Condicions generals - Fibracat

Condicions generals

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1 El client, les dades del qual es recullen en l'apartat Titular del Contracte, s'abona a un o més serveis de telecomunicacions de FIBRACAT (en endavant, el "servei" o els "serveis") que seran prestats per Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (FIBRACAT), amb CIF B-61877031 i domicili social al C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), d'acord amb l'Oferta Comercial realitzada per FIBRACAT, les característiques del qual es troben en el present Contracte i a www.fibracat.cat i les presents Condicions Generals i Particulars a què el client s'acull en acceptar la contractació. Aquests serveis es presten al client per a utilització exclusiva com a usuari final. En cap cas el client pot revendre o distribuir el servei a tercers, excepte amb autorització expressa i per escrit de FIBRACAT. Aquests serveis es podran contractar de manera individual, conjunta o mitjançant ofertes combinades.
1.2 La lectura de les condicions generals de contractació per part del client és condició necessària i prèvia a l’activació dels serveis, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes Condicions Generals del Contracte.

2. ENTRADA EN VIGOR I COMENÇAMENT DELS SERVEIS

2.1 El Contracte entra en vigor el mateix dia de la seva formalització. FIBRACAT activarà cadascun dels serveis en el termini màxim indicat en les clàusules específiques corresponents a cadascun dels serveis, sempre que la sol·licitud del client reuneixi totes les condicions exigides i sigui tècnicament possible. FIBRACAT informa que, d'acord amb la normativa vigent, només la contractació dels productes o serveis a distància (aquells realitzats de forma telefònica, electrònicament a través de la pàgina web o fora de les oficines comercials de FIBRACAT) facultaran el client a l’exercici del dret al desistiment. En aquests supòsits, el client podrà desistir del contracte si manifesta fefaentment a FIBRACAT la seva voluntat de desistir lliurement en el termini de catorze (14) dies des de la data d'instal·lació del servei.
2.2 En el cas de voler desistir, FIBRACAT podrà reclamar al client les despeses de devolució i la part proporcional dels serveis que correspongui facturar en funció del temps que se n’hagi gaudit. A efectes de la seva quantificació, s’entendran, en tot cas, com a despeses de devolució, els costos d’instal·lació referenciats a la clàusula 16.1. L’exercici del desistiment comportarà també l’obligació de restitució dels equips d’acord amb el procediment establert a la clàusula 17 del present contracte.
2.3 Amb la finalitat d’estudiar la sol·licitud del producte/servei que sol·liciti cada client, FIBRACAT podrà consultar les seves dades en el fitxer ASNEF i EXPERIAN per tal d’analitzar la seva solvència patrimonial i de crèdit. El resultat de la consulta al fitxer, juntament amb la informació que el client hagi facilitat en la seva sol·licitud, serà tinguda en compte per FIBRACAT per tal de realitzar una valoració i anàlisi de la seva situació financera i aprovar o denegar la seva sol·licitud.
En cas de denegació de l’operació s’informarà el client d’aquesta decisió. Si la sol·licitud és finalment aprovada però el client incompleix algun dels compromisos de pagament acordats, les seves dades personals (nom, cognoms, adreça, NIF/CIF/NIE, detall de les quotes/mensualitats impagades, etc.) seran incloses en el fitxer ASNEF, titularitat d’ASNEF-EQUIFAX, SERVICIOS DE INFORMACIÓN SOBRE SOLVENCIA Y CRÉDITO SL, i en els fitxers EXPERIAN ESPAÑA, S.L.U. i EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A.

3. PREU DEL SERVEI

3.1 FIBRACAT cobrarà al client, per a la prestació dels serveis, les tarifes que en cada moment FIBRACAT tingui vigents per a la modalitat contractada en la seva oferta comercial disponible a www.FIBRACAT.cat, i a les quals el client s'aculli en contractar el servei.
3.2 Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables, es troben desglossades en funció dels serveis i facilitats associades. Qualsevol modificació en les tarifes serà comunicada al client amb almenys trenta (30) dies d'antelació a la data d'entrada en vigor, així com a l'Administració i a les associacions de consumidors i usuaris amb deu (10) dies d'antelació, i es podran consultar a les oficines comercials de FIBRACAT i al web www.fibracat.cat.
3.3 La modificació de les tarifes donarà dret al client a resoldre el contracte. A les tarifes s'aplicaran els tributs que per llei estigui obligat a satisfer el client, sense que FIBRACAT s'obligui al pagament de taxes, impostos o càrregues derivats de l'activitat del client o exigits per qualsevol organisme oficial o col·legi professional.
3.4 Els canvis de router tindran, en funció del tipus de supòsit, el següent preu:
1) Canvi de router per petició client o raons estètiques : 150€ + IVA.
2) Canvi ubicació router (no inclou router nou) 60€ + IVA.
3) Canvi domicili client existent amb nova instal·lació 60€+IVA.

4. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

4.1 FIBRACAT començarà a facturar al client des de la data de començament dels serveis. Les factures presentades al client contindran, degudament diferenciats, els conceptes de preus que es tarifiquen pels serveis i facilitats prestades. FIBRACAT posarà a disposició del client les factures en format electrònic, d'acord amb la normativa aplicable, i la farà arribar al client mitjançant correu electrònic.
4.2 FIBRACAT facturarà amb periodicitat mensual els imports que, d’acord amb la tarifa contractada, el client hagi d’abonar per la prestació del servei, així com tots aquells altres serveis que hagi pogut consumir en concepte de dades o trucades addicionals.
4.3 El client abonarà les quantitats de les factures meritades per la prestació dels serveis sol·licitats, mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que el client hagi designat per al seu pagament. Això no obstant, si el client deixés d'atendre el pagament de dos rebuts o factures i no hi hagués sobre aquestes cap reclamació pendent e resolució, el client restarà presuspès en el servei.
En aquest cas, rebrà un avís fefaent advertint-lo de les conseqüències de l'impagament i disposarà d’un termini de 10 dies hàbils per fer efectiu un pagament "on line" amb targeta de crèdit o un pagament en efectiu a qualsevol de les oficines de correus (amb el codi de barres que li serà facilitat) per un import equivalent al deute que se li reclama.
4.4 La data en què s'ha de realitzar el pagament és aquella en la qual l'entitat de crèdit en què estigui domiciliat el compte rebi notificació de FIBRACAT, amb l'import a abonar pel client. Les factures no abonades en les dates previstes, per causes no imputables a l'entitat bancària, meritaran un interès de demora igual a l'interès legal. Així mateix, FIBRACAT cobrarà 5 Euros (IVA inclòs) en concepte de despeses bancàries per cada rebut que resulti retornat.
4.5 Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics de FIBRACAT i la seva reproducció constitueixen prova vàlida i suficient dels serveis sol·licitats i efectivament consumits pel client.
4.6 En el supòsit que el client tingui dues factures consecutives impagades, a més de generar el recàrrec corresponent per cada devolució de rebut (5€), es procedirà a la suspensió del servei quan l'impagament afecti a dos factures o rebuts i no consti acreditada cap reclamació pendent de resolució. Aquesta suspensió només podrà ser cancel·lada mitjançant el pagament de l’import degut, més el pagament d'un recàrrec addicionbal de 10 euros per poder reactivar el servei, import que li serà carregat en la factura següent.
4.7 En cas de sol·licitud de baixa del servei de fibra+fix, es facturarà el consum que hagi generat el client fins al moment de la baixa, que inclourà tant la tarifa contractada com els consums extres que hagi pogut generar.

5. INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI

5.1 La instal·lació bàsica necessària per a la prestació del Servei en el domicili del Client comprendrà els següents elements: 1 roseta de connexió i 30 metres de cablejat intern. El preu de la instal·lació bàsica per a la prestació del Servei serà l'establert en l'oferta comercial (150€ + IVA). Aquest cost no haurà de ser abonat pel client, llevat que sol·liciti la resolució del contracte en període de portabilitat o abans dels tres primers mesos de servei, cas en el qual caldrà abonar la part proporcional del cost que correspongui, d’acord amb allò previst en la clàusula 16.1.
5.2 La instal·lació d'elements tècnics extra al domicili del client es realitzarà segons els preus per a cada un d'ells establerts en l'oferta comercial. Un cop realitzada la instal·lació, el client haurà de signar la seva conformitat. La no acceptació per part del client de la instal·lació bàsica a realitzar per FIBRACAT dóna dret a FIBRACAT a resoldre el present contracte de forma immediata, procedint a facturar al client les despeses per instal·lació que s'hagin generat fins a la data de resolució del contracte.
5.3 FIBRACAT ha d'adoptar les mesures i instal·larà els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent en cada moment, que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la xarxa de FIBRACAT.
5.4 FIBRACAT queda exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l'obtenció pel client o per tercers d'enregistraments de converses telefòniques, del seu ús o publicitat i, en general, de totes les accions o omissions, no imputables a FIBRACAT, trencant el secret de les comunicacions telefòniques.
5.5 FIBRACAT informa que presta el servei de telefonia disponible al públic amb la facilitat d'identificació de la línia d'origen i la línia connectada, per la qual cosa, en cas que el client no desitgi que el seu número de telèfon pugui ser identificat per la resta d'usuaris, i per tal de preservar la identitat dels seus clients, FIBRACAT posa a la seva disposició mitjans per restringir les facilitats d'identificació de línia trucant i de línia connectada. El client podrà disposar d'aquesta informació en el servei d'atenció al client.

6. DIPÒSITS DE GARANTIA

6.1 FIBRACAT pot exigir la constitució de dipòsits de garantia, ja sigui en el moment de contractar els serveis o durant la vigència del contracte, en els supòsits següents:
a) Quan el client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, en tant que subsisteixi la morositat.
b) Quan s'haguessin contret deutes per altre /s contracte/s d'abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts.
6.2 El dipòsit es pot constituir en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del client. Els dipòsits no seran remunerats. FIBRACAT realitzarà el requeriment de constitució per un mitjà que deixi constància de la recepció i concedirà un termini no menor a quinze (15) dies perquè el creï o perquè aboni les quantitats pendents.
6.3 Si el dipòsit no es constitueix, FIBRACAT pot desestimar la sol·licitud d'alta, suspendre el servei (i donar de baixa al client si no constitueix el dipòsit passats deu (10) dies des del segon requeriment). La devolució dels dipòsits es produirà en el casos següents:
a) Tan aviat com FIBRACAT tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes.
b) Tan bon punt quedi acreditat que durant els darrers 365 dies no s'ha produït cap retard en el pagament.
6.4 Si el client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licités canvi de titularitat del seu abonament, FIBRACAT podrà executar la garantia pel total del deute contret, i el romanent a disposició de l'abonat. Si el client hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament.
6.5 El termini de devolució és de quinze (15) dies, comptats des del dia següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment.

7. DRET DE COMPENSACIÓ PER LA INTERRUPCIÓ TEMPORAL DELS SERVEIS

7.1 FIBRACAT intentarà garantir un nivell de qualitat d'acord amb els serveis i, com a mínim, es compromet a assegurar els nivells de qualitat exigits per la normativa de qualitat, que es troben disponibles a www.FIBRACAT.cat. En cas d'interrupció temporal del servei telefònic, FIBRACAT indemnitzarà de forma automàtica al client, si correspon, en la factura corresponent al període immediat al considerat. L’import de la indemnització serà, almenys, igual a la major de les dues següents:
a) La mitjana de l'import facturat per aquest servei durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període de durada de la interrupció. Si l’antiguitat del servei interromput és inferior a 3 mesos, es considerarà l’import de la factura que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat.
b) Cinc (5) vegades la quota mensual de l'abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejada pel temps de durada d'aquesta. Si la indemnització és superior a un (1) euro s’abonarà automàticament en la factura següent.
7.2 En cas d'interrupció temporal del servei d'accés a Internet, FIBRACAT retornarà al client de forma automàtica, si correspon, l'import de la quota d'abonament i altres quotes fixes associades a aquest servei, prorratejat pel temps de durada de la interrupció. Aquesta devolució es farà en la factura corresponent al període immediat al considerat, sempre que la interrupció del servei sigui superior a sis hores en horari de 8 a 22h.
7.3 En cas d'interrupció temporal dels serveis per força major, FIBRACAT retornarà al client l'import de la quota d'abonament prorratejada pel temps que aquesta hagi durat. En el cas que la interrupció afecti al servei telefònic sobre la línia de FIBRACAT la indemnització també comprendrà la quota de la línia telefònica. A efectes indemnitzatoris es considera que el preu de cadascun dels serveis en la quota mensual dels paquets (Servei Telefònic Fix i Servei d'Accés a Internet) serà del 50% del preu total.
Addicionalment, FIBRACAT es compromet a indemnitzar el client que ho sol·liciti amb un import corresponent a la quota mensual del Servei contractat quan, per causes imputables a FIBRACAT, el client tingui una interrupció del servei superior a 48 hores naturals. Les 48 hores es comptaran des del moment en què el client hagi contactat amb els Serveis d'Atenció al Client de FIBRACAT, notificant un avís d'avaria, fins al moment en què el servei estigui restablert.
7.4 Això no obstant, no serà aplicable el que disposen els apartats anteriors quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes següents:
a) Incompliment greu pel client de les condicions contractuals.
b) Danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel client d'equips terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d'acord amb la normativa vigent. Sense perjudici del que s’ha referit anteriorment, en cap cas FIBRACAT compensarà per danys a la propietat a les persones o per pèrdues econòmiques i, en concret, per qualsevol dany emergent o lucre cessant que el client pogués patir en cas d'interrupció o prestació deficient dels serveis.

8. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI A SOL·LICITUD DEL CLIENT

8.1 El client no tindrà dret a sol·licitar de FIBRACAT la suspensió temporal del servei de fibra. Això no obstant, aquells clients que tinguin vigent una suspensió voluntària en aplicació de condicions del servei preexistents, tindran dret a finalitzar el seu període de suspensió en les condicions que en el seu moment s'haguessin autoritzat.

9. SUSPENSIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVEI A INSTÀNCIA DE FIBRACAT

9.1 El retard en el pagament, total o parcial, per part del client durant un període superior a un (1) mes des de la presentació a aquest del document de càrrec corresponent a la facturació del servei, facultarà a FIBRACAT a la suspensió temporal del servei contractat, prèvia notificació al correu electrònic facilitat en el moment de l'alta, requerint el pagament dels imports deguts. FIBRACAT restablirà el servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui coneixement que l'import degut ha estat satisfet. El retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del contracte, en dues (2) vegades, per mora en el pagament dels serveis corresponents, donarà dret a FIBRACAT a la interrupció definitiva del servei i a la corresponent resolució del contracte.
9.2 La resolució afecta només els serveis respecte del pagament dels quals s'hagi incorregut en mora. La suspensió del servei telefònic per falta de pagament suposarà el manteniment de les trucades entrants i les sortints d'urgències, amb excepció de les de cobrament a destinació.
9.3 La suspensió no eximeix al client del pagament de les quotes fixes. L'impagament del càrrec pels serveis de tarifació addicional, internet o qualsevol altre que no siguin el telefònic només donarà lloc a la suspensió d'aquests serveis. Perquè l'abonat no pugui ser suspès del servei de tarifació addicional, caldrà que presenti una reclamació davant les autoritats competents i que, mentre s'estigui substanciant aquesta reclamació, consigni fefaentment l'import degut, lliurant el corresponent resguard a FIBRACAT. FIBRACAT pot suspendre de manera temporal o definitiva el servei en casos de frau, risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau, o per altres raons suficientment acreditades d'ús il·lícit del servei.

10. DESCONNEXIÓ DEL SERVEI DE TRUCADES INTERNACIONALS I DE TARIFICACIÓ ADDICIONAL

10.1 El client podrà sol·licitar la desconnexió de trucades Internacionals i de trucades a serveis de tarifes superiors, especialment a serveis de tarifació addicional. A aquests efectes el client ho comunicarà a FIBRACAT per escrit o per telèfon al Servei d'Atenció al Client de FIBRACAT.
10.2 FIBRACAT ha de procedir a la desconnexió en un termini màxim de deu (10) dies des de la recepció de la comunicació del client. En cas que la desconnexió no es produís després d'aquests deu (10) dies, per causes no imputables al client, seran a càrrec de FIBRACAT els costos derivats del servei la desconnexió del qual es sol·licita.

11. MANTENIMENT DEL SERVEI

11.1 FIBRACAT disposa d'un sistema de manteniment integral de la línia contractada que garanteix la reparació de la línia i de les infraestructures associades al Servei a la xarxa de FIBRACAT fins al Punt de Terminació de Xarxa (PTX) en el termini de quaranta vuit (48) hores des de l'avís del client al Servei d'Atenció al Client de FIBRACAT. Aquest servei de manteniment no tindrà cap cost per al client, llevat que l’avaria s’hagi produït per causes imputables a ell.
11.2 Així mateix, FIBRACAT disposa d'un procediment intern que realitza la monitorització dels enllaços de tota la xarxa, amb l'objectiu de garantir la qualitat i adequar la capacitat requerida pel client, evitant talls i/o degradacions del servei contractat, i permetent mantenir els nivells de qualitat compromesos amb el client. FIBRACAT informarà al client de qualsevol incidència que es produeixi en la provisió del servei. La continuïtat del servei podrà veure’s alterada per les tasques de manteniment de la xarxa i infraestructura que el suporta. Aquestes tasques de manteniment seran comunicades al client amb suficient antelació.

12. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI

12.1 Les Condicions de prestació dels serveis objecte del present contracte podran ser modificades per tal d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia, prèvia notificació escrita al client amb un termini de preavís d'un (1) mes.
12.2 Transcorregut aquest termini sense que FIBRACAT hagi rebut cap comunicació, s'entendrà que el client accepta les modificacions.
12.3 En el cas que expressi disconformitat amb la modificació proposada, el client podrà comunicar a FIBRACAT la seva voluntat de resoldre el contracte, cas en el qual no procedirà cap penalització econòmica, sens perjudici de l’abonament econòmic que pugui correspondre per incórrer en algun dels supòsits previstos a la clàusula 16.1. En qualsevol dels casos, procedirà també la devolució dels equips d’acord amb el procediment establert a la clàusula dissetena.
12.4 En cas que les modificacions suposin una millora de les condicions contractuals o responguin a canvis reguladors, no serà aplicable allò establert en la clàusula 12.3. En cas d'incompatibilitat entre les Condicions Generals i les Condicions Específiques aplicables a cada un dels serveis contractats pel client, prevaldran les específiques sobre les generals. Si per causes tecnològiques FIBRACAT no pogués prestar el servei al client en els termes pactats, FIBRACAT es compromet a comunicar-li aquesta circumstància de forma immediata. El client podrà optar, en aquest cas, per contractar un altre servei o per resoldre el contracte. Si la impossibilitat és deguda al client, FIBRACAT facturarà, en tot cas, aquells costos que per a la provisió del servei s'hagin generat.
12.5 El client, per a la prestació dels serveis, atorga a FIBRACAT, mitjançant la subscripció del present contracte, les facultats necessàries per a la gestió i tramitació d'aquests serveis davant les entitats corresponents.
12.6 La versió actualitzada de les condicions generals del contracte es podrà consultar a les oficines comercials i a www.fibracat.cat. La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals del contracte com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa ni eficàcia de les altres condicions generals, que continuaran sent vinculants per a les parts.
12.7 El fet que FIBRACAT no exerceixi alguna de les accions, drets o disposicions que es consideren en aquestes condicions generals no voldrà dir que hi renunciï, tret que ho reconegui per escrit i de manera expressa.

13. FORÇA MAJOR

13.1 FIBRACAT no serà responsable, en cas d'impossibilitat de donar servei, si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc.), o a conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, a qualsevol supòsit de força major. Tampoc li serà exigible responsabilitat en cas que la impossibilitat de donar servei es degui al propi client o a tota persona autoritzada per ell.

14. RECLAMACIONS

14.1 El client podrà dirigir-se a FIBRACAT, a través dels Serveis d'Atenció al client, per tal de presentar reclamacions sobre el funcionament i la qualitat del servei, l'aplicació de preus, la facturació, o qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar en relació amb la prestació del servei. El client podrà efectuar les reclamacions en el termini d'un (1) mes des del fet motivador de la reclamació, dirigint-se a Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (FIBRACAT), C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), al telèfon gratuït d’atenció al client 1711 o mitjançant correu electrònic a info@fibracat.cat. Formulada la reclamació, si el client no obté una resposta satisfactòria de FIBRACAT en el termini d'un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les oficines de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. L'arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per FIBRACAT. Així mateix, els usuaris finals que són persones físiques podran dirigir-se a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. No se suspendrà ni interromprà el servei mentre la reclamació s'estigui substanciant, sempre que el client consigni de forma fefaent l'import degut, lliurant el corresponent resguard a FIBRACAT. El client té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència de la mateixa. El client tindrà disponibles Fulls de Reclamacions Oficials en l'adreça anteriorment esmentada.

15. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

15.1 Als efectes previstos pel Reglamento General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), i el seu Reglament de Desenvolupament, així com a la Llei 32/2003, de 23 de novembre, general de Telecomunicacions, FIBRACAT informa el client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per FIBRACAT i sota la seva responsabilitat, per ser aquestes dades necessàries per a les finalitats de manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual, i de la gestió dels Serveis de FIBRACAT.
15.2 FIBRACAT es compromet al compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.
15.3 Per tal que els clients puguin conèixer, de manera detallada, quin serà el nivell de tractament de les seves dades, així com els drets que l’assisteixen en relació amb aquest tractament, FIBRACAT posa a disposició la seva política de privacitat en el següent enllaç: https://www.fibracat.cat/politica-privadesa.

16. DURADA, TERMINACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La durada del servei coincidirà amb la periodicitat dels pagaments, i el servei serà automàticament renovable per períodes d’igual durada, llevat que el client notifiqui el contrari. Podrà notificar la seva oposició a la renovació automàtica mitjançant el número d’atenció al client de FIBRACAT (1711) o a info@fibracat.cat, i sempre amb un termini de preavís de 5 dies a la data d’inici de cada pròrroga.
En els casos d'instal·lacions que, d'acord amb el criteri tècnic de l'instal·lador/a, per la seva especial complexitat hagin de ser considerades com a "especials", la durada mínima del contracte serà de 24 mesos.
El contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció del contractes i, en particular, per les que s’estableixen a continuació:
1) Per decisió del client: el client podrà resoldre en qualsevol moment el present contracte acreditant la seva identitat com a titular del servei.
Un cop rebuda la sol·licitud de baixa, ja sigui presencialment a les oficines comercials de FIBRACAT, ja sigui mitjançant trucada telefònica al telèfon d'atenció al client, ja sigui amb l'enviament d'un correu electrònic a info@fibracat.cat, o ja sigui mitjançant el portal de client, amb indicació de les dades necessàries per a assegurar la tramitació correcta i segura de la baixa, aquesta es tramitarà en un termini màxim de dos dies hàbils.
La tramitació de la sol·licitud comportarà la generació d'un document informatiu on es relacionaran les obligacions del client associades a la baixa. Aquest document serà posat a disposició de la persona interessada mitjançant un sistema de comunicació certificada, que tindrà valor de justificant de recepció d'aquesta informació, per tal que en confirmi la seva lectura amb la corresponent signatura. Un cop feta aquesta confirmació, FIBRACAT procedirà a gestionar la baixa definitiva, que comportarà, a partir d'aquest moment i de manera automàtica, la interrupció de la facturació.
En determinats supòsits, la sol·licitud de baixa en el servei generarà obligacions addicionals per al client:
- La baixa en procés de portabilitat de la línia i amb la instal·lació ja realitzada suposarà l'abonament obligatori del client del cost de la instal·lació (150€+IVA).
- La baixa dins dels primers 30 dies de servei suposarà l'abonament del 100% dels cost de la instal·lació (150 € + IVA).
- La baixa dins dels primers 60 dies de servei suposarà l'abonament obligatori del Client del 80% del cost de instal·lació (120€+ IVA).
- La baixa dins dels primers 90 dies suposarà l'abonament obligatori del 60% del cost de la instal·lació (90€ + IVA).
En els supòsits de baixa per defunció no serà reclamable als hereus cap penalització per baixa anticipada. Per contra, i en aplicació de la normativa vigent, sí que podran ser reclamats els deutes pendents que el client difunt mantingués en la data de la defunció. La data de la baixa del contracte serà la data de la defunció.
La documentació requerida als familiars de la persona difunta per a la formalització de la baixa serà la següent:
- DNI de la persona difunta.
- DNI de la persona que fa la gestió de la baixa.
- Certificat de defunció.
En el cas que la persona que gestioni la baixa no pugui accedir al correu electrònic de contacte que figura a la fitxa de client de la persona difunta i que, en conseqüència, no pugui rebre ni confirmar per via telemàtica la confirmació de baixa, FIBRACAT li lliurarà un document específic per tal que faci la sol·licitud expressa de baixa en nom del seu familiar.
2) A instàncies de FIBRACAT: FIBRACAT pot interrompre el Servei o resoldre de manera immediata la relació amb el client, en els supòsits següents:
a) si detecta un ús del servei contrari a les presents Condicions Generals i/o a la legislació vigent, per accions que tinguin com a finalitat pertorbar, molestar o perjudicar les xarxes, els serveis o la imatge de FIBRACAT o de tercers,
b) en cas d'impagament de les quantitats degudes pel client, retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o suspensió temporal del contracte, en dues (2) vegades, per mora en el pagament dels serveis corresponents. En aquest cas, FIBRACAT dirigirà una comunicació escrita en la que manifesti al client la voluntat de cancel·lar la subscripció al servei si no fa front al pagament en un període de 48 hores. En aquest supòsit, caldrà ajustar les factures si el client hagués pagat per un període o part d’ell no gaudit.
c) Per extinció de l’habilitació a FIBRACAT per a prestar servei quan això determini la impossibilitat de seguir prestant-lo, sense que en aquest cas es generi dret cap mena de dret d’indemnització per al client.
d) En el cas de comprovar-se que les dades identificadores facilitades pel client són falses, incorrectes o incompletes. En aquest cas, en aplicació de les obligacions imposades a
FIBRACAT com a operador de telecomunicacions d’acord amb la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de telecomunicacions, FIBRACAT es reserva la facultat de cancel·lar el contracte o bloquejar o suspendre el servei en qualsevol moment.
e) Per haver superat el client el saldo màxim de seguretat establert per FIBRACAT. En aquest cas, la reactivació del servei requerirà, necessàriament, el pagament immediat de les quantitats que hagin excedit d’aquest límit de seguretat.
f) Pel mutu acord entre les parts.
La concurrència d’una causa de resolució del contracte no exonerarà el client de fer front al compliment de les obligacions que es derivin de la utilització del servei contractat fins al moment en què es produeixi la resolució efectiva del contracte. En aquest cas, el consum facturat inclourà tant la tarifa contractada com els consums extres que s’hagin pogut generar.

17. DEVOLUCIÓ DELS EQUIPS

17.1 Un cop s’hagi produït la resolució del contracte per qualsevol de les causes enumerades a la clàusula 16, el client haurà de lliurar els equips a FIBRACAT en perfecte estat. La devolució gratuïta dels equips es farà mitjançant recollida a domicili en el dia, l’horari i el lloc que se li indiqui en el document “condicions per realitzar el procés de baixa”. Si el client prefereix un dia, horari o lloc diferent ho haurà de comunicar al 1711. Si l’intent de recollida resultés fallit el client podrà demanar un nou intent, que en aquest cas comportarà un càrrec de 3 euros en la següent factura. Si hi renuncia, podrà fer el retorn dels equips en una oficina de TIPSA o en una botiga de FIBRACAT. En qualsevol dels casos el termini de devolució no podrà superar els 15 dies naturals.
17.2 Si el client no retorna els equips dins d'aquest termini, o bé no els retorna en condicions òptimes a causa d’un mal ús que li sigui imputable, o bé no els retorna en cap cas, FIBRACAT podrà exigir al client el pagament de l'import que correspongui en concepte d'indemnització (entesa com l'abonament del cost de la seva instal·lació):
- Router: 150 € + IVA
- Cable transformador: 10 € + IVA
- Cable ethernet (només en aquells casos en què la instal·lació hagi requerit connectar aquest cable): 5 € + IVA
Aquesta indemnització serà exigible amb independència de les quantitats que, si s’escau, el client hagi d’abonar per incórrer en un dels supòsits de baixa prematura regulats a l’apartat 16.1.
En el supòsit que el client no retorni els equips ni faci efectiu el pagament de les quantitats que corresponguin i en el termini establert, FIBRACAT restarà facultada per efectuar-li el càrrec d’aquestes quantitats en el compte corrent que figuri associat en la seva fitxa de client.
En cas de retorn del rebut bancari corresponent, es requerirà el pagament al client a través del departament legal de FIBRACAT, el quals en cas de no veure atesa la seva sol·licitud en la forma i el termini que se li exigeixi, es reservarà el dret d’exercir les accions legals pertinents.

18. CESSIÓ A TERCERS

El client està obligat al pagament de les quantitats degudes per l'ús dels serveis prestats per FIBRACAT, a fer ús adequat del servei i a no cedir la seva posició en aquest contracte, excepte consentiment exprés, i per escrit, per part de FIBRACAT.

19. MODIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS I/O DELS SERVEIS/PRODUCTES CONTRACTATS

19.1 En el cas que un client vulgui modificar dades personals que figuren en la base de dades de FIBRACAT haurà de fer sempre una sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb una petició presencial signada a les oficines comercials de FIBRACAT. En concret, s’exigirà sempre petició presencial signada en els supòsits de:
Canvi de correu electrònic.
Canvi de número de compte.
Canvi de titular del contracte de Fibra o mòbil.
19.2 Tanmateix, s’exigirà també sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb petició signada presencial a les oficines comercials, en els casos de:
Sol·licitud de bo de dades.
Sol·licitud de canvi de tarifa contractada.
Sol·licitud de nous productes o serveis (afegir línies mòbils, paquets de TV, etc.).
Sol·licitud de baixa de qualsevol servei o producte contractat.
Per tal de confirmar els canvis sol·licitats, i amb la finalitat d’evitar qualsevol dubte d’interpretació, FIBRACAT comunicarà al client, per correu electrònic, que s’ha procedit a les modificacions sol·licitades, i detallarà en quins termes aquestes han estat incorporades a la base de dades de l’operador.

20. SERVEIS D‘EMERGÈNCIA

El client tindrà accés, de forma gratuïta, als serveis d’emergència (112) a través de la xarxa fixa. FIBRACAT proporcionarà les dades d’adreça associades al servei del client, de conformitat amb el que estableix la normativa específica.

21. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El client contracta amb FIBRACAT amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als serveis prestats per FIBRACAT. FIBRACAT i el client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals que corresponguin al domicili del client.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI DE FIBRA PER A EMPRESES

Les empreses client de FIBRACAT es regiran per les condicions generals del contracte, excepte en allò referent a les següents particularitats:
21 bis. ACCÉS ALS SERVEIS
1.1 Empreses situades en una zona industrial o polígon:
Només podran accedir a la contractació del servei de FIBRA 500 Mbps i FIBRA 1000 Mbps, a més dels productes específics creats per a empreses (FIBRA EXTREM).
Compromís mínim d’alta de dotze (12) mesos, vinculat al cost de la instal·lació del servei.
No tenen accés a les promocions generals de particulars.
1.2 Empreses no situades en zona industrial o polígon:
Poden accedir als productes FIBRA 200, FIBRA 500 i FIBRA 1000 Mbps, a més dels productes creats específicament per a empreses (FIBRA EXTREM).
El règim de compromís mínim d’alta serà el mateix regulat a les condicions generals del contracte, excepte per al producte FIBRA EXTREM, que en aquest cas gaudirà d’una oferta de preu segons oferta comercial i un compromís mínim d’alta de dotze (12) mesos.
21 ter. BAIXA ANTICIPADA
En cas de baixa anticipada en els productes i serveis que tinguin associats un compromís mínim d’alta, el cost per a les empreses serà igual a dues vegades i mitja el cost d’un particular sense tenir en compte bonificacions, és a dir, 375 € + IVA, i suposarà també l’abonament de l’import de les quotes no satisfetes fins als dotze (12) mesos.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI TELEFÒNIC FIX

22. ACTIVACIÓ DEL SERVEI DE LÍNIA DE VEU

El servei de línia de veu amb FIBRACAT suposa la contractació de la línia telefònica i la prestació del servei telefònic disponible al públic per a realització de totes les trucades telefòniques a través de FIBRACAT, i només es prestarà mentre el client disposi del servei telefònic designat en aquest contracte.

23. PORTABILITAT. SOL·LICITUD

El Servei amb Línia FIBRACAT inclou, si s'escau, la portabilitat del número de telèfon que el client tingués amb el seu anterior operador d'accés. Amb l'emplenament de la sol·licitud de Portabilitat, o l'atorgament del consentiment a través del procés de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT, el client i el titular de la línia manifesten a l'operador el seu desig de causar baixa com a client amb el seu anterior operador, però conservant la seva numeració, de tal manera que el seu nou operador d'accés serà FIBRACAT. La sol·licitud de portabilitat o, si escau, l'atorgament del consentiment a través del procés de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT, suposa l'autorització expressa del titular de la línia a FIBRACAT com a operador receptor. En aquesta qualitat, el client autoritza també a FIBRACAT per realitzar els tràmits necessaris per dur a terme l'habilitació davant del corresponent operador donant. Això inclou fer les verificacions prèvies oportunes sobre la validesa de la sol·licitud i, si escau, fer els tràmits i comunicacions de sol·licitud d'habilitació, en la forma legalment establerta amb l'operador donant, el qual haurà de notificar a FIBRACAT el resultat de la corresponent sol·licitud. A aquest efecte, el titular autoritza FIBRACAT perquè les seves dades personals siguin transferides als operadors involucrats en el procés de portabilitat.
Tot això sens perjudici del dret que assisteix a qualsevol client d’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades. Aquest dret, d’acord amb el que preveu l’article 20 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), permet a l'interessat rebre les seves dades personals i transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Per a l'exercici d'aquest dret, caldrà que el client proporcioni un correu electrònic vàlid.

24. PORTABILITAT. GESTIÓ

24.1 Els operadors involucrats en el procés de portabilitat realitzaran les actuacions necessàries per dur a terme el traspàs de la línia telefònica en l'horari escollit pel client. Durant aquest període, l'abonat accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per realitzar els treballs de canvi d'operador, que legalment es troba establert com a màxim en sis (6) hores.
24.2 No obstant això, aquest horari podrà ser modificat en funció de la disponibilitat de l'operador donant, sense que en cap cas FIBRACAT es faci responsable dels possibles retards en què pogués incórrer aquest operador.
24.3 FIBRACAT comunicarà al client la data i horari definitius per al canvi d'operador. En tot cas, FIBRACAT no serà responsable de l'incompliment per part dels operadors implicats de les seves obligacions legals en relació amb la portabilitat. Malgrat tot, FIBRACAT farà tots els esforços i investigacions per posar en coneixement de l'usuari aquesta circumstància i les seves implicacions.
24.4 Per a aquells supòsits en què, cursada i activada la sol·licitud de portabilitat, s'originessin, per causes alienes i/o no imputables a FIBRACAT, pertorbacions en la prestació del servei telefònic, com ara la no recepció de trucades pel titular o el lliurament incorrecte de les trucades que ell hagués efectuat i, en particular, quan aquestes fossin degudes a la no adequació, conforme a la legislació vigent, de les xarxes de tercers operadors involucrats en el procés de portabilitat, FIBRACAT quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat que se'n pogués derivar al respecte. Sense perjudici d'això, FIBRACAT farà tots els esforços a fi d'esbrinar i posar en coneixement del titular l'origen d'aquestes pertorbacions.

25. SERVEIS D'INFORMACIÓ (GUIES IMPRESES I/O ELECTRÒNIQUES I SERVEIS TELEFÒNICS DE CONSULTES D'ABONATS)

La inclusió en aquests serveis, en cas d'autoritzar-ho el client, es realitzarà amb les següents dades: nom i cognoms del titular, número/s, i adreça postal (sense pis, lletra i escala) i seran facilitats per FIBRACAT a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, en els termes i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en cada moment. Sense perjudici de l'anterior, el client podrà sol·licitar en qualsevol moment a FIBRACAT l'exclusió de les seves dades personals de les guies telefòniques o dels serveis de consulta telefònica, totalment o parcialment, i podrà demanar també que s'indiqui que aquestes dades no es poden utilitzar per a finalitats de venda directa per tercers. Igualment, podrà demanar que s'ometi, totalment o parcialment, la seva adreça o altres dades personals, o que s'esmenin errors existents en aquestes mateixes dades. El client pot exercir els drets anteriorment establerts mitjançant comunicació a FIBRACAT, amb un escrit enviat a Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (FIBRACAT) C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona) Tel: 902 884 882 / 93 874 21 52, o per correu electrònic a info@fibracat.cat.

26. ÚS FRAUDULENT O ABUSIU

En el cas d’ús fraudulent o abusiu del servei de línia de veu per haver superat el saldo màxim de seguretat, s’estarà a allò disposat a la clàusula 16.2 e) d’aquest contracte.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI D’INTERNET

27. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

FIBRACAT prestarà al client el servei d'accés a Internet amb la velocitat contractada (en endavant “el servei”), d'acord amb l'oferta comercial vigent, les característiques de la qual es troben a l’adreça www.FIBRACAT.cat. Tanmateix, aquest servei s'ofereix amb opcions de valor afegit descrits en l'oferta comercial. El termini màxim en què el servei serà activat serà de trenta (30) dies, aplicables, si s'escau, per a dates posteriors a l’activació del Pla de Garantia vigent. La prestació d'aquest servei per part de FIBRACAT NO suposa la baixa del Servei d'Internet que actualment pogués tenir contractat amb un altre operador, essent la tramitació administrativa d’aquesta baixa responsabilitat exclusiva del client.

28. QUALITAT DEL SERVEI

28.1 En general, la velocitat contractada s’ha d’entendre sobre la base d’utilitzar la connexió per cable Ethernet entre els equips proporcionats i el terminal del client.
28.2 Quan s’usin altres mitjans de connexió, com ara WI-FI o altres, la velocitat en el dispositiu del client pot veure’s limitada per les característiques pròpies d’aquest mitjà de connexió. En el cas de Wi-Fi, factors aliens a FIBRACAT, com ara l’estructura del domicili del client, interferències amb altres xarxes Wi-Fi, les capacitats del dispositiu usat pel client per connectar-se a Internet, l’ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final gaudida pel client.
28.3 Tanmateix, la realització d’operacions de manteniment per part de FIBRACAT, o les interrupcions del servei, també podran provocar una disminució de la velocitat contractada.

29. OBLIGACIONS DEL CLIENT

29.1 El client es compromet a no utilitzar el servei en contravenció de la normativa vigent, especialment de la relativa als drets fonamentals, llibertats públiques i de propietat industrial i intel·lectual. El client serà responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el propi client com contra FIBRACAT basades en les aplicacions o continguts del client allotjats a servidor/s compartit/s, assumint aquest totes les despeses, costos i perjudicis que siguin irrogats a FIBRACAT amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.
29.2 FIBRACAT es reserva el dret a interrompre el servei contractat pel client, notificant-ho per escrit, en cas de divulgar, transmetre o allotjar en el/s servidor/s compartits qualsevol tipus d'informació que FIBRACAT consideri il·legal, abusiva, difamatòria, ofensiva o pornogràfica, en cas de desenvolupar a través del servidor/s, o en relació amb aquests, qualsevol pràctica o comportament contrari a les normes comunament acceptades com a respectuoses. També en el cas que el client, a través del/s servidor/s compartit/s, publiqui o distribueixi qualsevol informació o programari que contingui virus, manipulació il·legal de programari, violacions de Copyright i marques comercials o contraban il·legal, realitzi Spam i, en general, qualsevol activitat que suposi una violació de les disposicions legals vigents, o pugui repercutir en el correcte funcionament de la Plataforma de FIBRACAT. FIBRACAT ha d'adoptar les mesures necessàries, quan així li sigui exigit per ordre de l'autoritat judicial o administrativa competent, i podrà posar en coneixement de les autoritats competents aquells fets que puguin considerar il·legals d'acord amb la legislació vigent. Si el client té qualsevol indici que hi ha una violació o un ús inadequat de la informació allotjada en els servidors de FIBRACAT, o una fallada de seguretat de qualsevol índole, ho haurà de notificar immediatament a FIBRACAT.

30. OBLIGACIONS DE FIBRACAT

30.1 En cas que existeixin o es detectin possibles indicis d'avaria, FIBRACAT comprovarà si, efectivament, existeix avaria i, en aquest cas, assegurarà la restitució del Servei.
30.2 S'entén per avaria qualsevol interrupció de servei, o mal funcionament del servei, o variació respecte del descrit en l’oferta comercial contractada.
30.3 Per tal de garantir la restitució del servei, FIBRACAT podrà actuar remotament o accedir fins a les instal·lacions del client, únicament en el cas que FIBRACAT ho consideri necessari, per actuar sobre algun element de la xarxa ubicat al tram comprès fins al PTX (punt de terminació de xarxa). En el cas que en el curs d'una intervenció en què es realitzi un accés a les instal·lacions del client, es demostri fefaentment que la causa de l'avaria està produïda per una manipulació indeguda dels equips de FIBRACAT per part del client, o bé que no hi ha avaria, FIBRACAT es reserva el dret de repercutir al client els costos incorreguts per aquesta actuació. En qualsevol cas, la manipulació indeguda d'equips de FIBRACAT per part del client eximeix FIBRACAT de qualsevol responsabilitat sobre el servei.
30.4 FIBRACAT proporcionarà al client en exclusiva un identificador i una contrasenya personal perquè pugui accedir al servei i a les aplicacions allotjades a la Plataforma Informàtica de FIBRACAT. El client haurà de mantenir totes dues en la més estricta confidencialitat sota la seva exclusiva responsabilitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències que es poguessin derivar del trencament o revelació del secret.
30.5 L'identificador i la contrasenya per accedir al servei són exclusius per a l'accés contractat i en el lloc contractat. FIBRACAT serà responsable de la guarda i custòdia de la Plataforma Informàtica situada en un recinte gestionat per aquesta companyia i correctament condicionat per albergar-la.
30.6 FIBRACAT no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol classe que poguessin derivar del coneixement, per part de tercers, de les condicions, característiques i circumstàncies de l'ús d'Internet pel client o que puguin deure’s a l'accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració o modificació en qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota mena que els clients transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin o accedeixin a través dels serveis contractats.
30.7 FIBRACAT no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin deure’s a la presència de virus o qualsevol element lesiu en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts o als quals s'accedeixi a través dels serveis contractats. FIBRACAT no es responsabilitza de les fallades en el servei que puguin produir-se pel funcionament de les xarxes o serveis d'altres operadors diferents de FIBRACAT. La IP fixa facilitada per FIBRACAT al Client serà, en tot cas, propietat de FIBRACAT. Només es facilitarà una adreça IP fixa per cada servei contractat pel client. FIBRACAT pot canviar la IP Fixa assignada inicialment al client per una altra diferent en el supòsit que resulti necessari, com a conseqüència d'un canvi de modalitat sol·licitat pel client. FIBRACAT no pot garantir el funcionament del servei en tots els equips informàtics.

31. EQUIP DE CONNEXIÓ D'ACCÉS A INTERNET

31.1 El client serà responsable de l'equip router propietat de FIBRACAT, el qual se li lliura en concepte de cessió, en tant que estigui en possessió del client. El client no afegirà, suprimirà ni modificarà els seus elements o provocarà interferències en l'equip.
31.2 L'equip es lliura juntament amb les instruccions d'ús del fabricant, que recull les seves característiques tècniques. El client serà responsable davant de FIBRACAT de qualsevol pèrdua o dany de l'equip, excepte en el cas que aquests fets es produeixin a causa de la negligència de FIBRACAT o dels seus representants.
31.3 FIBRACAT únicament serà responsable de la substitució, reparació, reprogramació o incomunicació provocada per l'equip. El client podrà instal·lar material de la seva propietat, sempre que aquest material compti amb el corresponent certificat d'acceptació, de conformitat amb l'article 57.2 de la Llei general de telecomunicacions.
31.4 La devolució de l’equip es farà d’acord amb allò establert a la clàusula 17 de les presents condicions generals del contracte. Qualsevol canvi d’ubicació o de model de l’equip a petició del client es regiran per allò previst en la clàusula tercera del present contracte.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI FIBRACAT TV

32. OBJECTE I ABAST

32.1 El servei de FIBRACAT TV es presta addicionalment sobre la base d'una oferta de FIBRACAT que inclogui l'accés a Internet-fix. El client ha de tenir actiu un servei d'Internet fix amb FIBRACAT.
32.2 El servei de FIBRACAT TV és un servei que no requereix d’instal·lació. El client pot descarregar-se l’APP FIBRACAT TV en el seu dispositiu Android o IOs o connectar-s’hi mitjançant el web www.fibracat.cat. També permet visionar els canals a través d’aparells de TV de determinats models (Smart TV LG), mitjançant l’aplicació ssiptv.
32.3 La baixa del client en el servei d'Internet fix de FlBRACAT comporta la baixa automàtica del client en el servei de FIBRACAT TV i la consegüent obligació de devolució de l'equip en els termes i condicions establerts. El client que el contracti ho farà com a usuari final i disposarà dels següents continguts i funcionalitats:
32.4 Canals de televisió: El client accedirà a una sèrie de canals generalistes i, a més, en funció de l'oferta que FIBRACAT TV tingui a cada moment i que el client contracti, podrà gaudir de canals temàtics i/o de canals de futbol, que tindran un preu diferenciat.
32.5 L’oferta de canals temàtics de televisió li permetrà accedir a una àmplia graella de canals oberts de manera gratuïta (més de 50 canals nacionals i internacionals) i una part Premium de canals amb les millors sèries i pel·lícules, documentals, programes musicals i infantils i canals de la vida quotidiana, entre d’altres. Els canals que ofereix actualment FIBRACAT TV es poden consultar a www.fibracat.cat.

33. PARTICULARITATS DEL SERVEI DE FIBRACAT TV

a)Condicions d'ús del servei: el client ha d’utilitzar el servei en el seu àmbit domèstic, tot quedant expressament prohibida la seva exhibició als locals públics o per a col·lectivitats.
b) Causes de denegació i/o ajornament de la sol·licitud: FIBRACAT ha de realitzar les comprovacions tècniques necessàries sobre la línia del client per tal d’assegurar-se que disposa dels requisits tècnics necessaris per gaudir del servei. Si no fos així, el client pot contractar un altre producte de FIBRACAT o cancel·lar la contractació del servei.
c) Equipament: FIBRACAT ha de facilitar al client, en el règim jurídic que s'estableixi en cada moment, l'equipament necessari per poder gaudir del servei, d'acord amb allò establert en aquestes Condicions Generals. Aquest equipament consisteix en un Router compatible amb el Servei FIBRACAT TV. Per comprovar els equips i continguts compatibles el client pot accedir a www.fibracat.com.
L'equip informàtic i l'equip receptor de televisió no formen part del servei i no seran facilitats per FIBRACAT en cap cas. Per tant, el client ha de disposar d’aquests equips en les condicions tècniques que els facin compatibles amb l'equipament de FIBRACAT TV.

34. PARTICULARITATS EN LA QUALITAT DEL SERVEI FIBRACAT TV

34.1 No constituirà falta de disponibilitat del servei:
a) La interrupció del servei com a conseqüència de les operacions de manteniment de la xarxa durant el temps imprescindible per a la seva realització.
b) La discontinuïtat en el servei per la introducció pel client d'elements de maquinari o de programari que provoquin un mal funcionament general del seu equip o que resultin incompatibles amb els elements precisos en aquest equip per a l'accés a internet a través del servei.
c) Les avaries identificades en el tram de xarxa d'accés que no pertanyen a FIBRACAT.
d) Indisponiblitat del Servei FIBRACAT TV per causes imputables al client, cas fortuït, força major, requeriments o resolucions judicials o administratives o qualsevol altra causa no imputable o aliena a FIBRACAT.
e) Els defectes de visionat dels continguts a causa de problemes tècnics relacionats amb el tram de línia responsabilitat del client. En cas que el client estigui situat en una zona amb cobertura indirecta, FIBRACAT no garanteix la plena qualitat del servei en tot moment, podent sofrir talls o interrupcions, així com defectes de visionat de forma puntual. FIBRACAT pot modificar l'ordre, número, tipus de canals o el seu contingut, així com les característiques, abast i format del Servei FIBRACAT TV per adaptar-se a l'evolució tecnològica del mateix, sense que això comporti cap modificació contractual. FIBRACAT informarà d’aquests canvis al seu web.
34.2 FIBRACAT ha de vetllar en tot moment per la qualitat dels continguts, així com pel compliment de les obligacions i compromisos adquirits pels programadors. Ha de ser responsabilitat exclusiva del programador el respecte a la normativa existent en matèria de protecció de la joventut i la infància, així com de continguts d'adults.
No obstant això, FIBRACAT adverteix que, a través dels canals i/o programes subjectes a control d'accés, poden transmetre's programes amb contingut per a adults sota control d'accés.

35. PARTICULARITATS DE L’ACCÉS A LES PROMOCIONS DE TV

35.1 Sempre que s’ofereixin noves promocions del servei de TV, els clients que desitgin acollir-s’hi hauran d’acomplir una sèrie de requisits:
a) Acceptar la promoció per escrit. Aquesta condició es podrà acomplir enviant un correu a promocions@fibracat.cat o manifestant aquesta acceptació personalment a les oficines comercials de FIBRACAT.
b) Complir una permanència del servei de fibra de FIBRACAT de, com a mínim, 3 mesos des de la data d’activació del servei. Aquesta obligació de permanència s’exigirà en tots els casos i per a tots els clients (actuals i nous). La possible concurrència d’alguns errors tècnics o l’aparició de pixelacions en la imatge durant els partits NO eximiran del compliment d’aquesta condició i, per tant, no donaran dret a sol·licitar la baixa anticipada del servei abans d’aquest període mínim.
c) En el cas de clients actuals caldrà complir, a més de les condicions anteriors, l’obligació d’estar al corrent de pagament i de no haver acumulat en el seu historial més d’un rebut impagat a FIBRACAT.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI TELEFÒNIC MÒBIL DE CONTRACTE

1. OBJECTE

1.1 Mitjançant aquest contracte de durada indefinida, ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS (“ALTECOM”), amb NIF B61877031 i domicili al carrer Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 de Manresa, en nom de FIBRACAT, prestarà al Client el servei telefònic mòbil disponible al públic i, si escau, els serveis de comunicació electròniques i valor afegit que siguin sol·licitats pel Client (el "Servei").
1.2 Els terminals telefònics que, si és el cas, es comercialitzin juntament amb el Servei, podran anar proveïts del mecanisme SIM-LOCK, de manera que només són utilitzables amb el Servei prestat per FIBRACAT. El Client en podrà sol·licitar el desbloqueig, d’acord amb el que estableix a aquest efecte el procediment de FIBRACAT.

2. DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

2.1 FIBRACAT es compromet a iniciar la prestació del Servei en el termini màxim de 15 dies des de la data de signatura d’aquest contracte.
2.2 Per a la prestació del Servei, FIBRACAT lliurarà al client, juntament amb la informació completa de la tarifa contractada, un manual d’usuari i una targeta SIM, que el Client haurà d’inserir en un terminal telefònic compatible.
2.3 El Client podrà utilitzar la Targeta SIM exclusivament per accedir al servei, i només durant el període en què el servei romangui actiu, d’acord amb el que preveu aquest contracte. Així mateix, el client lliurarà la Targeta SIM a FIBRACAT en el cas que FIBRACAT li comuniqui la necessitat o la conveniència de fer-ho per al funcionament òptim del servei. El Client no podrà utilitzar, sota cap concepte, la tarjeta SIM per a un dispositiu M2M. En cas de fer-ho, respondrà personalment de les conseqüències d’aquest ús indegut, eximint FIBRACAT de tota responsabilitat.
2.4 El Servei quedarà activat en un màxim de 48 hores des del moment del lliurament de la Targeta SIM.

3. ÚS DEL SERVEI

3.1 El Client es compromet a utilitzar el servei d’acord amb aquestes condicions generals i amb la normativa vigent. En tot cas, FIBRACAT posa els serveis a disposició del client exclusivament per al seu ús personal com a client final, per la qual cosa el client es compromet a no realitzar, de manera directa o indirecta, una explotació comercial dels serveis.
3.2 El Client es compromet a fer un ús raonable del servei. El servei de veu només podrà fer-se servir per a converses telefòniques i no per a altres usos com, per exemple, l’ús de la línia telefònica com a “vigilabebès”, “walky-talky” o similar. La targeta SIM només es podrà fer servir en dispositius mòbils. Se n’exclou expressament l’ús en centraletes, sim-box, locutoris o altres elements de concentració de tràfic telefònic en què es facin trucades massives o per a serveis de reencaminament de tràfic o similars. En aquests supòsits, FIBRACAT podrà resoldre el contracte o bloquejar el servei afectat temporalment fins a aclarir les circumstàncies de l’ús no raonable del servei, o bé canviar la tarifa, amb una comunicació prèvia al client. En aquest últim cas, el client podrà resoldre el contracte, respecte del servei concret, en els termes que s’hi hagin acordat.

4. PREU

S’aplicaran al tràfic de veu i dades cursat pel client les quotes i tarifes vigents en cada moment per a la modalitat contractada. El client serà convenientment informat de les quotes i tarifes que se li aplicaran i de les regles aplicables a aquestes, i se li lliurarà un document explicatiu de la tarifa contractada. Totes les tarifes es podran consultar actualitzades a la pàgina web www.fibracat.com, i a través del número d’atenció telefònica 1711.

5. FACTURACIÓ I PAGAMENT

5.1 FIBRACAT facturarà amb periodicitat mensual les quantitats que, d’acord amb la tarifa contractada, el client hagi d’abonar per la prestació del Servei. Per a les tarifes que incloguin consum mínim, FIBRACAT facturarà al client, a més de la quantitat corresponent al consum efectivament realitzat, la diferència entre aquesta quantitat i l’import del consum mínim. Computaran com a consum mínim les quotes i els conceptes que s’especifiquin a les condicions de la tarifa contractada.
5.2 Si per dificultats tècniques no fos possible facturar en el període immediatament posterior a la meritació, es podrà presentar la factura al cobrament en períodes successius. A més, en cas de trucades o desviaments de trucada fora del territori espanyol, la facturació es produirà a partir del moment en què l’operador estranger comuniqui a FIBRACAT l’import corresponent a aquestes trucades o desviaments.
5.3 Les factures no abonades en la data del seu venciment meritaran un interès de demora igual a l’interès legal dels diners incrementats en dos punts i una comissió màxima per import 5,00 € (IVA inclòs) pels costos de gestió ocasionats.
5.4 El client tindrà dret a obtenir una facturació detallada amb el nivell de detall que s’estableix a l’art. 22.2 de la carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques, aprovada pel Reial decret 899/2009, de 22 de maig.
5.5 Tindran caràcter gratuït les trucades fetes als números curts assignats a la prestació de serveis d’atenció de trucades d’emergència. En compliment de la legislació vigent, FIBRACAT posarà a disposició de les autoritats prestadores dels serveis esmentats informació sobre la ubicació de procedència de cada trucada dirigida als números assignats a la prestació de serveis d’emergència.
5.6 En cas de sol·licitud de baixa de la línia mòbil, es facturarà el consum que hagi generat el client fins al moment de la baixa, que inclourà tant la tarifa contractada com els consums extres que hagi pogut generar.

6. DRET DE DESCONNEXIÓ

6.1 El client podrà sol·licitar a FIBRACAT la desconnexió dels serveis de trucades internacionals i dels serveis de tarifació addicional de lliure accés, a través del servei d’atenció al client (1711 o info@fibracat.cat)
6.2 Es procedirà a la desconnexió en els 10 dies següents al de la sol·licitud del client i, en el cas que per causes no imputables al client la desconnexió no es produeixi després d’aquests 10 dies, seran a càrrec de FIBRACAT els costos derivats del servei la desconnexió del qual es va sol·licitar.

7. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI

La suspensió temporal del servei es podrà activar a iniciativa de FIBRACAT amb els següents condicionants i efectes:
7.1 A iniciativa de FIBRACAT:
- Si el client no atengués parcialment o totalment el pagament de les quantitats degudes, FIBRACAT quedarà facultada per restringir les trucades sortints i/o suspendre la prestació del servei. FIBRACAT restablirà el servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l’import degut ha estat satisfet, i es meritarà a favor de FIBRACAT la quantitat màxima de 18,15 € (IVA inclòs) en concepte de restabliment del Servei.
- FIBRACAT també podrà restringir les trucades sortints i/o suspendre el servei davant d’un ús contrari a allò que s’ha estipulat en aquest contracte o per la falta de constitució de la garantia sol·licitada per FIBRACAT. En cas de suspensió del servei el client podrà fer trucades al servei d’emergència 112.

8. INTERRUPCIÓ TEMPORAL DEL SERVEI

8.1 FIBRACAT prestarà el Servei amb sotmetiment a les obligacions que en matèria de qualitat estableixin les normes vigents. FIBRACAT posa a disposició del client el número de telèfon 1711 i l’adreça de correu electrònic info@fibracat.cat per a l’atenció d’incidències en garantia del manteniment del servei.
8.2 En el cas que es produeixi una interrupció temporal del Servei, el client tindrà dret a una indemnització automàtica en la seva factura següent, que serà la més elevada de les dues quantitats següents, sempre que alguna d’aquestes sigui superior a 1 €:
- La mitjana de l’import facturat pel servei interromput durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període en què es produeixi la interrupció (si l’antiguitat del servei interromput és inferior a tres (3) mesos, es considerarà l’import de la factura que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat);
o bé
- cinc (5) vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada d’aquesta.
8.3 En casos d’interrupció per causa de força major, FIBRACAT compensarà el client amb la devolució automàtica dels imports en concepte de quota d’abonament i d’altres d’independents del tràfic, prorratejat pel temps que hagués durat la interrupció.
8.4 Si es produís una interrupció del servei d’Internet mòbil, FIBRACAT compensarà el client amb la devolució de l’import de la quota mensual d’aquest servei, prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció. Si la interrupció és superior a sis (6) hores en horari de vuit (8) a vint-i-dues (22) h, la indemnització s’abonarà automàticament.
8.5 Addicionalment, FIBRACAT es compromet que, excepte en casos de força major, les interrupcions en la prestació del servei no superin les vuit (8) hores durant cada cicle de facturació. Si la interrupció excedeix de vuit (8) hores, es doblarà la indemnització prevista a la clàusula 8.2. A aquests efectes, dins del mes següent a la data de restabliment del servei, el client haurà de dirigir la seva sol·licitud d’indemnització a les oficines comercials de FIBRACAT. En cas que sigui pertinent la indemnització, FIBRACAT procedirà al pagament d’aquesta mitjançant un descompte en la següent factura.
8.6 No hi haurà lloc a cap indemnització per la interrupció del servei deguda a l’incompliment greu del contracte pel client, o a danys en la xarxa a causa de la connexió pel client de terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent.

9. QUALITAT DEL SERVEI I LIMITACIONS

9.1 La velocitat màxima dels serveis d’accés a Internet dependrà del volum de dades associat a la tarifa contractada. La velocitat màxima descendirà (a 16 KB o 8 KB) quan el client arribi al volum de dades definit a la seva tarifa durant el cicle de facturació, i persistirà el servei a aquesta menor velocitat durant 100 Mb, consumides les quals el servei restarà interromput. Quan comenci el següent cicle de facturació, es restablirà la velocitat al seu màxim. Tanmateix, la velocitat dependrà de la capacitat del telèfon mòbil utilitzat i de la cobertura disponible.
9.2 En el cas que el client desitgi restablir el servei abans del dia 1 del mes següent, tindrà l’opció de sol·licitar la càrrega d’un bo amb la capacitat de dades que, en cada moment, estableixi l'oferta comercial vigent. La sol·licitud de càrrega dels bons es podrà fer per telèfon al 1711, per correu electrònic a info@fibracat.cat, o directament a les oficines comercials de FIBRACAT. El consum del bo s’haurà de fer durant el mes en curs, i en cap cas serà acumulable al saldo de dades del mes següent. Tampoc serà compartible amb altres clients.
9.3 La qualitat del Servei pot veure’s afectada per l’execució dels procediments que FIBRACAT té disposats per mesurar i gestionar el tràfic a fi d’evitar esgotar o saturar l’enllaç de la xarxa.
9.4 FIBRACAT podrà implementar mesures de control sobre els volums de tràfic realitzats pels seus Clients amb la finalitat de gestionar i dimensionar la seva xarxa, així com per vetllar per la seguretat i la qualitat del Servei contractat.
9.5 En cas d’incidents de seguretat, integritat de la xarxa o amenaces o vulnerabilitat d’aquesta, FIBRACAT adoptarà les mesures adequades en funció del fet succeït per tal de solucionar aquests incidents tan ràpidament com sigui possible i restablir-ne la seguretat.
9.6 Les trucades de veu tenen estan limitades a una durada màxima de 60 minuts. Superats aquests 60 minuts, la trucada es tallarà per tal d’evitar possibles situacions de frau.

10. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL

10.1 El Client es compromet a comunicar a FIBRACAT qualsevol canvi en les dades del contracte, especialment canvis en dades corresponents al domicili de facturació i compte bancari de domiciliació dels pagaments, en tractar-se de dades essencials per al compliment correcte de les obligacions derivades d’aquest contracte.
10.2 FIBRACAT, comunicant-ho prèviament al Client, amb una antelació d’un (1) mes, podrà modificar aquest contracte amb la finalitat d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia mòbil. En cas de disconformitat amb la modificació proposada, el client podrà comunicar a FIBRACAT la seva voluntat de resoldre el contracte adreçant-se al correu info@fibracat.cat.

11. CONDICIONS PARTICULARS DE LA SOL·LICITUD DE PORTABILITAT

El client que desitgi donar-se d’alta en els serveis de telefonia mòbil FIBRACAT en qualsevol de les modalitats ofertes, pot optar per la portabilitat, és a dir, pot sol·licitar canviar-se del seu actual operador (“l´Operador Donant”) a FIBRACAT conservant el número de telèfon mòbil del qual disposi el Client abans del canvi a FIBRACAT (la “Portabilitat”). La sol·licitud de la Portabilitat implica l´acceptació per part del Client de la totalitat d´aquestes condicions particulars. Aquestes Condicions Particulars, així com les Condicions Generals del Servei o qualsevols altres condicions aplicables als productes i/o serveis contractats estaran accessibles a la pàgina web www.fibracat.cat.
11.1 Objecte
En sol·licitar la portabilitat, el client manifesta que:
• Desitja causar baixa en l’operador que fins al moment li presta el servei, conservant la seva numeració assignada.
• Accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per dur a terme les actuacions en els sistemes dels operadors per canvi d’operador, que serà d’un màxim de quatre hores.
• Consent el tractament de les dades personals necessàries per a la conservació dels números, tant les incloses en aquesta sol·licitud com les que coneixen els operadors donant i receptor, i n’autoritza el tractament i la comunicació i cessió amb el fi exclusiu de la conservació del seu número en el procés de portabilitat. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades tractades per l’operador receptor dirigint-se per escrit a ALTECOM, carrer Bisbe Torras i Bages, 24, 08242, de Manresa, o mitjançant correu electrònic a info@fibracat.cat. En realitzar la sol·licitud de portabilitat, el client sol·licita a FIBRACAT que li tramiti i li gestioni la baixa del servei de l’operador donant (servint la sol·licitud com a document de sol·licitud d’aquesta baixa) i la conservació del número portat per als serveis de telefonia mòbil de FIBRACAT.
11.2 Condicions de la portabilitat
11.2.1 El termini per a la tramitació de la sol·licitud serà de 48 hores i, en qualsevol cas, el client podrà escollir la data que vulgui dintre dels 30 dies següents a la firma de la sol·licitud. La data, però, és només orientativa, i l’operador donant podrà modificar-la basant-se en situacions excepcionals d’excés de quota. En el cas que l’operador donant modifiqués la data de portabilitat, FIBRACAT contactarà amb el client per informar-lo d’aquesta circumstància.
11.2.2 L’acceptació d’aquestes condicions per part del client provocarà l’inici del procés de canvi d’operador. Un cop acceptades aquestes condicions, s’assumeixen les clàusules següents:
• El client sol·licita l’alta del servei i comunica el seu desig simultani de causar baixa en l’operador que li proveeix actualment el servei, conservant la seva numeració telefònica mòbil.
• El client accepta la possible interrupció del servei en algun moment dins del període entre les 2.00 i les 6.00 hores del dia que apliqui el canvi d’operador, per permetre fer les actuacions necessàries pels operadors.
• Des del moment en què el client accepta aquestes condicions, el canvi d’operador haurà de ser tramitat en el termini d’un dia hàbil des de l’entrega, i es durà a terme la matinada de l’endemà, sempre que l’abonat no hagi sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l’execució de la portabilitat, i sempre que la seva sol·licitud no hagi estat denegada per l’operador actual per complir-se alguna de les causes admeses en les especificacions de la portabilitat vigents.
• L’operador al qual el client ha sol·licitat donar-se d’alta haurà d’informar-lo quan la seva sol·licitud hagi estat denegada i, en aquest cas, li n’indicarà la causa. Per a les sol·licituds acceptades, el client podrà sol·licitar gratuïtament al seu futur operador informació sobre la seva sol·licitud i el dia en què es farà el canvi efectiu d’operador. A partir d’aquell moment, el client podrà fer i rebre trucades amb el nou operador i el mateix número telefònic, un cop que insereixi en el terminal mòbil la targeta SIM proporcionada pel nou operador.
11.2.3 En cas de reclamació, el client podrà trucar al servei gratuït d’atenció al client (1711) en el termini d’un mes des del moment en què es tingui coneixement del fet que la motivi. Quan el client presenti la reclamació, FIBRACAT està obligada a facilitar-li un número de referència de la reclamació. Si en el termini d’un mes l’usuari no hagués rebut cap resposta satisfactòria de FIBRACAT, podrà dirigir la seva reclamació per les següents vies, d’acord amb la normativa pròpia de cada organisme:
• Juntes Arbitrals de Consum, directament o a través d’una associació de consumidors.
• Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) - Telèfon de consulta: 901 33 66 99; pàgina web: http://www. usuariosteleco.es
11.2.4 El Client podrà cancel·lar la portabilitat pels mateixos mitjans pels quals la va sol·licitar, dins del termini establert a aquest efecte.

12. ACTIVACIÓ DEL ROAMING

12.1 Per tal d’activar el servei de roaming, el client ho haurà de sol·licitar de forma expressa, ja sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@fibracat.cat o amb una petició presencial signada a les oficines comercials de FIBRACAT. En cas contrari, el servei de dades i trucades sortints i entrants restarà bloquejat. Una vegada activat, el servei restarà actiu fins que el client no sol·liciti el contrari.
12.2 Les tarifes aplicables per a cada servei i per a cada Estat estaran disponibles a l’adreça https://www.fibracat.cat/particulars/mobil
12.3 Les normes de la UE sobre la itinerància sense recàrrecs ( "roam like at home" o "itinerància com a casa") permeten utilitzar els dispositius a l'estranger, en qualsevol país de la UE sense pagar recàrrecs addicionals pels serveis de roaming. Aquestes normes s'apliquen a les trucades a telèfons mòbils i fixos, l'enviament de missatges de text (SMS) i a la utilització de serveis de dades a l'estranger.
12.4 Quan el client utilitzi aquests serveis mentre estigui de viatge dins de la UE, pagarà exactament el mateix preu que dins de l’Estat espanyol. A la pràctica, FIBRACAT simplement carregarà o sostraurà el consum de roaming dels volums de consum del seu pla de tarifes nacionals mòbils o paquet.
12.5 Si el contracte inclou serveis d'itinerància, es considerarà automàticament un contracte de roaming amb tarifa nacional. Tots els nous contractes de telefonia mòbil amb serveis d'itinerància hauran d'aplicar la "itinerància com a casa".
Condicions
12.6 Això no obstant, el roaming sense recàrrecs està pensat per a les persones que viatgen ocasionalment a l'estranger o que tenen en un altre país vincles estables (treball, estudi, etc.). No està concebut, en canvi, per utilitzar-se en casos d'itinerància permanent. Per poder gaudir del roaming amb tarifa nacional quan el client viatja a un país de la UE, haurà de passar més temps o utilitzar més el teu telèfon mòbil al seu país que a l'estranger, i només sota aquestes circumstàncies es considerarà una "utilització raonable dels serveis de roaming".
12.7 Si el client fa servir el telèfon mòbil a l'estranger de forma permanent, FIBRACAT pot aplicar-li recàrrecs per la itinerància. No obstant això, aquests recàrrecs tenen un límit.
12.8 Quan el client creui una frontera dins de la UE, seguirà rebent un missatge de text del teu operador per informar-lo que es troba en itinerància i recordar-li la seva política d'utilització raonable.
12.9 El roaming sense recàrrecs permetrà el client no patir restriccions de volum per a les trucades de veu i els missatges quan viatgin dins de la UE (ZONA TARIFÀRIA 1).
12.10 Això no obstant, per tal de garantir que tots els clients tinguin accés i puguin beneficiar-se de les normes de la "itinerància com a casa" (serveis de roaming reglamentats, amb tarifa nacional, sense recàrrecs) FIBRACAT podrà aplicar una "política d'utilització raonable", tot establint condicions justes i raonables i mecanismes de control proporcionats que n’evitin un ús abusiu. A aquest efecte, FIBRACAT aplica els límits regulats per la UE i estableix en 50 € el límit d’import financer per període de facturació mensual (sense IVA).
Quan el client itinerant hagi consumit el 80% d’aquest import, FIBRACAT enviarà un SMS al seu dispositiu mòbil advertint-lo d’aquest fet. Un cop s’arribi als 50 € de límit màxim, el client rebrà un nou SMS informant-lo d’haver arribat a aquest límit i indicant-li el procediment que ha de seguir si desitja continuar amb la prestació dels serveis, amb informació del cost de cada unitat addicional que consumeixi. Si el client itinerant no respon tal com se li sol•licita en la notificació rebuda, FIBRACAT deixarà d’immediat de prestar i carregar en el compte del client els serveis itinerants de dades regulades.
Quan un client itinerant sol•liciti acollir-se a un mecanisme de límit financer o retirar-se del que té vigent, el canvi es realitzarà el dia hàbil següent a la recepció de la sol•licitud, gratuïtament i sense condicions ni restriccions en relació a altres aspectes e l’abonament.
El límit financer també serà aplicable als serveis de dades itinerants que utilitzin els clients desplaçats fora de la Unió Europea.
En compliment de la normativa aplicable, FIBRACAT adverteix els seus clients de la importància de prendre mesures preventives per evitar l’ús involuntari de serveis d’itinerància en zones frontereres amb altres països, molt particularment si aquests no pertanyen a la UE. En aquest sentit, en aquestes zones FIBRACAT recomana adoptar les mesures següents:
• Abans de fer una trucada amb el mòbil, comprovar que s’està realitzant a través de l’operador del país on el client està ubicat.
• En cas de dubte, desconnectar l'accés a dades mòbils en el terminal del client o bé apagar el terminal.
• Si és necessari accedir a Internet, fer-ho només quan el client vulgui connectar-se, voluntàriament, a xarxes wifi segures i de confiança (la de l’hotel o l’apartament, per exemple).
Aquestes prevencions són també aplicables en l’ús de dades en itinerància des d’un creuer, atès que en aquests casos el preu a facturar dependrà de la ubicació del vaixell. Si el terminal es connecta a la xarxa d’un país de fora de la Unió Europea, s’aplicaran les tarifes de les connexions via satèl•lit, que són particularment elevades.
12.11 En alguns casos específics, i a partir d'un volum raonablement elevat de dades en roaming amb tarifa nacional, és possible que el client hagi d'abonar un recàrrec igual al límit màxim de les tarifes majoristes de les dades dins de l’àmbit territorial de la Unió Europea. El preu majorista del roaming és l'import màxim que FIBRACAT ha de pagar a un operador estranger quan el client utilitza serveis de dades en itinerància.
12.12 Per a les ZONES 2 (Europa no comunitària, Magreb, EEUU i Canadà) i 3 (Àfrica, Àsia, Centreamèrica i Sudamèrica i Oceania) el servei restarà bloquejat per defecte, sense excepcions. Això no obstant, el servei de veu (en cap cas el de dades mòbils) podrà activar-se a sol·licitud expressa del client (per correu electrònic a info@fibracat.cat o amb petició presencial signada a les oficines comercials de FIBRACAT), i es facturarà d’acord amb les tarifes establertes (consulteu tarifes roaming a https://www.fibracat.cat/particulars/mobil). Les dades mòbils restaran només accessibles des de connexions wifi, però en cap cas a través d’una connexió de FIBRACAT.

13. CANVIS DE DADES PERSONALS I/O PRODUCTES O SERVEIS CONTRACTATS

13.1 En el cas que un client vulgui modificar dades personals que figuren en la base de dades de FIBRACAT haurà de fer sempre una sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb una petició presencial signada a les oficines comercials de FIBRACAT.
13.2 Per tal de confirmar els canvis sol·licitats, i amb la finalitat d’evitar qualsevol dubte d’interpretació, FIBRACAT comunicarà al client, per correu electrònic, que s’ha procedit a les modificacions sol·licitades, i detallarà en quins termes aquestes han estat incorporades a la base de dades de l’operador.

14. CONDICIONS PARTICULARS APLICABLES A DETERMINADES LÍNIES MÒBILS

La contractació de noves línies mòbils úniques, és a dir, que no vagin associades a cap paquet de fibra+fix+mòbil, restaran condicionades a una permanència mínima de 12 mesos, excepte en el cas que siguin sol·licitades per clients que en el moment de la sol·licitud ja tinguin un paquet contractat. En el cas de la tarifa JOANA, la seva contractació necessàriament haurà d’anar associada a la contractació d’un nou paquet (fibra+fix+mòbil) i, en conseqüència, en cap cas podrà ser contractada com a línia única.

15. PERMANÈNCIES. PENALITZACIONS PER RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE

15.1 La contractació de productes o serveis amb tarifes especials associades a ofertes promocionals podran restar vinculades a un període mínim de permanència, que serà el que determinin en cada cas les bases legals reguladores de la promoció. En el supòsit que el/la client/a sol·liciti la baixa abans de finalitzar el període mínim de permanència, FIBRACAT podrà exigir el pagament d'una penalització, que es calcularà d'acord amb els criteris previstos en les respectives bases legals.
Tens dubtes? Et truquem!

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús.

Modificar la seva configuració Acceptar cookies