Dret de desistiment - Fibracat

Dret de desistiment

FIBRACAT informa que, d'acord amb la normativa vigent, només la contractació dels productes o serveis a distància (aquells realitzats de forma telefònica, electrònicament a través de la pàgina web o fora de les oficines comercials de FIBRACAT) facultaran el client a l’exercici del dret al desistiment.
Si vostè ha contractat un producte o servei de FIBRACAT per aquests mitjans, té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
En el cas del servei de fibra/internet/telefonia fixa, el còmput del termini no s’iniciarà des de la data d'instal·lació del servei.
Per al cas d’adquisició d’equips terminals (mòbils, tauleta, TV...), el còmput del termini s’iniciarà des del moment de la recepció de l’equip per part del client.
Per qualsevol altre producte/servei adquirit, el còmput s’iniciarà a partir del moment en què el client manifesti la seva conformitat amb les condicions generals i particulars del servei.
Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte mitjançant el formulari de desistiment que figura al final d’aquesta informació.
Per complir el termini de desistiment, és suficient amb què la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui realitzada/enviada abans que venci el corresponent termini.

Conseqüències del desistiment
En cas de desistiment, li retornarem tots els pagament rebuts (preu del servei/producte, més despeses d’enviament si les hi hagués), llevat d’aquells que se li puguin reclamar per serveis ja gaudits. La devolució es farà efectiva en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi del seu desistiment. Per fer-ho, utilitzarem el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat que vostè hagi disposat expressament el contrari.
Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la seva devolució, segons la condició que primer es compleixi.
En el cas que vostè desistís d’un contracte i el preu a abonar hagués estat totalment o parcial finançat mitjançant amb un crèdit (sigui per FIBRACAT, sigui per un tercer previ acord amb FIBRACAT) aquest desistiment implicarà, alhora, la resolució del crèdit sense penalització.
Si vostè ha rebut béns (targetes SIM, terminals, etc.) objecte del contracte haurà de retornar-los directament sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Tret que FIBRACAT l’informi expressament del contrari, vostè haurà d’assumir el cost directe de la devolució dels béns.
En tot cas, perquè la devolució sigui correcta ha d’enviar el justificant de compra i tots els elements rebuts en la comanda/es (equips, targeta SIM, carregador, bateria, accessoris, material promocional, documentació, etc.) en el seu embalatge original.
Vostè serà el responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per tal d’establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Addicionalment, en cas de desistiment, FIBRACAT podrà reclamar-li:
L’import proporcional a la part ja prestada del servei fins al moment en què s’hagi comunicat el desistiment (en cas que hagi sol·licitat que la prestació dels serveis comenci durant el període de desistiment).
Els costos de la instal·lació del servei en què FIBRACAT hagi incorregut com a conseqüència de la seva sol·licitud que, d’acord amb allò establert a la clàusula 16.1 de les condicions generals del servei, és de 150 euros+IVA.
La devolució dels equips (router, cable transformador i cable pigtail), que caldrà fer d’acord amb el procediment previst a la clàusula 17 de les condicions generals del servei.
En cas que vostè no retorni tots els elements de la comanda en el termini de 14 dies indicat o, en cas que la torni incompleta, amb algun dany material o desperfecte, respondrà del seu valor de mercat, que li serà facturat per FIBRACAT.

Per a qualsevol dubte, té a la seva disposició les condicions generals del servei en el següent enllaç:
https://www.fibracat.cat/legal/condicions-generals

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d’emplenar i enviar aquest formulari si desitja desistir del contracte. El pot presentar a les oficines comercials de Fibracat o adreçar-lo per correu electrònic a administracio@fibracat.cat).

A/ ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS, S.L.

Nom i cognoms persona sol·licitant:
Document d’Identificació (DNI/NIE/Passaport/CIF):
Adreça:
Amb aquesta carta li comunico que desisteixo del SEGÜENT SERVEI:
Línia número
Servei/tarifa contractada
Equips/terminals lliurats (marca i model)
Número IMEI (en cas de terminals mòbils)
Data de lliurament
Número de comanda
Compte bancari per a la devolució de pagaments

A _____________, a ­­­­____de ____de ________________________

Signatura del consumidor client:

Tens dubtes? Et truquem!

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.

Modificar la seva configuració Acceptar cookies