Dret de desistiment

Ver versión castellano

FIBRACAT informa que, d'acord amb la normativa vigent, només la contractació dels productes o serveis a distància (aquells realitzats de forma telefònica, electrònicament a través de la pàgina web o fora de les oficines comercials de FIBRACAT) facultaran el client a l’exercici del dret al desistiment.

Si vostè ha contractat un producte o servei de FIBRACAT per aquests mitjans, té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

En el cas del servei de fibra/internet/telefonia fixa, el còmput del termini no s’iniciarà fins que no s’hagi executat degudament la instal·lació en el punt d’entrega sol·licitat.

Per al cas d’adquisició d’equips terminals (mòbils, tauleta, TV...), el còmput del termini s’iniciarà des del moment de la recepció de l’equip per part del client.

Per qualsevol altre producte/servei adquirit, el còmput s’iniciarà a partir del moment en què el client manifesti la seva conformitat amb les condicions generals i particulars del servei.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos la seva decisió de desistir del contracte mitjançant el formulari de desistiment que figura al final d’aquesta informació.

Per complir el termini de desistiment, és suficient amb què la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui realitzada/enviada abans que venci el corresponent termini.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment, li retornarem tots els pagament rebuts (preu del servei/producte, més despeses d’enviament si les hi hagués), llevat d’aquells que se li puguin reclamar per serveis ja gaudits. La devolució es farà efectiva en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi del seu desistiment. Per fer-ho, utilitzarem el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat que vostè hagi disposat expressament el contrari.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la seva devolució, segons la condició que primer es compleixi.

En el cas que vostè desistís d’un contracte i el preu a abonar hagués estat totalment o parcial finançat mitjançant amb un crèdit (sigui per FIBRACAT, sigui per un tercer previ acord amb FIBRACAT) aquest desistiment implicarà, alhora, la resolució del crèdit sense penalització.

Si vostè ha rebut béns (targetes SIM, terminals, etc.) objecte del contracte haurà de retornar-los directament sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Tret que FIBRACAT l’informi expressament del contrari, vostè haurà d’assumir el cost directe de la devolució dels béns.

En tot cas, perquè la devolució sigui correcta ha d’enviar el justificant de compra i tots els elements rebuts en la comanda/es (equips, targeta SIM, carregador, bateria, accessoris, material promocional, documentació, etc.) en el seu embalatge original.

Vostè serà el responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per tal d’establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Addicionalment, en cas de desistiment, FIBRACAT podrà reclamar-li:

L’import proporcional a la part ja prestada del servei fins al moment en què s’hagi comunicat el desestiment (en cas que hagi sol·licitat que la prestació dels serveis comenci durant el període de desistiment).

Els costos de la instal·lació del servei en què FIBRACAT hagi incorregut com a conseqüència de la seva sol·licitud que, d’acord amb allò establert a la clàusula 16.1 de les condicions generals del servei, és de 150 euros+IVA.

La devolució dels equips (router, cable transformador i cable pigtail), que caldrà fer d’acord amb el procediment previst a la clàusula 17 de les condicions generals del servei.

En cas que vostè no retorni tots els elements de la comanda en el termini de 14 dies indicat o, en cas que la torni incompleta, amb algun dany material o desperfecte, respondrà del seu valor de mercat, que li serà facturat per FIBRACAT.

Per a qualsevol dubte, té a la seva disposició les condicions generals del servei en el següent enllaç:
https://www.fibracat.cat/condicions-del-servei

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d’emplenar i enviar aquest formulari si desitja desistir del contracte. El pot presentar a les oficines comercials de Fibracat o adreçar-lo per correu electrònic a administracio@fibracat.cat).

A/ ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS, S.L.

Nom i cognoms persona sol·licitant:
Document d’Identificació (DNI/NIE/Passaport/CIF):
Adreça:
Amb aquesta carta li comunico que desisteixo del SEGÜENT SERVEI:
Línia número
Servei/tarifa contractada
Equips/terminals lliurats (marca i model)
Número IMEI (en cas de terminals mòbils)
Data de lliurament
Número de comanda
Compte bancari per a la devolució de pagaments

A _____________, a ­­­­____de ____de ________________________

Signatura del consumidor client:

Derecho de desistimiento

Veure versió en català

FIBRACAT informa que, conforme a la normativa vigente, solo la contratación de los productos o Servicios a distancia (aquellos que se realizan de forma telefónica, electrónicamente a través de la pàgina web o fuera de las oficinas Comerciales de FIBRACAT) facultaran al cliente en el ejercicio del derecho al desistimiento.

Si usted ha contratado un producto o Servicio de FIBRACAT per estos medios, tiene derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación. En el caso del Servicio de fibra/internet/telefonia fija, el cómputo del plazo no se iniciarà hasta que no se haya ejecutado debidamente la instalación en el punto de entrega solicitado.

En el caso del servici de fibra/internet/telefonía fija, el computo del plazo no se iniciarà hasta que no se haya ejecutado debidamente la instalación en el punto de entrega solicitado.

Para el caso de adquisición de equipos terminales (móviles, tableta, TV ...), el cómputo del plazo se iniciará desde el momento de la recepción del equipo por parte del cliente.

Para cuaquier otro producto/servicio adquirdo, el computo se iniciará a partir dl momento en que el clientemanifieste su conforidad con las condiciones generales y particulares del servicio.

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá notificarnos su decisión de desistir del contrato a través del formulario de desistimiento que figura aal final de esta información.

Para cumplir el plazo de desistimiento, es suficiente con que la comunicación relativa al ejercicio de este derecho sea realizada/enviada antes de que venza el correspondiente plazo.

Consecuencias del desistimiento

En caso de que usted desistiera, le devolveremos todos los pagos recibidos (precio del producto, más gastos de envío si los hubiera), excepto aquellos que se le puedan reclamar por servicios ya disfrutados. La devolución se hará efectiva en un plazo máximo de 14 días naturales a partir de la fecha en que se nos informe de su desistimiento. Para ello, utilizaremos el mismo medio de pago utilizado para la transacción inicial, a menos que usted haya dispuesto expresamente lo contrario.

Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una prueba de su devolución, según la condición que primero se cumpla.

En caso de que usted desistiera de un contrato y el precio a abonar hubiera sido total o parcialmente financiado mediante un crédito (sea por Fibracat, sea por un tercero previo acuerdo con Fibracat) este desistimiento implicará, al mismo tiempo, la resolución del crédito sin penalización.

Si usted ha recibido bienes (tarjetas SIM, terminales, etc.) objeto del contrato deberá devolverlos directamente sin demora indebida y, en cualquier caso, en el plazo máximo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. Salvo que Fibracat le informe expresamente de lo contrario, usted deberá asumir el coste directo de devolución de los bienes.

En todo caso, para que la devolución sea correcta debe enviar el justificante de compra y todos los elementos recibidos en el pedido/s (equipos, tarjeta SIM, cargador, batería, accesorios, material promocional, documentación, etc.) en su embalaje original.

Usted será el responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.

Adicionalmente, en caso de desistimiento, Fibracat podrá reclamarle:

- El importe proporcional a la parte ya prestada del servicio hasta el momento en que se haya comunicado el desistimiento (en caso de que haya solicitado que la prestación de los servicios comience durante el periodo de desistimiento).

- Los costes de la instalación del servicio en que Fibracat haya incurrido como consecuencia de su solicitud que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 16.1 de las condiciones generales del servicio, es de 150 euros + IVA.

- La devolución de los equipos (router, cable transformador y cable pigtail), que habrá que hacer de acuerdo con el procedimiento previsto en la cláusula 17 de las condiciones generales del servicio.

En caso de que usted no devuelva todos los elementos del pedido en el plazo de 14 días indicado, o en caso de que la vuelva incompleta, con algún daño material o desperfecto, responderá de su valor de mercado, que le será facturado por Fibracat.

Para cualquier duda, tiene a su disposición las condiciones generales del servicio en el siguiente enlace:
https://www.fibracat.cat/condicions-del-servei

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

(Sólo debe rellenar y enviar este formulario si desea desistir del contrato. Lo puede presentar en las oficinas Comerciales de Fibracat o enviarlo por correo electrónico a administracio@fibracat.cat).

A/a ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS, S.L.

Nombre y apellidos de la persona solicitante:
Documento de Identificación (DNI/NIE/Pasaporte/CIF):
Dirección:
Con esta carta le comunico que desisto del SIGUIENTE SERVICIO:
Línea número
Servicio/tarifa contratada
Equipos/terminales entregados (marca y modelo)
Número IMEI (en caso de terminales móviles)
Fecha de entrega
Número de pedido
Cuenta bancaria para la devolución de pagos
En ___________________, a ­­­­____de ____de ________________________
Firma del consumidor cliente: