecidas por la legislación, y que una vez anonimizados no les son aplicables los principios de protección de datos de carácter personal.

8. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

FIBRACAT informa que sólo contrata la gestión de funciones necesarias para la prestación del servicio con encargados de tratamiento de datos situados dentro del Espacio de la Unión Europea, cuyo régimen jurídico de protección de datos es común y, por lo tanto, dotado de idénticas garantías.
No obstante, cuando para la prestación del servicio alguno de dichos encargados tuviera que transmitir datos a terceros (filiales o subcontratas) situados fuera de dicho Espacio Europeo, FIBRACAT garantiza, mediante acuerdos formalizados al efecto con sus respectivos encargados, que dichos terceros garantizarán un nivel adecuado de protección de los datos personales.

9. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Con el fin de garantizar la seguridad, el secreto y la confidencialidad de los datos de sus clientes, FIBRACAT adopta las más exigentes medidas de seguridad y medios técnicos para evitar su pérdida, mal uso o su acceso sin autorización.
Los datos personales que FIBRACAT recabe por medio de las distintas comunicaciones que mantengamos con el cliente serán tratados con absoluta confidencialidad, con el compromiso de guardar secreto de los mismos y archivarlos con todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

10. TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES

FIBRACAT prohíbe expresamente que los menores de edad faciliten datos personales sin el consentimiento previo de sus padres, tutores o representantes legales.
En caso de que el Cliente mayor de edad otorgue la utilización de los servicios a un usuario menor de edad, como responsable del mismo será el encargado de autorizar y decidir ante FIBRACAT sobre el tratamiento de sus datos.
FIBRACAT velará por el uso adecuado de los datos de los menores, de acuerdo con las leyes que les sean aplicables y las medidas que sean oportunas.
En el supuesto que los padres, tutores o representantes legales de estos menores detectaran un tratamiento de datos no autorizado podrán presentar sus consultas o reclamaciones dirigiendo un escrito a rgpd@fibracat.cat.

11. CAMBIOS DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

FIBRACAT podrá actualizar la presente Política de Privacidad en cualquier momento, comunicándolo al cliente cuando dicha actualización suponga nuevos tratamientos de datos o un cambio sustancial de la misma. La utilización de nuestros servicios una vez comunicado este cambio implicará el conocimiento de la misma por parte del cliente en los términos recogidos en la nueva política de privacidad publicada.
ANEXO: formularios para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación y cancelación/supresión
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO
Petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero.
DATOS DEL SOLICITANTE.
Sr./ Sra. , mayor de edad, con domicilio para notificaciones en c/___________nº______, Localidad ________Provincia__________ C.P.________, y teléfono______________, con D.N.I______ , del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999 y con el artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, frente al fichero denominado _________, o frente a la totalidad de los ficheros de:
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
Nombre: ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL (FIBRACAT)
Dirección: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, Bxs, 08242 Manresa.
Telf. 902 123 902
Provincia: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
S O L I C I T A.
1. Que, en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, se le facilite gratuitamente el acceso a sus archivos; esta información contendrá, de manera legible e inteligible, los datos de base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los datos, los cesionarios y la especificación de los concretos usos y finalidades para las que se almacenaron.
2. Transcurrido el plazo anterior sin que de forma expresa se conteste a la petición de acceso mencionada, ésta se entenderá denegada. En este caso, y en virtud del artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del su desarrollo, se interpondrá la oportuna reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.
3. En caso de que la solicitud del derecho de acceso fuese estimada, que, en el plazo de diez días desde la resolución estimatoria, se remita por correo certificado la información solicitada.
4. Que designo, a efectos de notificaciones, la siguiente dirección de correo electrónico __.
A________ a ________ de _____________de 20__
(Firma)
EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN
Petición de corrección de datos personales inexactos o incorrectos objeto de tratamiento incluidos en un fichero.
DATOS DEL SOLICITANTE
Sr./Sra.______________, mayor de edad, con domicilio en c/________ nº _________, Localidad ________ Provincia ________ CP_______ con DNI__________, del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de rectificación, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de su desarrollo, y con el artículo 16 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, frente al archivo denominado_____________ o frente a la totalidad de los archivos de:
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
Nombre: ALTA TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES SL (Fibracat)
Dirección: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, bjs, 08242 Manresa.
Telf. 902123902
Provincia: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
SOLICITA
1. Que, en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, se proceda gratuitamente a la efectiva corrección de los datos inexactos relativos a mi persona que se encuentren en sus ficheros.
2. Los datos que hay que rectificar se enumeran en la hoja anexo (adjuntar documentos, haciendo referencia a los documentos que se acompañan a esta solicitud y que acrediten, en caso de ser necesario, la veracidad de los nuevos datos).
3. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del RGPD, me comuniquen de forma escrita a la dirección abajo indicada, la rectificación de los datos una vez realizada.
4. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que la rectificación no procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días señalado, a fin de poder interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personal.
5. Que designo, a efectos de notificaciones, la siguiente dirección de correo electrónico ___.
A ______a _____de_____ de 20__
(Firma)
EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN
Petición de oposición a la existencia de datos personales objeto de tratamiento incluidos en un fichero.
DATOS DEL SOLICITANTE
Sr./Sra.__________, mayor de edad, con domicilio en c/_________nº __________, Localidad_______ Provincia ________ CP_______ con DNI__________, del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de oposición, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, los artículos 15 y 16 del Real Decreto 1332/94 94 y el artículo 21 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, frente al archivo denominado _________o frente a la totalidad de los ficheros de:
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
Nombre: ALTA TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES SL (Fibracat)
Dirección: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, bjs, 08242 Manresa.
Telf. 902123902
Provincia: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
ASUNTO: OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN RELACIÓN CON UN FICHERO O TRATAMIENTO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 y 17 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, me opongo al tratamiento de mis datos personales en base a los siguientes motivos:
(El solicitante deberá enumerar o exponer los motivos fundados y legítimos, en relación con una concreta situación, por los que se opone al tratamiento de sus datos personales)
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
(...)
A fin de acreditar los motivos fundados y legítimos para oponerme al tratamiento aporto la documentación justificativa:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
(...)
A _______ _____de_____ de 20__
(Firma)
EJERCICIO DEL DERECHO DE LIMITACIÓN
Petición de limitación de datos personales objeto de tratamiento incluido en un fichero.
DATOS DEL SOLICITANTE
Sr./Sra._________, mayor de edad, con domicilio en c /_______________ nº ___, Localidad_____ Provincia _________ C.P. _______con DNI_______, del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de limitación, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, frente al archivo denominado _____o frente a la totalidad de los ficheros de:
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
Nombre: ALTA TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES SL (Fibracat)
Dirección: Calle del Obispo Torras i Bages, 23, bjs, 08242 Manresa.
Telf. 902123902
Provincia: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
SOLICITA
1. Que, en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, se proceda a la efectiva limitación del tratamiento de datos relativos a mi persona que se encuentren en sus ficheros, por una de las razones siguientes:
- inexactitud de los datos personales, durante un plazo suficiente que permita al responsable del tratamiento verificar la exactitud de estas, al no existir vinculación jurídica o disposición legal que justifique su mantenimiento.
- tratamiento ilícito de los datos.
- el responsable ya no necesita los datos personales para las finalidades del tratamiento, pero yo, como persona interesada, las necesito para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- Me opongo a su tratamiento absoluto mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre mis derechos.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del RGPD, me comuniquen de forma escrita a la dirección abajo indicada la limitación de los datos una vez realizada.
3. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha limitación no procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días señalado, a fin de poder interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personal.
4. Que designo, a efectos de notificaciones, la siguiente dirección de correo electrónico __
A _______ _____de_____ de 20__
(Firma)
EJERCICIO DEL DERECHO DE SUPRESIÓN O “DERECHO AL OLVIDO”
Petición de supresión/olvido de datos personales objeto de tratamiento incluido en un fichero.
DATOS DEL SOLICITANTE
Sr./Sra._________, mayor de edad, con domicilio en c /______________ nº _________, Localidad_____ Provincia _________ C.P. _______con DNI_______, del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de supresión/olvido, de conformidad con el artículo el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, frente al archivo denominado ________o frente a la totalidad de los archivos de:
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
Nombre: ALTA TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES SL (Fibracat)
Dirección: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, bjs, 08242 Manresa.
Telf. 902123902
Provincia: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
SOLICITA
1. Que, en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, se proceda a la efectiva supresión de cualesquiera datos relativos a mi persona que se encuentren en sus archivos al no existir vinculación jurídica o disposición legal que justifique su mantenimiento.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del RGPD, me comuniquen de forma escrita a la dirección abajo indicada la supresión de los datos una vez realizada.
3. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha cancelación / supresión no procede, lo comunique igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días señalado, a fin de poder interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personal.
4. Que designo, a efectos de notificaciones, la siguiente dirección de correo electrónico __
A _______ _____de_____ de 20__
(Firma)
EJERCICIO DEL DERECHO DE A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS
Petición de portabilidad de datos personales objeto de tratamiento incluido en un fichero.
DATOS DEL SOLICITANTE
Sr./Sra._________, mayor de edad, con domicilio en c/____________ nº____, Localidad_____ Provincia _________ C.P. _______con DNI_______, del que acompaña fotocopia, por medio del presente escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de portabilidad de sus datos personales, de conformidad con el artículo el artículo 20 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, frente al archivo denominado ________o frente a la totalidad de los archivos de:
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
Nombre: ALTA TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES SL (Fibracat)
Dirección: Carrer del Bisbe Torras i Bages, 23, bjs, 08242 Manresa.
Telf. 902123902
Provincia: Barcelona
Contacte: rgpd@fibracat.cat
SOLICITA
1. Que, en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, se proceda ponerme a disposición mis datos personales en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, con el fin de poder transmitirlos directamente a otro responsable. Para el ejercicio de este derecho, será necesario que el cliente proporcione un correo electrónico válido.
2. Que designo, a efectos trasladarme los datos requeridos, así como cualquier otra notificación relacionada con esta solicitud, la siguiente dirección de correo electrónico __
A _______ _____de_____ de 20__
(Firma)