Condicions Generals

Ver versión castellano

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1 El client, les dades del qual es recullen en l'apartat Titular del Contracte, s'abona a un o més serveis de telecomunicacions de FIBRACAT (en endavant, el "servei" o els "serveis") que seran prestats per Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (FIBRACAT), amb CIF B-61877031 i domicili social al C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), d'acord amb l'Oferta Comercial realitzada per FIBRACAT, les característiques del qual es troben en el present Contracte i a www.fibracat.cat i les presents Condicions Generals i Particulars a què el client s'acull en acceptar la contractació. Aquests serveis es presten al client per a utilització exclusiva com a usuari final. En cap cas el client pot revendre o distribuir el servei a tercers, excepte amb autorització expressa i per escrit de FIBRACAT. Aquests serveis es podran contractar de manera individual, conjunta o mitjançant ofertes combinades.
1.2 La lectura de les condicions generals de contractació per part del client és condició necessària i prèvia a l’activació dels serveis, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes Condicions Generals del Contracte.

2. ENTRADA EN VIGOR I COMENÇAMENT DELS SERVEIS

2.1 El Contracte entra en vigor el mateix dia de la seva formalització. FIBRACAT activarà cadascun dels serveis en el termini màxim indicat en les clàusules específiques corresponents a cadascun dels serveis, sempre que la sol·licitud del client reuneixi totes les condicions exigides i sigui tècnicament possible. FIBRACAT informa que, d'acord amb la normativa vigent, només la contractació dels productes o serveis a distància (aquells realitzats de forma telefònica, electrònicament a través de la pàgina web o fora de les oficines comercials de FIBRACAT) facultaran el client a l’exercici del dret al desistiment. En aquests supòsits, el client podrà desistir del contracte si manifesta fefaentment a FIBRACAT la seva voluntat de desistir lliurement en el termini de catorze (14) dies des de la data de contractació. 
2.2 En el cas de voler desistir, FIBRACAT podrà reclamar al client les despeses de devolució i la part proporcional dels serveis que correspongui facturar en funció del temps que se n’hagi gaudit. A efectes de la seva quantificació, s’entendran, en tot cas, com a despeses de devolució, els costos d’instal·lació referenciats a la clàusula 16.1. L’exercici del desistiment comportarà també l’obligació de restitució dels equips d’acord amb el procediment establert a la clàusula 17 del present contracte.

3. PREU DEL SERVEI

3.1 FIBRACAT cobrarà al client, per a la prestació dels serveis, les tarifes que en cada moment FIBRACAT tingui vigents per a la modalitat contractada en la seva oferta comercial disponible a www.FIBRACAT.cat, i a les quals el client s'aculli en contractar el servei.
3.2 Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables, es troben desglossades en funció dels serveis i facilitats associades. Qualsevol modificació en les tarifes serà comunicada al client amb almenys trenta (30) dies d'antelació a la data d'entrada en vigor, així com a l'Administració i a les associacions de consumidors i usuaris amb deu (10) dies d'antelació, i es podran consultar a les oficines comercials de FIBRACAT i al web www.fibracat.cat.
3.3 La modificació de les tarifes donarà dret al client a resoldre el contracte. A les tarifes s'aplicaran els tributs que per llei estigui obligat a satisfer el client, sense que FIBRACAT s'obligui al pagament de taxes, impostos o càrregues derivats de l'activitat del client o exigits per qualsevol organisme oficial o col·legi professional. 
3.4 Els canvis de router tindran, en funció del tipus de supòsit, el següent preu:
1) Canvi de router per petició client o raons estètiques : 150€ + IVA.
2) Canvi ubicació router (no inclou router nou) 60€ + IVA.
3) Canvi domicili client existent amb nova instal·lació 60€+IVA.

4. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

4.1 FIBRACAT començarà a facturar al client des de la data de començament dels serveis. Les factures presentades al client contindran, degudament diferenciats, els conceptes de preus que es tarifiquen pels serveis i facilitats prestades. FIBRACAT posarà a disposició del client les factures en format electrònic, d'acord amb la normativa aplicable, i la farà arribar al client mitjançant correu electrònic.
4.2 FIBRACAT facturarà amb periodicitat mensual els imports que, d’acord amb la tarifa contractada, el client hagi d’abonar per la prestació del servei, així com tots aquells altres serveis que hagi pogut consumir en concepte de dades o trucades addicionals.
El client abonarà les quantitats de les factures meritades per la prestació dels serveis sol·licitats, mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que el client hagi designat per al seu pagament. Això no obstant, si els rebuts fossin retornats per l’entitat bancària per manca de liquidesa suficient, el client restarà presuspès en el servei.
En aquest cas, disposarà d’un termini de quaranta vuit (48) hores per fer efectiu un ingrés bancari o un pagament amb targeta de crèdit a les oficines comercials de FIBRACAT per un import equivalent al del deute, amb dret al restabliment immediat del servei tan bon punt FIBRACAT tingui constància d’aquest ingrés o pagament.
4.4 La data en què s'ha de realitzar el pagament és aquella en la qual l'entitat de crèdit en què estigui domiciliat el compte rebi notificació de FIBRACAT, amb l'import a abonar pel client. Les factures no abonades en les dates previstes, per causes no imputables a l'entitat bancària, meritaran un interès de demora igual a l'interès legal. Així mateix, FIBRACAT cobrarà 5 Euros per cada rebut retornat en concepte de despeses bancàries.
4.5 Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics de FIBRACAT i la seva reproducció constitueixen prova vàlida i suficient dels serveis sol·licitats i efectivament consumits pel client. 
En el supòsit que el client no procedeixi al pagament per cap de les vies indicades, o que no ho faci en el termini indicat, es procedirà a la suspensió definitiva del servei. Aquesta suspensió només podrà ser cancel·lada mitjançant el pagament de l’import degut d’acord amb allò previst en la present clàusula.
4.6 En cas de sol·licitud de baixa del servei de fibra+fix, es facturarà el consum que hagi generat el client fins al moment de la baixa, que inclourà tant la tarifa contractada com els consums extres que hagi pogut generar.

5. INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI

4.8 La instal·lació bàsica necessària per a la prestació del Servei en el domicili del Client comprendrà els següents elements: 1 roseta de connexió i 30 metres de cablejat intern. El preu de la instal·lació bàsica per a la prestació del Servei serà l'establert en l'oferta comercial (150€ + IVA). Aquest cost no haurà de ser abonat pel client, llevat que sol·liciti la resolució del contracte en període de portabilitat o abans dels tres primers mesos de servei, cas en el qual caldrà abonar la part proporcional del cost que correspongui, d’acord amb allò previst en la clàusula 16.1.
4.9 La instal·lació d'elements tècnics extra al domicili del client es realitzarà segons els preus per a cada un d'ells establerts en l'oferta comercial. Un cop realitzada la instal·lació, el client haurà de signar la seva conformitat. La no acceptació per part del client de la instal·lació bàsica a realitzar per FIBRACAT dóna dret a FIBRACAT a resoldre el present contracte de forma immediata, procedint a facturar al client les despeses per instal·lació que s'hagin generat fins a la data de resolució del contracte.
4.10 FIBRACAT ha d'adoptar les mesures i instal·larà els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent en cada moment, que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la xarxa de FIBRACAT.
4.11 FIBRACAT queda exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l'obtenció pel client o per tercers d'enregistraments de converses telefòniques, del seu ús o publicitat i, en general, de totes les accions o omissions, no imputables a FIBRACAT, trencant el secret de les comunicacions telefòniques.
4.12 FIBRACAT informa que presta el servei de telefonia disponible al públic amb la facilitat d'identificació de la línia d'origen i la línia connectada, per la qual cosa, en cas que el client no desitgi que el seu número de telèfon pugui ser identificat per la resta d'usuaris, i per tal de preservar la identitat dels seus clients, FIBRACAT posa a la seva disposició mitjans per restringir les facilitats d'identificació de línia trucant i de línia connectada. El client podrà disposar d'aquesta informació en el servei d'atenció al client. 

6. DIPÒSITS DE GARANTIA

6.1 FIBRACAT pot exigir la constitució de dipòsits de garantia, ja sigui en el moment de contractar els serveis o durant la vigència del contracte, en els supòsits següents:
a) Quan el client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, en tant que subsisteixi la morositat.
b) Quan s'haguessin contret deutes per altre /s contracte/s d'abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts.
6.2 El dipòsit es pot constituir en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del client. Els dipòsits no seran remunerats. FIBRACAT realitzarà el requeriment de constitució per un mitjà que deixi constància de la recepció i concedirà un termini no menor a quinze (15) dies perquè el creï o perquè aboni les quantitats pendents.
6.3 Si el dipòsit no es constitueix, FIBRACAT pot desestimar la sol·licitud d'alta, suspendre el servei (i donar de baixa al client si no constitueix el dipòsit passats deu (10) dies des del segon requeriment). La devolució dels dipòsits es produirà en el casos següents:
a) Tan aviat com FIBRACAT tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes.
b) Tan bon punt quedi acreditat que durant els darrers 365 dies no s'ha produït cap retard en el pagament.
6.4 Si el client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licités canvi de titularitat del seu abonament, FIBRACAT podrà executar la garantia pel total del deute contret, i el romanent a disposició de l'abonat. Si el client hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament.
6.5 El termini de devolució és de quinze (15) dies, comptats des del dia següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment. 

7. DRET DE COMPENSACIÓ PER LA INTERRUPCIÓ TEMPORAL DELS SERVEIS

7.1 FIBRACAT intentarà garantir un nivell de qualitat d'acord amb els serveis i, com a mínim, es compromet a assegurar els nivells de qualitat exigits per la normativa de qualitat, que es troben disponibles a www.FIBRACAT.cat. En cas d'interrupció temporal del servei telefònic, FIBRACAT indemnitzarà de forma automàtica al client, si correspon, en la factura corresponent al període immediat al considerat. L’import de la indemnització serà, almenys, igual a la major de les dues següents:
a) La mitjana de l'import facturat per aquest servei durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període de durada de la interrupció. Si l’antiguitat del servei interromput és inferior a 3 mesos, es considerarà l’import de la factura que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat.
b) Cinc (5) vegades la quota mensual de l'abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejada pel temps de durada d'aquesta. Si la indemnització és superior a un (1) euro s’abonarà automàticament en la factura següent.
7.2 En cas d'interrupció temporal del servei d'accés a Internet, FIBRACAT retornarà al client de forma automàtica, si correspon, l'import de la quota d'abonament i altres quotes fixes associades a aquest servei, prorratejat pel temps de durada de la mateixa. Aquesta devolució es farà en la factura corresponent al període immediat al considerat.
7.3 En cas d'interrupció temporal dels serveis per força major, FIBRACAT retornarà al client l'import de la quota d'abonament prorratejada pel temps que aquesta hagi durat. En el cas que la interrupció afecti al servei telefònic sobre la línia de FIBRACAT la indemnització també comprendrà la quota de la línia telefònica. A efectes indemnitzatoris es considera que el preu de cadascun dels serveis en la quota mensual dels paquets (Servei Telefònic Fix i Servei d'Accés a Internet) serà del 50% del preu total. Addicionalment, FIBRACAT es compromet a indemnitzar el client que ho sol·liciti amb un import corresponent a la quota mensual del Servei contractat quan, per causes imputables a FIBRACAT, el client tingui una interrupció del servei superior a 48 hores naturals.
7.4 Les 48 hores es comptaran des del moment en què el client hagi contactat amb els Serveis d'Atenció al Client de FIBRACAT, notificant un avís d'avaria, fins al moment en què el servei estigui restablert. 
7.5 Això no obstant, no serà aplicable el que disposen els apartats anteriors quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes següents:
a) Incompliment greu pel client de les condicions contractuals.
b) Danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel client d'equips terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d'acord amb la normativa vigent. Sense perjudici del que s’ha referit anteriorment, en cap cas FIBRACAT compensarà per danys a la propietat a les persones o per pèrdues econòmiques i, en concret, per qualsevol dany emergent o lucre cessant que el client pogués patir en cas d'interrupció o prestació deficient dels serveis.

8. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI A SOL·LICITUD DEL CLIENT

8.1 El client tindrà dret a sol·licitar de FIBRACAT, a través del Servei d'Atenció al Client, la suspensió temporal del servei, amb un mínim de quinze (15) dies d'antelació a la data de la seva efectivitat. El període de suspensió estarà comprès entre un (1) mes com a mínim i tres (3) mesos com a màxim. En tot cas, la suspensió no podrà ser superior a noranta (90) dies per any natural. 
8.2 La suspensió temporal del servei implicarà una facturació immediata del saldo pendent, que haurà de ser atesa en la mateixa forma i amb les mateixes condicions que les previstes en la clàusula 4 del present contracte.
8.3 Tanmateix, la suspensió temporal implicarà, durant els mesos que duri la suspensió, el pagament d’una quota d’un (3) euros al mes, IVA inclòs, en concepte de manteniment de la fibra+línia fixa.
8.4 Quan la suspensió temporal, a instàncies del client, vingui motivada per un trasllat de línia o adreça, i només per a la primera i segona vegada, s’aplicaran les següents tarifes en concepte de desplaçament per trasllat de router:
- Si el client té més d’un any d’antiguitat: cost gratuït.
- Si el client té menys d’un any d’antiguitat: 60 euros, IVA inclòs.
Això no obstant, en tots els casos de trasllat de línia o adreça el client restarà obligat, de forma addicional, a complir amb les obligacions establertes en la clàusula 16.1 en relació a la baixa voluntària. Això vol dir que, en els casos de baixa anticipada, haurà de satisfer les quantitats que allí s’hi estableixen per tal de cobrir el cost de la nova instal·lació.

9. SUSPENSIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVEI A INSTÀNCIA DE FIBRACAT

9.1 El retard en el pagament, total o parcial, per part del client durant un període superior a un (1) mes des de la presentació a aquest del document de càrrec corresponent a la facturació del servei, facultarà a FIBRACAT a la suspensió temporal del servei contractat, prèvia notificació al correu electrònic facilitat en el moment de l'alta, requerint el pagament dels imports deguts. FIBRACAT restablirà el servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui coneixement que l'import degut ha estat satisfet. El retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del contracte, en dues (2) vegades, per mora en el pagament dels serveis corresponents, donarà dret a FIBRACAT a la interrupció definitiva del servei i a la corresponent resolució del contracte.
9.2 La resolució afecta només els serveis respecte del pagament dels quals s'hagi incorregut en mora. La suspensió del servei telefònic per falta de pagament suposarà el manteniment de les trucades entrants i les sortints d'urgències, amb excepció de les de cobrament a destinació.
9.3 La suspensió no eximeix al client del pagament de les quotes fixes. L'impagament del càrrec pels serveis de tarifació addicional, internet o qualsevol altre que no siguin el telefònic només donarà lloc a la suspensió d'aquests serveis. Perquè l'abonat no pugui ser suspès del servei de tarifació addicional, caldrà que presenti una reclamació davant les autoritats competents i que, mentre s'estigui substanciant aquesta reclamació, consigni fefaentment l'import degut, lliurant el corresponent resguard a FIBRACAT. FIBRACAT pot suspendre de manera temporal o definitiva el servei en casos de frau, risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau, o per altres raons suficientment acreditades d'ús il·lícit del servei. 

10. DESCONNEXIÓ DEL SERVEI DE TRUCADES INTERNACIONALS I DE TARIFICACIÓ ADDICIONAL

10.1 El client podrà sol·licitar la desconnexió de trucades Internacionals i de trucades a serveis de tarifes superiors, especialment a serveis de tarifació addicional. A aquests efectes el client ho comunicarà a FIBRACAT per escrit o per telèfon al Servei d'Atenció al Client de FIBRACAT.
10.2 FIBRACAT ha de procedir a la desconnexió en un termini màxim de deu (10) dies des de la recepció de la comunicació del client. En cas que la desconnexió no es produís després d'aquests deu (10) dies, per causes no imputables al client, seran a càrrec de FIBRACAT els costos derivats del servei la desconnexió del qual es sol·licita. 

11. MANTENIMENT DEL SERVEI

11.1 FIBRACAT disposa d'un sistema de manteniment integral de la línia contractada que garanteix la reparació de la línia i de les infraestructures associades al Servei a la xarxa de FIBRACAT fins al Punt de Terminació de Xarxa (PTX) en el termini de quaranta vuit (48) hores des de l'avís del client al Servei d'Atenció al Client de FIBRACAT. Aquest servei de manteniment no tindrà cap cost per al client, llevat que l’avaria s’hagi produït per causes imputables a ell.
11.2 Així mateix, FIBRACAT disposa d'un procediment intern que realitza la monitorització dels enllaços de tota la xarxa, amb l'objectiu de garantir la qualitat i adequar la capacitat requerida pel client, evitant talls i/o degradacions del servei contractat, i permetent mantenir els nivells de qualitat compromesos amb el client. FIBRACAT informarà al client de qualsevol incidència que es produeixi en la provisió del servei. La continuïtat del servei podrà veure’s alterada per les tasques de manteniment de la xarxa i infraestructura que el suporta. Aquestes tasques de manteniment seran comunicades al client amb suficient antelació. 

12. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI

12.1 Les Condicions de prestació dels serveis objecte del present contracte podran ser modificades per tal d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia, prèvia notificació escrita al client amb un termini de preavís d'un (1) mes.
12.2 Transcorregut aquest termini sense que FIBRACAT hagi rebut cap comunicació, s'entendrà que el client accepta les modificacions.
12.3 En el cas que expressi disconformitat amb la modificació proposada, el client podrà comunicar a FIBRACAT la seva voluntat de resoldre el contracte, cas en el qual no procedirà cap penalització econòmica, sens perjudici de l’abonament econòmic que pugui correspondre per incórrer en algun dels supòsits previstos a la clàusula 16.1. En qualsevol dels casos, procedirà també la devolució dels equips d’acord amb el procediment establert a la clàusula dissetena.
12.4 En cas que les modificacions suposin una millora de les condicions contractuals o responguin a canvis reguladors, no serà aplicable allò establert en la clàusula 12.3. En cas d'incompatibilitat entre les Condicions Generals i les Condicions Específiques aplicables a cada un dels serveis contractats pel client, prevaldran les específiques sobre les generals. Si per causes tecnològiques FIBRACAT no pogués prestar el servei al client en els termes pactats, FIBRACAT es compromet a comunicar-li aquesta circumstància de forma immediata. El client podrà optar, en aquest cas, per contractar un altre servei o per resoldre el contracte. Si la impossibilitat és deguda al client, FIBRACAT facturarà, en tot cas, aquells costos que per a la provisió del servei s'hagin generat.
12.5 El client, per a la prestació dels serveis, atorga a FIBRACAT, mitjançant la subscripció del present contracte, les facultats necessàries per a la gestió i tramitació d'aquests serveis davant les entitats corresponents. 
12.6 La versió actualitzada de les condicions generals del contracte es podrà consultar a les oficines comercials i a www.fibracat.cat. La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals del contracte com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa ni eficàcia de les altres condicions generals, que continuaran sent vinculants per a les parts.
12.7 El fet que FIBRACAT no exerceixi alguna de les accions, drets o disposicions que es consideren en aquestes condicions generals no voldrà dir que hi renunciï, tret que ho reconegui per escrit i de manera expressa.

13. FORÇA MAJOR

13.1 FIBRACAT no serà responsable, en cas d'impossibilitat de donar servei, si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc.), o a conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, a qualsevol supòsit de força major. Tampoc li serà exigible responsabilitat en cas que la impossibilitat de donar servei es degui al propi client o a tota persona autoritzada per ell. 

14. RECLAMACIONS

14.1 El client podrà dirigir-se a FIBRACAT, a través dels Serveis d'Atenció al client, per tal de presentar reclamacions sobre el funcionament i la qualitat del servei, l'aplicació de preus, la facturació, o qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar en relació amb la prestació del servei. El client podrà efectuar les reclamacions en el termini d'un (1) mes des del fet motivador de la reclamació, dirigint-se a Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (FIBRACAT), C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), Tel: 902 884 882 / 93 874 21 52, al telèfon gratuït d’atenció al client 1711 o mitjançant correu electrònic a info@fibracat.cat. Formulada la reclamació, si el client no obté una resposta satisfactòria de FIBRACAT en el termini d'un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les oficines de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. L'arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per FIBRACAT. Així mateix, els usuaris finals que són persones físiques podran dirigir-se a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. No se suspendrà ni interromprà el servei mentre la reclamació s'estigui substanciant, sempre que el client consigni de forma fefaent l'import degut, lliurant el corresponent resguard a FIBRACAT. El client té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència de la mateixa. El client tindrà disponibles Fulls de Reclamacions Oficials en l'adreça anteriorment esmentada.

15. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

15.1 Als efectes previstos pel Reglamento General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD), i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), i el seu Reglament de Desenvolupament, així com a la Llei 32/2003, de 23 de novembre, general de Telecomunicacions, FIBRACAT informa el client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per FIBRACAT i sota la seva responsabilitat, per ser aquestes dades necessàries per a les finalitats de manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual, i de la gestió dels Serveis de FIBRACAT.
15.2 FIBRACAT es compromet al compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.
15.3 Per tal que els clients puguin conèixer, de manera detallada, quin serà el nivell de tractament de les seves dades, així com els drets que l’assisteixen en relació amb aquest tractament, FIBRACAT posa a disposició la seva política de privacitat en el següent enllaç: https://www.fibracat.cat/politica-privadesa.

16. DURADA, TERMINACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

La durada del servei coincidirà amb la periodicitat dels pagaments, i el servei serà automàticament renovable per períodes d’igual durada, llevat que el client notifiqui el contrari. Podrà notificar la seva oposició a la renovació automàtica mitjançant el número d’atenció al client de FIBRACAT (1711) o a info@fibracat.cat, i sempre amb un termini de preavís de 5 dies a la data d’inici de cada pròrroga.
El contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció del contractes i, en particular, per les que s’estableixen a continuació:
1) Per decisió del client: el client podrà resoldre en qualsevol moment el present contracte acreditant la seva identitat com a titular del servei.
Un cop rebuda la sol·licitud de baixa, ja sigui presencialment a les oficines comercials de FIBRACAT, mitjançant trucada telefònica al telèfon d'atenció al client o enviament d'un correu electrònic a info@fibracat.cat, amb indicació de les dades necessàries per a assegurar la tramitació correcta i segura de la baixa, aquesta es tramitarà en un termini màxim de dos dies hàbils.
La tramitació de la sol·licitud comportarà la generació d'un document informatiu on es relacionaran les obligacions del client associades a la baixa. Aquest document serà posat a disposició de la persona interessada mitjançant un sistema de comunicació certificada, que tindrà valor de justificant de recepció i conformitat de la baixa. Un cop rebuda la conformitat del client, FIBRACAT procedirà a confirmar la baixa definitiva, que comportarà, a partir d'aquest moment i de manera automàtica, la interrupció de la facturació.
En determinats supòsits, la sol·licitud de baixa en el servei generarà obligacions addicionals per al client:
- La baixa en procés de portabilitat de la línia i amb la instal·lació ja realitzada suposarà l'abonament obligatori del client del cost de la instal·lació (150€+IVA).
- La baixa dins dels primers 30 dies de servei suposarà l'abonament del 100% dels cost de la instal·lació (150 € + IVA).
- La baixa dins dels primers 60 dies de servei suposarà l'abonament obligatori del Client del 80% del cost de instal·lació (120€+ IVA).
- La baixa dins dels primers 90 dies suposarà l'abonament obligatori del 60% del cost de la instal·lació (90€ + IVA).
2) A instàncies de FIBRACAT: FIBRACAT pot interrompre el Servei o resoldre de manera immediata la relació amb el client, en els supòsits següents:
a) si detecta un ús del servei contrari a les presents Condicions Generals i/o a la legislació vigent, per accions que tinguin com a finalitat pertorbar, molestar o perjudicar les xarxes, els serveis o la imatge de FIBRACAT o de tercers,
b) en cas d'impagament de les quantitats degudes pel client, retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o suspensió temporal del contracte, en dues (2) vegades, per mora en el pagament dels serveis corresponents. En aquest cas, FIBRACAT dirigirà una comunicació escrita en la que manifesti al client la voluntat de cancel·lar la subscripció al servei si no fa front al pagament en un període de 48 hores. En aquest supòsit, caldrà ajustar les factures si el client hagués pagat per un període o part d’ell no gaudit.
c) Per extinció de l’habilitació a FIBRACAT per a prestar servei quan això determini la impossibilitat de seguir prestant-lo, sense que en aquest cas es generi dret cap mena de dret d’indemnització per al client.
d) En el cas de comprovar-se que les dades identificadores facilitades pel client són falses, incorrectes o incompletes. En aquest cas, en aplicació de les obligacions imposades a
FIBRACAT com a operador de telecomunicacions d’acord amb la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de telecomunicacions, FIBRACAT es reserva la facultat de cancel·lar el contracte o bloquejar o suspendre el servei en qualsevol moment.
e) Per haver superat el client el saldo màxim de seguretat establert per FIBRACAT. En aquest cas, la reactivació del servei requerirà, necessàriament, el pagament immediat de les quantitats que hagin excedit d’aquest límit de seguretat.
f) Pel mutu acord entre les parts. 
La concurrència d’una causa de resolució del contracte no exonerarà el client de fer front al compliment de les obligacions que es derivin de la utilització del servei contractat fins al moment en què es produeixi la resolució efectiva del contracte. En aquest cas, el consum facturat inclourà tant la tarifa contractada com els consums extres que s’hagin pogut generar.

17. DEVOLUCIÓ DELS EQUIPS

17.1 Un cop s’hagi produït la resolució del contracte per qualsevol de les causes enumerades a la clàusula 16, el client haurà de lliurar els equips (router, transformador i cable pigtail) a FIBRACAT en perfecte estat. La devolució dels equips es podrà fer a qualsevol una de les oficines comercials de FIBRACAT, i comportarà la signatura d’un document acreditatiu d’aquesta devolució. També podrà fer-se el retorn per correu certificat, cas en el qual les despeses d’enviament aniran a càrrec del client.
17.2 Si el client no retorna els equips en el termini de quinze (15) dies des de la resolució del contracte, no els retorna en condicions òptimes a causa d’un mal ús que li sigui imputable, o no els retorna en cap cas, FIBRACAT podrà exigir al client el pagament de la quantitat de 150 Euros + IVA en concepte d'indemnització (entesa com l'abonament del cost de la seva instal·lació) per incompliment de les obligacions relacionades amb els equips.
Aquesta indemnització serà exigible amb independència de les quantitats que, si s’escau, el client hagi d’abonar per incórrer en un dels supòsits de baixa prematura regulats a l’apartat 16.1.
En el supòsit que el client faci devolució del router però no retorni algun dels equips complementaris, el client restarà eximit d’abonar la quantitat de 150 euros + IVA sempre i quan aboni les següents quanties:
15 euros+IVA per no devolució del cable pigtail.
10 euros+IVA per no devolució del cable transformador.
En el supòsit que el client no retorni els equips ni faci efectiu el pagament de les quantitats que corresponguin i en el termini establert, FIBRACAT restarà facultada per efectuar-li el càrrec d’aquestes quantitats en el compte corrent que figuri associat en la seva fitxa de client. Aquest import serà facturat mitjançant factura diferenciada i específica.
En cas de retorn del rebut bancari corresponent, es requerirà el pagament al client a través del departament legal de FIBRACAT, el quals en cas de no veure atesa la seva sol·licitud en la forma i el termini que se li exigeixi, es reservarà el dret d’exercir les accions legals pertinents.

18. CESSIÓ A TERCERS

El client està obligat al pagament de les quantitats degudes per l'ús dels serveis prestats per FIBRACAT, a fer ús adequat del servei i a no cedir la seva posició en aquest contracte, excepte consentiment exprés, i per escrit, per part de FIBRACAT. 

19. MODIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS I/O DELS SERVEIS/PRODUCTES CONTRACTATS

19.1 En el cas que un client vulgui modificar dades personals que figuren en la base de dades de FIBRACAT haurà de fer sempre una sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb una petició presencial signada a les oficines comercials de FIBRACAT. En concret, s’exigirà sempre petició presencial signada en els supòsits de:
Canvi de correu electrònic.
Canvi de número de compte.
Canvi de titular del contracte de Fibra o mòbil.
19.2 Tanmateix, s’exigirà també sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb petició signada presencial a les oficines comercials, en els casos de:
Sol·licitud de bo de dades.
Sol·licitud de canvi de tarifa contractada.
Sol·licitud de nous productes o serveis (afegir línies mòbils, paquets de TV, etc.).
Sol·licitud de baixa de qualsevol servei o producte contractat.
Per tal de confirmar els canvis sol·licitats, i amb la finalitat d’evitar qualsevol dubte d’interpretació, FIBRACAT comunicarà al client, per correu electrònic, que s’ha procedit a les modificacions sol·licitades, i detallarà en quins termes aquestes han estat incorporades a la base de dades de l’operador.

20. SERVEIS D‘EMERGÈNCIA

El client tindrà accés, de forma gratuïta, als serveis d’emergència (112) a través de la xarxa fixa. FIBRACAT proporcionarà les dades d’adreça associades al servei del client, de conformitat amb el que estableix la normativa específica.

21. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El client contracta amb FIBRACAT amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als serveis prestats per FIBRACAT. FIBRACAT i el client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Manresa per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar del present contracte. 

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI DE FIBRA PER A EMPRESES

Les empreses client de FIBRACAT es regiran per les condicions generals del contracte, excepte en allò referent a les següents particularitats:
21 bis. ACCÉS ALS SERVEIS
1.1 Empreses situades en una zona industrial o polígon:
Només podran accedir a la contractació del servei de FIBRA 500 Mbps i FIBRA 1000 Mbps, a més dels productes específics creats per a empreses (FIBRA EXTREM).
Compromís mínim d’alta de dotze (12) mesos, vinculat al cost de la instal·lació del servei.
No tenen accés a les promocions generals de particulars.
1.2 Empreses no situades en zona industrial o polígon:
Poden accedir als productes FIBRA 200, FIBRA 500 i FIBRA 1000 Mbps, a més dels productes creats específicament per a empreses (FIBRA EXTREM).
El règim de compromís mínim d’alta serà el mateix regulat a les condicions generals del contracte, excepte per al producte FIBRA EXTREM, que en aquest cas gaudirà d’una oferta de preu segons oferta comercial i un compromís mínim d’alta de dotze (12) mesos.
21 ter. BAIXA ANTICIPADA
En cas de baixa anticipada en els productes i serveis que tinguin associats un compromís mínim d’alta, el cost per a les empreses serà igual a dues vegades i mitja el cost d’un particular sense tenir en compte bonificacions, és a dir, 375 € + IVA, i suposarà també l’abonament de l’import de les quotes no satisfetes fins als dotze (12) mesos.

CONDICIONS PARICULARS DEL SERVEI TELEFÒNIC FIX

22. ACTIVACIÓ DEL SERVEI DE LÍNIA DE VEU

El servei de línia de veu amb FIBRACAT suposa la contractació de la línia telefònica i la prestació del servei telefònic disponible al públic per a realització de totes les trucades telefòniques a través de FIBRACAT, i només es prestarà mentre el client disposi del servei telefònic designat en aquest contracte.

23. PORTABILITAT. SOL·LICITUD

El Servei amb Línia FIBRACAT inclou, si s'escau, la portabilitat del número de telèfon que el client tingués amb el seu anterior operador d'accés. Amb l'emplenament de la sol·licitud de Portabilitat, o l'atorgament del consentiment a través del procés de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT, el client i el titular de la línia manifesten a l'operador el seu desig de causar baixa com a client amb el seu anterior operador, però conservant la seva numeració, de tal manera que el seu nou operador d'accés serà FIBRACAT. La sol·licitud de portabilitat o, si escau, l'atorgament del consentiment a través del procés de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT, suposa l'autorització expressa del titular de la línia a FIBRACAT com a operador receptor. En aquesta qualitat, el client autoritza també a FIBRACAT per realitzar els tràmits necessaris per dur a terme l'habilitació davant del corresponent operador donant. Això inclou fer les verificacions prèvies oportunes sobre la validesa de la sol·licitud i, si escau, fer els tràmits i comunicacions de sol·licitud d'habilitació, en la forma legalment establerta amb l'operador donant, el qual haurà de notificar a FIBRACAT el resultat de la corresponent sol·licitud. A aquest efecte, el titular autoritza FIBRACAT perquè les seves dades personals siguin transferides als operadors involucrats en el procés de portabilitat. 
Tot això sens perjudici del dret que assisteix a qualsevol client d’exercir el seu dret a la portabilitat de les dades. Aquest dret, d’acord amb el que preveu l’article 20 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), permet a l'interessat rebre les seves dades personals i transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Per a l'exercici d'aquest dret, caldrà que el client proporcioni un correu electrònic vàlid.

24. PORTABILITAT. GESTIÓ

24.1 Els operadors involucrats en el procés de portabilitat realitzaran les actuacions necessàries per dur a terme el traspàs de la línia telefònica en l'horari escollit pel client. Durant aquest període, l'abonat accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per realitzar els treballs de canvi d'operador, que legalment es troba establert com a màxim en sis (6) hores.
24.2 No obstant això, aquest horari podrà ser modificat en funció de la disponibilitat de l'operador donant, sense que en cap cas FIBRACAT es faci responsable dels possibles retards en què pogués incórrer aquest operador.
24.3 FIBRACAT comunicarà al client la data i horari definitius per al canvi d'operador. En tot cas, FIBRACAT no serà responsable de l'incompliment per part dels operadors implicats de les seves obligacions legals en relació amb la portabilitat. Malgrat tot, FIBRACAT farà tots els esforços i investigacions per posar en coneixement de l'usuari aquesta circumstància i les seves implicacions.
24.4 Per a aquells supòsits en què, cursada i activada la sol·licitud de portabilitat, s'originessin, per causes alienes i/o no imputables a FIBRACAT, pertorbacions en la prestació del servei telefònic, com ara la no recepció de trucades pel titular o el lliurament incorrecte de les trucades que ell hagués efectuat i, en particular, quan aquestes fossin degudes a la no adequació, conforme a la legislació vigent, de les xarxes de tercers operadors involucrats en el procés de portabilitat, FIBRACAT quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat que se'n pogués derivar al respecte. Sense perjudici d'això, FIBRACAT farà tots els esforços a fi d'esbrinar i posar en coneixement del titular l'origen d'aquestes pertorbacions.

25. SERVEIS D'INFORMACIÓ (GUIES IMPRESES I/O ELECTRÒNIQUES I SERVEIS TELEFÒNICS DE CONSULTES D'ABONATS)

La inclusió en aquests serveis, en cas d'autoritzar-ho el client, es realitzarà amb les següents dades: nom i cognoms del titular, número/s, i adreça postal (sense pis, lletra i escala) i seran facilitats per FIBRACAT a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, en els termes i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en cada moment. Sense perjudici de l'anterior, el client podrà sol·licitar en qualsevol moment a FIBRACAT l'exclusió de les seves dades personals de les guies telefòniques o dels serveis de consulta telefònica, totalment o parcialment, i podrà demanar també que s'indiqui que aquestes dades no es poden utilitzar per a finalitats de venda directa per tercers. Igualment, podrà demanar que s'ometi, totalment o parcialment, la seva adreça o altres dades personals, o que s'esmenin errors existents en aquestes mateixes dades. El client pot exercir els drets anteriorment establerts mitjançant comunicació a FIBRACAT, amb un escrit enviat a Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (FIBRACAT) C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona) Tel: 902 884 882 / 93 874 21 52, o per correu electrònic a info@fibracat.cat.

26. ÚS FRAUDULENT O ABUSIU

En el cas d’ús fraudulent o abusiu del servei de línia de veu per haver superat el saldo màxim de seguretat, s’estarà a allò disposat a la clàusula 16.2 f) d’aquest contracte.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI D’INTERNET

27. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

FIBRACAT prestarà al client el servei d'accés a Internet amb la velocitat contractada (en endavant “el servei”), d'acord amb l'oferta comercial vigent, les característiques de la qual es troben a l’adreça www.FIBRACAT.cat. Tanmateix, aquest servei s'ofereix amb opcions de valor afegit descrits en l'oferta comercial. El termini màxim en què el servei serà activat serà de trenta (30) dies, aplicables, si s'escau, per a dates posteriors a l’activació del Pla de Garantia vigent. La prestació d'aquest servei per part de FIBRACAT NO suposa la baixa del Servei d'Internet que actualment pogués tenir contractat amb un altre operador, essent la tramitació administrativa d’aquesta baixa responsabilitat exclusiva del client. 

28. QUALITAT DEL SERVEI

28.1 En general, la velocitat contractada s’ha d’entendre sobre la base d’utilitzar la connexió per cable Ethernet entre els equips proporcionats i el terminal del client.
28.2 Quan s’usin altres mitjans de connexió, com ara WI-FI o altres, la velocitat en el dispositiu del client pot veure’s limitada per les característiques pròpies d’aquest mitjà de connexió. En el cas de Wi-Fi, factors aliens a FIBRACAT, com ara l’estructura del domicili del client, interferències amb altres xarxes Wi-Fi, les capacitats del dispositiu usat pel client per connectar-se a Internet, l’ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final gaudida pel client.
28.3 Tanmateix, la realització d’operacions de manteniment per part de FIBRACAT, o les interrupcions del servei, també podran provocar una disminució de la velocitat contractada.

29. OBLIGACIONS DEL CLIENT

29.1 El client es compromet a no utilitzar el servei en contravenció de la normativa vigent, especialment de la relativa als drets fonamentals, llibertats públiques i de propietat industrial i intel·lectual. El client serà responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el propi client com contra FIBRACAT basades en les aplicacions o continguts del client allotjats a servidor/s compartit/s, assumint aquest totes les despeses, costos i perjudicis que siguin irrogats a FIBRACAT amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.
29.2 FIBRACAT es reserva el dret a interrompre el servei contractat pel client, notificant-ho per escrit, en cas de divulgar, transmetre o allotjar en el/s servidor/s compartits qualsevol tipus d'informació que FIBRACAT consideri il·legal, abusiva, difamatòria, ofensiva o pornogràfica, en cas de desenvolupar a través del servidor/s, o en relació amb aquests, qualsevol pràctica o comportament contrari a les normes comunament acceptades com a respectuoses. També en el cas que el client, a través del/s servidor/s compartit/s, publiqui o distribueixi qualsevol informació o programari que contingui virus, manipulació il·legal de programari, violacions de Copyright i marques comercials o contraban il·legal, realitzi Spam i, en general, qualsevol activitat que suposi una violació de les disposicions legals vigents, o pugui repercutir en el correcte funcionament de la Plataforma de FIBRACAT. FIBRACAT ha d'adoptar les mesures necessàries, quan així li sigui exigit per ordre de l'autoritat judicial o administrativa competent, i podrà posar en coneixement de les autoritats competents aquells fets que puguin considerar il·legals d'acord amb la legislació vigent. Si el client té qualsevol indici que hi ha una violació o un ús inadequat de la informació allotjada en els servidors de FIBRACAT, o una fallada de seguretat de qualsevol índole, ho haurà de notificar immediatament a FIBRACAT. 

30. OBLIGACIONS DE FIBRACAT

30.1 En cas que existeixin o es detectin possibles indicis d'avaria, FIBRACAT comprovarà si, efectivament, existeix avaria i, en aquest cas, assegurarà la restitució del Servei.
30.2 S'entén per avaria qualsevol interrupció de servei, o mal funcionament del servei, o variació respecte del descrit en l’oferta comercial contractada.
30.3 Per tal de garantir la restitució del servei, FIBRACAT podrà actuar remotament o accedir fins a les instal·lacions del client, únicament en el cas que FIBRACAT ho consideri necessari, per actuar sobre algun element de la xarxa ubicat al tram comprès fins al PTX (punt de terminació de xarxa). En el cas que en el curs d'una intervenció en què es realitzi un accés a les instal·lacions del client, es demostri fefaentment que la causa de l'avaria està produïda per una manipulació indeguda dels equips de FIBRACAT per part del client, o bé que no hi ha avaria, FIBRACAT es reserva el dret de repercutir al client els costos incorreguts per aquesta actuació. En qualsevol cas, la manipulació indeguda d'equips de FIBRACAT per part del client eximeix FIBRACAT de qualsevol responsabilitat sobre el servei.
30.4 FIBRACAT proporcionarà al client en exclusiva un identificador i una contrasenya personal perquè pugui accedir al servei i a les aplicacions allotjades a la Plataforma Informàtica de FIBRACAT. El client haurà de mantenir totes dues en la més estricta confidencialitat sota la seva exclusiva responsabilitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències que es poguessin derivar del trencament o revelació del secret.
30.5 L'identificador i la contrasenya per accedir al servei són exclusius per a l'accés contractat i en el lloc contractat. FIBRACAT serà responsable de la guarda i custòdia de la Plataforma Informàtica situada en un recinte gestionat per aquesta companyia i correctament condicionat per albergar-la.
30.6 FIBRACAT no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol classe que poguessin derivar del coneixement, per part de tercers, de les condicions, característiques i circumstàncies de l'ús d'Internet pel client o que puguin deure’s a l'accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració o modificació en qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota mena que els clients transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin o accedeixin a través dels serveis contractats.
30.7 FIBRACAT no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin deure’s a la presència de virus o qualsevol element lesiu en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts o als quals s'accedeixi a través dels serveis contractats. FIBRACAT no es responsabilitza de les fallades en el servei que puguin produir-se pel funcionament de les xarxes o serveis d'altres operadors diferents de FIBRACAT. La IP fixa facilitada per FIBRACAT al Client serà, en tot cas, propietat de FIBRACAT. Només es facilitarà una adreça IP fixa per cada servei contractat pel client. FIBRACAT pot canviar la IP Fixa assignada inicialment al client per una altra diferent en el supòsit que resulti necessari, com a conseqüència d'un canvi de modalitat sol·licitat pel client. FIBRACAT no pot garantir el funcionament del servei en tots els equips informàtics. 

31. EQUIP DE CONNEXIÓ D'ACCÉS A INTERNET

31.1 El client serà responsable de l'equip router propietat de FIBRACAT, el qual se li lliura en concepte de cessió, en tant que estigui en possessió del client. El client no afegirà, suprimirà ni modificarà els seus elements o provocarà interferències en l'equip.
31.2 L'equip es lliura juntament amb les instruccions d'ús del fabricant, que recull les seves característiques tècniques. El client serà responsable davant de FIBRACAT de qualsevol pèrdua o dany de l'equip, excepte en el cas que aquests fets es produeixin a causa de la negligència de FIBRACAT o dels seus representants.
31.3 FIBRACAT únicament serà responsable de la substitució, reparació, reprogramació o incomunicació provocada per l'equip. El client podrà instal·lar material de la seva propietat, sempre que aquest material compti amb el corresponent certificat d'acceptació, de conformitat amb l'article 57.2 de la Llei general de telecomunicacions. 
31.4 La devolució de l’equip es farà d’acord amb allò establert a la clàusula 17 de les presents condicions generals del contracte. Qualsevol canvi d’ubicació o de model de l’equip a petició del client es regiran per allò previst en la clàusula tercera del present contracte.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI FIBRACAT TV

32. OBJECTE I ABAST

32.1 El servei de FIBRACAT TV es presta addicionalment sobre la base d'una oferta de FIBRACAT que inclogui l'accés a Internet-fix. El client ha de tenir actiu un servei d'Internet fix amb FIBRACAT.
32.2 El servei de FIBRACAT TV és un servei que no requereix d’instal·lació. El client pot descarregar-se l’APP FIBRACAT TV en el seu dispositiu Android o IOs o connectar-s’hi mitjançant el web www.fibracat.cat. També permet visionar els canals a través d’aparells de TV de determinats models (Smart TV LG), mitjançant l’aplicació ssiptv.
32.3 La baixa del client en el servei d'Internet fix de FlBRACAT comporta la baixa automàtica del client en el servei de FIBRACAT TV i la consegüent obligació de devolució de l'equip en els termes i condicions establerts. El client que el contracti ho farà com a usuari final i disposarà dels següents continguts i funcionalitats:
32.4 Canals de televisió: El client accedirà a una sèrie de canals generalistes i, a més, en funció de l'oferta que FIBRACAT TV tingui a cada moment i que el client contracti, podrà gaudir de canals temàtics i/o de canals de futbol, que tindran un preu diferenciat.
32.5 L’oferta de canals temàtics de televisió li permetrà accedir a una àmplia graella de canals oberts de manera gratuïta (més de 50 canals nacionals i internacionals) i una part Premium de canals amb les millors sèries i pel·lícules, documentals, programes musicals i infantils i canals de la vida quotidiana, entre d’altres. Els canals que ofereix actualment FIBRACAT TV es poden consultar a www.fibracat.cat.

33. PARTICULARITATS DEL SERVEI DE FIBRACAT TV

a)Condicions d'ús del servei: el client ha d’utilitzar el servei en el seu àmbit domèstic, tot quedant expressament prohibida la seva exhibició als locals públics o per a col·lectivitats.
b) Causes de denegació i/o ajornament de la sol·licitud: FIBRACAT ha de realitzar les comprovacions tècniques necessàries sobre la línia del client per tal d’assegurar-se que disposa dels requisits tècnics necessaris per gaudir del servei. Si no fos així, el client pot contractar un altre producte de FIBRACAT o cancel·lar la contractació del servei.
c) Equipament: FIBRACAT ha de facilitar al client, en el règim jurídic que s'estableixi en cada moment, l'equipament necessari per poder gaudir del servei, d'acord amb allò establert en aquestes Condicions Generals. Aquest equipament consisteix en un Router compatible amb el Servei FIBRACAT TV. Per comprovar els equips i continguts compatibles el client pot accedir a www.fibracat.com.
L'equip informàtic i l'equip receptor de televisió no formen part del servei i no seran facilitats per FIBRACAT en cap cas. Per tant, el client ha de disposar d’aquests equips en les condicions tècniques que els facin compatibles amb l'equipament de FIBRACAT TV.

34. PARTICULARITATS EN LA QUALITAT DEL SERVEI FIBRACAT TV

34.1 No constituirà falta de disponibilitat del servei:
a) La interrupció del servei com a conseqüència de les operacions de manteniment de la xarxa durant el temps imprescindible per a la seva realització.
b) La discontinuïtat en el servei per la introducció pel client d'elements de maquinari o de programari que provoquin un mal funcionament general del seu equip o que resultin incompatibles amb els elements precisos en aquest equip per a l'accés a internet a través del servei.
c) Les avaries identificades en el tram de xarxa d'accés que no pertanyen a FIBRACAT.
d) Indisponiblitat del Servei FIBRACAT TV per causes imputables al client, cas fortuït, força major, requeriments o resolucions judicials o administratives o qualsevol altra causa no imputable o aliena a FIBRACAT.
e) Els defectes de visionat dels continguts a causa de problemes tècnics relacionats amb el tram de línia responsabilitat del client. En cas que el client estigui situat en una zona amb cobertura indirecta, FIBRACAT no garanteix la plena qualitat del servei en tot moment, podent sofrir talls o interrupcions, així com defectes de visionat de forma puntual. FIBRACAT pot modificar l'ordre, número, tipus de canals o el seu contingut, així com les característiques, abast i format del Servei FIBRACAT TV per adaptar-se a l'evolució tecnològica del mateix, sense que això comporti cap modificació contractual. FIBRACAT informarà d’aquests canvis al seu web.
34.2 FIBRACAT ha de vetllar en tot moment per la qualitat dels continguts, així com pel compliment de les obligacions i compromisos adquirits pels programadors. Ha de ser responsabilitat exclusiva del programador el respecte a la normativa existent en matèria de protecció de la joventut i la infància, així com de continguts d'adults.
No obstant això, FIBRACAT adverteix que, a través dels canals i/o programes subjectes a control d'accés, poden transmetre's programes amb contingut per a adults sota control d'accés.

35. PARTICULARITATS DE L’ACCÉS A LES PROMOCIONS DE TV

35.1 Sempre que s’ofereixin noves promocions del servei de TV, els clients que desitgin acollir-s’hi hauran d’acomplir una sèrie de requisits:
a) Acceptar la promoció per escrit. Aquesta condició es podrà acomplir enviant un correu a promocions@fibracat.cat o manifestant aquesta acceptació personalment a les oficines comercials de FIBRACAT.
b) Complir una permanència del servei de fibra de FIBRACAT de, com a mínim, 3 mesos des de la data d’activació del servei. Aquesta obligació de permanència s’exigirà en tots els casos i per a tots els clients (actuals i nous). La possible concurrència d’alguns errors tècnics o l’aparició de pixelacions en la imatge durant els partits NO eximiran del compliment d’aquesta condició i, per tant, no donaran dret a sol·licitar la baixa anticipada del servei abans d’aquest període mínim.
c) En el cas de clients actuals caldrà complir, a més de les condicions anteriors, l’obligació d’estar al corrent de pagament i de no haver acumulat en el seu historial més d’un rebut impagat a FIBRACAT.

CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI TELEFÒNIC MÒBIL DE CONTRACTE

1. OBJECTE

1.1 Mitjançant aquest contracte de durada indefinida, ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS (“ALTECOM”), amb NIF B61877031 i domicili al carrer Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 de Manresa, en nom de FIBRACAT, prestarà al Client el servei telefònic mòbil disponible al públic i, si escau, els serveis de comunicació electròniques i valor afegit que siguin sol·licitats pel Client (el "Servei").
1.2 Els terminals telefònics que, si és el cas, es comercialitzin juntament amb el Servei, podran anar proveïts del mecanisme SIM-LOCK, de manera que només són utilitzables amb el Servei prestat per FIBRACAT. El Client en podrà sol·licitar el desbloqueig, d’acord amb el que estableix a aquest efecte el procediment de FIBRACAT.

2. DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

2.1 FIBRACAT es compromet a iniciar la prestació del Servei en el termini màxim de 15 dies des de la data de signatura d’aquest contracte.
2.2 Per a la prestació del Servei, FIBRACAT lliurarà al client, juntament amb la informació completa de la tarifa contractada, un manual d’usuari i una targeta SIM, que el Client haurà d’inserir en un terminal telefònic compatible.
2.3 El Client podrà utilitzar la Targeta SIM exclusivament per accedir al servei, i només durant el període en què el servei romangui actiu, d’acord amb el que preveu aquest contracte. Així mateix, el client lliurarà la Targeta SIM a FIBRACAT en el cas que FIBRACAT li comuniqui la necessitat o la conveniència de fer-ho per al funcionament òptim del servei.
2.4 El Servei quedarà activat en un màxim de 48 hores des del moment del lliurament de la Targeta SIM.

3. ÚS DEL SERVEI

3.1 El Client es compromet a utilitzar el servei d’acord amb aquestes condicions generals i amb la normativa vigent. En tot cas, FIBRACAT posa els serveis a disposició del client exclusivament per al seu ús personal com a client final, per la qual cosa el client es compromet a no realitzar, de manera directa o indirecta, una explotació comercial dels serveis.
3.2 El Client es compromet a fer un ús raonable del servei. El servei de veu només podrà fer-se servir per a converses telefòniques i no per a altres usos com, per exemple, l’ús de la línia telefònica com a “vigilabebès”, “walky-talky” o similar. La targeta SIM només es podrà fer servir en dispositius mòbils. Se n’exclou expressament l’ús en centraletes, sim-box, locutoris o altres elements de concentració de tràfic telefònic en què es facin trucades massives o per a serveis de reencaminament de tràfic o similars. En aquests supòsits, FIBRACAT podrà resoldre el contracte o bloquejar el servei afectat temporalment fins a aclarir les circumstàncies de l’ús no raonable del servei, o bé canviar la tarifa, amb una comunicació prèvia al client. En aquest últim cas, el client podrà resoldre el contracte, respecte del servei concret, en els termes que s’hi hagin acordat.

4. PREU

S’aplicaran al tràfic de veu i dades cursat pel client les quotes i tarifes vigents en cada moment per a la modalitat contractada. El client serà convenientment informat de les quotes i tarifes que se li aplicaran i de les regles aplicables a aquestes, i se li lliurarà un document explicatiu de la tarifa contractada. Totes les tarifes es podran consultar actualitzades a la pàgina web www.fibracat.com, i a través del número d’atenció telefònica 1711.

5. FACTURACIÓ I PAGAMENT

5.1 FIBRACAT facturarà amb periodicitat mensual les quantitats que, d’acord amb la tarifa contractada, el client hagi d’abonar per la prestació del Servei. Per a les tarifes que incloguin consum mínim, FIBRACAT facturarà al client, a més de la quantitat corresponent al consum efectivament realitzat, la diferència entre aquesta quantitat i l’import del consum mínim. Computaran com a consum mínim les quotes i els conceptes que s’especifiquin a les condicions de la tarifa contractada.
5.2 Si per dificultats tècniques no fos possible facturar en el període immediatament posterior a la meritació, es podrà presentar la factura al cobrament en períodes successius. A més, en cas de trucades o desviaments de trucada fora del territori espanyol, la facturació es produirà a partir del moment en què l’operador estranger comuniqui a FIBRACAT l’import corresponent a aquestes trucades o desviaments.
5.3 Les factures no abonades en la data del seu venciment meritaran un interès de demora igual a l’interès legal dels diners incrementats en dos punts i una comissió màxima per import 5,00 € (IVA inclòs) pels costos de gestió ocasionats.
5.4 El client tindrà dret a obtenir una facturació detallada amb el nivell de detall que s’estableix a l’art. 22.2 de la carta de drets de l’usuari dels serveis de comunicacions electròniques, aprovada pel Reial decret 899/2009, de 22 de maig.
5.5 Tindran caràcter gratuït les trucades fetes als números curts assignats a la prestació de serveis d’atenció de trucades d’emergència. En compliment de la legislació vigent, FIBRACAT posarà a disposició de les autoritats prestadores dels serveis esmentats informació sobre la ubicació de procedència de cada trucada dirigida als números assignats a la prestació de serveis d’emergència.
5.6 En cas de sol·licitud de baixa de la línia mòbil, es facturarà el consum que hagi generat el client fins al moment de la baixa, que inclourà tant la tarifa contractada com els consums extres que hagi pogut generar.

6. DRET DE DESCONNEXIÓ

6.1 El client podrà sol·licitar a FIBRACAT la desconnexió dels serveis de trucades internacionals i dels serveis de tarifació addicional de lliure accés, a través del servei d’atenció al client (1711 o info@fibracat.cat)
6.2 Es procedirà a la desconnexió en els 10 dies següents al de la sol·licitud del client i, en el cas que per causes no imputables al client la desconnexió no es produeixi després d’aquests 10 dies, seran a càrrec de FIBRACAT els costos derivats del servei la desconnexió del qual es va sol·licitar.

7. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI

La suspensió temporal del servei es podrà activar a iniciativa de FIBRACAT o a petició del client, amb els següents condicionants i efectes:
7.1 A iniciativa de FIBRACAT:
- Si el client no atengués parcialment o totalment el pagament de les quantitats degudes, FIBRACAT quedarà facultada per restringir les trucades sortints i/o suspendre la prestació del servei. FIBRACAT restablirà el servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l’import degut ha estat satisfet, i es meritarà a favor de FIBRACAT la quantitat màxima de 18,15 € (IVA inclòs) en concepte de restabliment del Servei.
- FIBRACAT també podrà restringir les trucades sortints i/o suspendre el servei davant d’un ús contrari a allò que s’ha estipulat en aquest contracte o per la falta de constitució de la garantia sol·licitada per FIBRACAT. En cas de suspensió del servei el client podrà fer trucades al servei d’emergència 112.
7.2 A iniciativa del client:
La sol·licitud de suspensió temporal del servei implicarà el pagament d’una quota d’un (1) euro al mes, IVA inclòs, en concepte de manteniment de la fibra+línia fixa, durant els tres primers mesos de suspensió, i de 3 € al mes, IVA inclòs, durant els mesos posteriors.

8. INTERRUPCIÓ TEMPORAL DEL SERVEI

8.1 FIBRACAT prestarà el Servei amb sotmetiment a les obligacions que en matèria de qualitat estableixin les normes vigents. FIBRACAT posa a disposició del client el número de telèfon 1711 i l’adreça de correu electrònic info@fibracat.cat per a l’atenció d’incidències en garantia del manteniment del servei.
8.2 En el cas que es produeixi una interrupció temporal del Servei, el client tindrà dret a una indemnització automàtica en la seva factura següent, que serà la més elevada de les dues quantitats següents, sempre que alguna d’aquestes sigui superior a 1 €:
- La mitjana de l’import facturat pel servei interromput durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període en què es produeixi la interrupció (si l’antiguitat del servei interromput és inferior a tres (3) mesos, es considerarà l’import de la factura que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat);
o bé
- cinc (5) vegades la quota mensual d’abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejat pel temps de durada d’aquesta.
8.3 En casos d’interrupció per causa de força major, FIBRACAT compensarà el client amb la devolució automàtica dels imports en concepte de quota d’abonament i d’altres d’independents del tràfic, prorratejat pel temps que hagués durat la interrupció.
8.4 Si es produís una interrupció del servei d’Internet mòbil, FIBRACAT compensarà el client amb la devolució de l’import de la quota mensual d’aquest servei, prorratejada pel temps que hagués durat la interrupció. Si la interrupció és superior a sis (6) hores en horari de vuit (8) a vint-i-dues (22) h, la indemnització s’abonarà automàticament.
8.5 Addicionalment, FIBRACAT es compromet que, excepte en casos de força major, les interrupcions en la prestació del servei no superin les vuit (8) hores durant cada cicle de facturació. Si la interrupció excedeix de vuit (8) hores, es doblarà la indemnització prevista a la clàusula 8.2. A aquests efectes, dins del mes següent a la data de restabliment del servei, el client haurà de dirigir la seva sol·licitud d’indemnització a les oficines comercials de FIBRACAT. En cas que sigui pertinent la indemnització, FIBRACAT procedirà al pagament d’aquesta mitjançant un descompte en la següent factura.
8.6 No hi haurà lloc a cap indemnització per la interrupció del servei deguda a l’incompliment greu del contracte pel client, o a danys en la xarxa a causa de la connexió pel client de terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d’acord amb la normativa vigent.

9. QUALITAT DEL SERVEI I LIMITACIONS

9.1 La velocitat màxima dels serveis d’accés a Internet dependrà del volum de dades associat a la tarifa contractada. La velocitat màxima descendirà (a 16 KB o 8 KB) quan el client arribi al volum de dades definit a la seva tarifa durant el cicle de facturació, i persistirà el servei a aquesta menor velocitat durant 100 Mb, consumides les quals el servei restarà interromput. Quan comenci el següent cicle de facturació, es restablirà la velocitat al seu màxim. Tanmateix, la velocitat dependrà de la capacitat del telèfon mòbil utilitzat i de la cobertura disponible.
9.2 En el cas que el client desitgi restablir el servei abans del dia 1 del mes següent, tindrà l’opció de sol·licitar la càrrega d’un bo de 500 Mg, 1 GB o 2 GB. La sol·licitud de càrrega dels bons es podrà fer per telèfon al 1711, per correu electrònic a info@fibracat.cat, o directament a les oficines comercials de FIBRACAT. El consum del bo s’haurà de fer durant el mes en curs, i en cap cas serà acumulable al saldo de dades del mes següent. Tampoc serà compartible amb altres clients.
9.3 La qualitat del Servei pot veure’s afectada per l’execució dels procediments que FIBRACAT té disposats per mesurar i gestionar el tràfic a fi d’evitar esgotar o saturar l’enllaç de la xarxa.
9.4 FIBRACAT podrà implementar mesures de control sobre els volums de tràfic realitzats pels seus Clients amb la finalitat de gestionar i dimensionar la seva xarxa, així com per vetllar per la seguretat i la qualitat del Servei contractat.
9.5 En cas d’incidents de seguretat, integritat de la xarxa o amenaces o vulnerabilitat d’aquesta, FIBRACAT adoptarà les mesures adequades en funció del fet succeït per tal de solucionar aquests incidents tan ràpidament com sigui possible i restablir-ne la seguretat.
9.6 Les trucades de veu tenen estan limitades a una durada màxima de 60 minuts. Superats aquests 60 minuts, la trucada es tallarà per tal d’evitar possibles situacions de frau. 

10. MODIFICACIÓ CONTRACTUAL

10.1 El Client es compromet a comunicar a FIBRACAT qualsevol canvi en les dades del contracte, especialment canvis en dades corresponents al domicili de facturació i compte bancari de domiciliació dels pagaments, en tractar-se de dades essencials per al compliment correcte de les obligacions derivades d’aquest contracte.
10.2 FIBRACAT, comunicant-ho prèviament al Client, amb una antelació d’un (1) mes, podrà modificar aquest contracte amb la finalitat d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia mòbil. En cas de disconformitat amb la modificació proposada, el client podrà comunicar a FIBRACAT la seva voluntat de resoldre el contracte adreçant-se al correu info@fibracat.cat.

11. CONDICIONS PARTICULARS DE LA SOL·LICITUD DE PORTABILITAT

El client que desitgi donar-se d’alta en els serveis de telefonia mòbil FIBRACAT en qualsevol de les modalitats ofertes, pot optar per la portabilitat, és a dir, pot sol·licitar canviar-se del seu actual operador (“l´Operador Donant”) a FIBRACAT conservant el número de telèfon mòbil del qual disposi el Client abans del canvi a FIBRACAT (la “Portabilitat”). La sol·licitud de la Portabilitat implica l´acceptació per part del Client de la totalitat d´aquestes condicions particulars. Aquestes Condicions Particulars, així com les Condicions Generals del Servei o qualsevols altres condicions aplicables als productes i/o serveis contractats estaran accessibles a la pàgina web www.fibracat.cat.
11.1 Objecte
En sol·licitar la portabilitat, el client manifesta que:
• Desitja causar baixa en l’operador que fins al moment li presta el servei, conservant la seva numeració assignada.
• Accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per dur a terme les actuacions en els sistemes dels operadors per canvi d’operador, que serà d’un màxim de quatre hores.
• Consent el tractament de les dades personals necessàries per a la conservació dels números, tant les incloses en aquesta sol·licitud com les que coneixen els operadors donant i receptor, i n’autoritza el tractament i la comunicació i cessió amb el fi exclusiu de la conservació del seu número en el procés de portabilitat. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades tractades per l’operador receptor dirigint-se per escrit a ALTECOM, carrer Bisbe Torras i Bages, 24, 08242, de Manresa, o mitjançant correu electrònic a info@fibracat.cat. En realitzar la sol·licitud de portabilitat, el client sol·licita a FIBRACAT que li tramiti i li gestioni la baixa del servei de l’operador donant (servint la sol·licitud com a document de sol·licitud d’aquesta baixa) i la conservació del número portat per als serveis de telefonia mòbil de FIBRACAT.
11.2 Condicions de la portabilitat
11.2.1 El termini per a la tramitació de la sol·licitud serà de 48 hores i, en qualsevol cas, el client podrà escollir la data que vulgui dintre dels 30 dies següents a la firma de la sol·licitud. La data, però, és només orientativa, i l’operador donant podrà modificar-la basant-se en situacions excepcionals d’excés de quota. En el cas que l’operador donant modifiqués la data de portabilitat, FIBRACAT contactarà amb el client per informar-lo d’aquesta circumstància.
11.2.2 L’acceptació d’aquestes condicions per part del client provocarà l’inici del procés de canvi d’operador. Un cop acceptades aquestes condicions, s’assumeixen les clàusules següents:
• El client sol·licita l’alta del servei i comunica el seu desig simultani de causar baixa en l’operador que li proveeix actualment el servei, conservant la seva numeració telefònica mòbil.
• El client accepta la possible interrupció del servei en algun moment dins del període entre les 2.00 i les 6.00 hores del dia que apliqui el canvi d’operador, per permetre fer les actuacions necessàries pels operadors.
• Des del moment en què el client accepta aquestes condicions, el canvi d’operador haurà de ser tramitat en el termini d’un dia hàbil des de l’entrega, i es durà a terme la matinada de l’endemà, sempre que l’abonat no hagi sol·licitat voluntàriament una data posterior per a l’execució de la portabilitat, i sempre que la seva sol·licitud no hagi estat denegada per l’operador actual per complir-se alguna de les causes admeses en les especificacions de la portabilitat vigents.
• L’operador al qual el client ha sol·licitat donar-se d’alta haurà d’informar-lo quan la seva sol·licitud hagi estat denegada i, en aquest cas, li n’indicarà la causa. Per a les sol·licituds acceptades, el client podrà sol·licitar gratuïtament al seu futur operador informació sobre la seva sol·licitud i el dia en què es farà el canvi efectiu d’operador. A partir d’aquell moment, el client podrà fer i rebre trucades amb el nou operador i el mateix número telefònic, un cop que insereixi en el terminal mòbil la targeta SIM proporcionada pel nou operador.
11.2.3 En cas de reclamació, el client podrà trucar al servei gratuït d’atenció al client (1711) en el termini d’un mes des del moment en què es tingui coneixement del fet que la motivi. Quan el client presenti la reclamació, FIBRACAT està obligada a facilitar-li un número de referència de la reclamació. Si en el termini d’un mes l’usuari no hagués rebut cap resposta satisfactòria de FIBRACAT, podrà dirigir la seva reclamació per les següents vies, d’acord amb la normativa pròpia de cada organisme:
• Juntes Arbitrals de Consum, directament o a través d’una associació de consumidors.
• Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) - Telèfon de consulta: 901 33 66 99; pàgina web: http://www. usuariosteleco.es
11.2.4 El Client podrà cancel·lar la portabilitat pels mateixos mitjans pels quals la va sol·licitar, dins del termini establert a aquest efecte.

12. ACTIVACIÓ DEL ROAMING

12.1 Per tal d’activar el servei de roaming, el client ho haurà de sol·licitar de forma expressa, ja sigui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@fibracat.cat o amb una petició presencial signada a les oficines comercials de FIBRACAT. En cas contrari, el servei de dades i trucades sortints i entrants restarà bloquejat. Una vegada activat, el servei restarà actiu fins que el client no sol·liciti el contrari.
12.2 Les tarifes aplicables per a cada servei i per a cada Estat estaran disponibles a l’adreça https://www.fibracat.cat/particulars/mobil
12.3 Les normes de la UE sobre la itinerància sense recàrrecs ( "roam like at home" o "itinerància com a casa") permeten utilitzar els dispositius a l'estranger, en qualsevol país de la UE sense pagar recàrrecs addicionals pels serveis de roaming. Aquestes normes s'apliquen a les trucades a telèfons mòbils i fixos, l'enviament de missatges de text (SMS) i a la utilització de serveis de dades a l'estranger.
12.4 Quan el client utilitzi aquests serveis mentre estigui de viatge dins de la UE, pagarà exactament el mateix preu que dins de l’Estat espanyol. A la pràctica, FIBRACAT simplement carregarà o sostraurà el consum de roaming dels volums de consum del seu pla de tarifes nacionals mòbils o paquet.
12.5 Si el contracte inclou serveis d'itinerància, es considerarà automàticament un contracte de roaming amb tarifa nacional. Tots els nous contractes de telefonia mòbil amb serveis d'itinerància hauran d'aplicar la "itinerància com a casa".
Condicions
12.6 Això no obstant, el roaming sense recàrrecs està pensat per a les persones que viatgen ocasionalment a l'estranger o que tenen en un altre país vincles estables (treball, estudi, etc.). No està concebut, en canvi, per utilitzar-se en casos d'itinerància permanent. Per poder gaudir del roaming amb tarifa nacional quan el client viatja a un país de la UE, haurà de passar més temps o utilitzar més el teu telèfon mòbil al seu país que a l'estranger, i només sota aquestes circumstàncies es considerarà una "utilització raonable dels serveis de roaming".
12.7 Si el client fa servir el telèfon mòbil a l'estranger de forma permanent, FIBRACAT pot aplicar-li recàrrecs per la itinerància. No obstant això, aquests recàrrecs tenen un límit.
12.8 Quan el client creui una frontera dins de la UE, seguirà rebent un missatge de text del teu operador per informar-te que et trobes en itinerància i recordar-li la seva política d'utilització raonable.
Política d'utilització raonable i límits de dades
12.9 El roaming sense recàrrecs permetrà el client no patir restriccions de volum per a les trucades de veu i els missatges quan viatgin dins de la UE (ZONA TARIFÀRIA 1).
12.10 Això no obstant, per tal de garantir que tots els clients tinguin accés i puguin beneficiar-se de les normes de la "itinerància com a casa" (serveis de roaming reglamentats, amb tarifa nacional, sense recàrrecs) FIBRACAT podrà aplicar una "política d'utilització raonable", tot establint condicions justes i raonables i mecanismes de control proporcionats que n’evitin un ús abusiu.
12.11 En alguns casos específics, i a partir d'un volum raonablement elevat de dades en roaming amb tarifa nacional, és possible que el client hagi d'abonar un recàrrec igual al límit màxim de les tarifes majoristes de les dades dins de l’àmbit territorial de la Unió Europea:7,70 euros / GB de dades en 2017, més IVA. El preu majorista del roaming és l'import màxim que FIBRACAT ha de pagar a un operador estranger quan el client utilitza serveis de dades en itinerància.
12.12 Per a les ZONES 2 (Europa no comunitària, Magreb, EEUU i Canadà) i 3 (Àfrica, Àsia, Centreamèrica i Sudamèrica i Oceania) el servei restarà bloquejat per defecte, sense excepcions. Això no obstant, el servei de veu (en cap cas el de dades mòbils) podrà activar-se a sol·licitud expressa del client (per correu electrònic a info@fibracat.cat o amb petició presencial signada a les oficines comercials de FIBRACAT), i es facturarà d’acord amb les tarifes establertes (consulteu tarifes roaming a https://www.fibracat.cat/particulars/mobil). Les dades mòbils restaran només accessibles des de connexions wifi, però en cap cas a través d’una connexió de FIBRACAT.

13. CANVIS DE DADES PERSONALS I/O PRODUCTES O SERVEIS CONTRACTATS

13.1 En el cas que un client vulgui modificar dades personals que figuren en la base de dades de FIBRACAT haurà de fer sempre una sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb una petició presencial signada a les oficines comercials de FIBRACAT.
13.2 Per tal de confirmar els canvis sol·licitats, i amb la finalitat d’evitar qualsevol dubte d’interpretació, FIBRACAT comunicarà al client, per correu electrònic, que s’ha procedit a les modificacions sol·licitades, i detallarà en quins termes aquestes han estat incorporades a la base de dades de l’operador.
CONDICIONS PARTICULARS DEL PRODUCTE “REGALA FIBRA”

1. OBJECTE

1.1 ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS S.L., amb número de CIF B61877031, i domiciliada al C/ Bisbe Torras i Bages, 23, de Manresa, d'ara en endavant, “FIBRACAT”, regula, mitjançant les presents bases, el producte “REGALA FIBRA”.
1.2 Aquest producte es configura com una TARGETA REGAL que FIBRACAT posa a disposició de qualsevol persona per tal que pugui adquirir, amb la finalitat de regalar, un import econòmic equivalent a un determinat període de servei de FIBRA ÒPTICA, TELEFONIA FIXA I TV BÀSICA.
1.3 El producte es configura amb les següents característiques principals:
És un producte de prepagament i sense opció de reemborsament, llevat de l’excepció contemplada a la clàusula setena.
Tant el subjecte donant com el subjecte receptor de la TARGETA REGAL poden ser clients amb un contracte en vigor a FIBRACAT.
El valor inicial d'aquesta TARGETA REGAL és l'import que el seu adquirent hagi triat, amb una equivalència en temps de servei de FIBRA ÒPTICA que podrà diferir entre un mínim d’un (1) mes fins a un màxim de dotze (12) mesos.
La persona beneficiària pot gaudir del saldo contingut a la TARGETA REGAL fins a esgotar-lo, si bé l’haurà de gaudir de manera completa (no parcial), i durant mesos consecutius (no alterns).
La informació sobre el saldo disponible en cada moment es pot consultar a qualsevol botiga de FIBRACAT.

2. CONDICIONS

2.1 Per tal que pugui gaudir del servei de FIBRA ÒPTICA, la persona beneficiària de la TARGETA REGAL ha de complir les condicions següents:
Ser persona física major de 18 anys.
Adreçar-se a les oficines comercials de FIBRACAT amb el TIQUET DE CAIXA corresponent i sol·licitar-ne la seva activació. No serà vàlid com a justificant de compra, a efectes de sol·licitar la devolució, cap document diferent al document de caixa (comprovants de VISA, rebuts, etc.).
Complir una permanència com a client amb el servei de fibra amb FIBRACAT de, com a mínim, tres (3) mesos des de la data d’activació del router del client, fins i tot en el cas que l’import regalat tingués una equivalència en temps de servei inferior a aquests tres (3) mesos. La permanència mínima de tres (3) mesos és la necessària per amortitzar el cost de la instal·lació, que és gratuït per al client, sens perjudici que la persona beneficiària del producte pugui exercir al seu dret a la resolució anticipada del contracte amb les condicions i requisits establerts a la clàusula vuitena de les presents condicions.
2.2 L’adquisició de la TARGETA REGAL suposa l'acceptació d’aquestes condicions. La manifestació expressa de no acceptar-les o les exigències contràries a allò que en elles s’hi estableix implicaran l’exclusió com a beneficiaris del producte de qui així hagi actuat. En aquest supòsit, FIBRACAT restarà alliberada del compliment de l'obligació adquirida amb les persones tenidores de la TARGETA REGAL.

3. VALIDESA I POLÍTICA DE RENOVACIONS

La TARGETA REGAL té una caducitat de dotze (12) mesos a partir del dia posterior a la seva adquisició. Si en el termini d’aquests dotze (12) mesos la TARGETA REGAL no és activada quedarà automàticament anul·lada, sense possibilitat de reemborsament per part de FIBRACAT, llevat de l’excepció contemplada en la clàusula setena.

4. MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DE LES CONDICIONS

FIBRACAT es reserva, si s’escau, el dret de modificar en qualsevol moment les condicions d’ús d’aquesta TARGETA REGAL. En aquest supòsit, FIBRACAT es compromet a comunicar als clients, amb l'antelació suficient, les condicions de les noves bases o, en el seu cas, la seva anul·lació definitiva.

5. COMPATIBILITAT AMB ALTRES PRODUCTES I SERVEIS DE FIBRACAT

La persona beneficiària de la TARGETA REGAL podrà gaudir addicionalment, si s’escau, de qualsevol altre producte, servei i/o promocions que ofereixi FIBRACAT, sense que en cap cas el seu gaudi simultani resulti incompatible.

6. MAL ÚS O PÈRDUA

6.1 FIBRACAT no es responsabilitza del mal ús de la TARGETA REGAL. En cas de duplicats i/o falsificacions del TIQUET DE CAIXA que no siguin detectables, FIBRACAT activarà la TARGETA REGAL a la primera persona que lliuri aquest TIQUET a les oficines comercials.
6.2 En cas de pèrdua dels TIQUETS DE CAIXA no se’n faran duplicats.

7. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

FIBRACAT només acceptarà devolucions, amb dret a reemborsament de l’import disponible en la TARGETA REGAL, quan es compleixin les següents condicions:
Que la causa de devolució es vinculi a un incompliment de FIBRACAT per haver confirmat, en el moment de compra del producte, una cobertura de la xarxa de FIBRACAT respecte a un domicili i, posteriorment, aquesta cobertura s’hagi demostrat inexistent.
Que la TARGETA REGAL no hagi estat activada.
Que la TARGETA REGAL es retorni personalment per part de la persona tenidora del regal (no de la primera adquirent) en una de les oficines comercials de FIBRACAT,
Que la TARGETA REGAL es retorni en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.
Que s’aporti el TIQUET DE CAIXA.

8. BAIXA ANTICIPADA

8.1 En cas que la persona beneficiària de la TARGETA REGAL sol·liciti la resolució del contracte de client abans d’esgotar el seu saldo disponible perdrà la totalitat de l’import restant, sense dret a reemborsament d’aquella part de la qual no hagi disposat. El saldo restant tampoc es podrà bescanviar ni revendre a tercers, ni serà reemborsable en diners.
8.2 Sens perjudici d’allò disposat en el paràgraf anterior, quan la baixa anticipada es produeixi abans de complir els tres primers mesos des de l’activació del servei, fins i tot si l’import del regal equival a un període de servei inferior, el client restarà obligat a l’abonament d’allò previst en la clàusula setzena de les condicions generals del contracte, és a dir:
La baixa en procés de portabilitat de la línia i amb la instal·lació ja realitzada suposarà l'abonament obligatori del client del cost de la instal·lació (150€+IVA). En aquest cas, i d’acord amb la normativa de Consum vigent, el dret de desistiment del contracte, sense necessitat d’al·legar motiu, podrà ser exercit pel client en un termini de 14 dies hàbils des de la formalització del contracte.
La baixa dins dels primers 30 dies de servei suposarà l'abonament del 100% dels cost de la instal·lació (150 € + IVA).
La baixa dins dels primers 60 dies de servei suposarà l'abonament obligatori del Client del 80% del cost de instal·lació (120€+ IVA).
La baixa dins dels primers 90 dies suposarà l'abonament obligatori del 60% del cost de la instal·lació (90€ + IVA).
8.3 Tanmateix, aquesta baixa generarà l’obligació de retornar els equips d’acord amb les condicions establertes en la clàusula dissetena de les condicions contractuals.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La TARGETA REGAL, així com les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes informàtics utilitzats en relació a aquesta estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de FIBRACAT.

10. PROTECCIÓ DE DADES

10.1 De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d'abril (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades (ES) 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), FIBRACAT informa que les dades que les persones beneficiàries d’aquest producte facilitin per a la seva activació són necessàries per poder ser-ne beneficiàries. En activar la TARGETA REGAL, s’entendrà que la persona beneficiària dóna el seu consentiment explícit per a la utilització de les dades personals aportades en el moment de formalitzar-ne l’activació.
10.2 FIBRACAT tractarà les dades amb màxima confidencialitat, sense efectuar cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. FIBRACAT podrà efectuar enviaments, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals. Alhora, l’usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades adreçant-se a FIBRACAT, a través de l’adreça de correu electrònic info@fibracat.cat.

11. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

11.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari de la TARGETA REGAL pot enviar un correu electrònic a info@fibracat.cat o comunicar amb el telèfon d’atenció al client 1711.
11.2 Podrà efectuar les reclamacions en el termini d'un (1) mes des del fet motivador de la reclamació, personant-se a les oficines comercials de FIBRACAT, trucant al telèfon gratuït d’atenció al client 1711 o enviant un correu electrònic a info@fbracat.cat. Per formalitzar la reclamació podrà sol·licitar, si ho desitja, els Fulls de Reclamacions Oficials.
11.3 Formulada la reclamació mitjançant fulls de reclamació oficials i no havent obtingut una resposta satisfactòria de FIBRACAT en el termini d'un (1) mes, el client podrà dirigir la seva reclamació a les oficines de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

12. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

12.1 Aquest producte es regirà per les seves pròpies condicions contractuals. Per a tot allò que aquestes no prevegin manera específica s’aplicarà allò que disposin les condicions generals del contracte i les normes legals o reglamentàries que els siguin d’aplicació.
12.2 FIBRACAT se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Manresa, i es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que facin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació de la promoció.

CONDICIONES GENERALES

Veure versió en català

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1 El cliente, cuyos datos se recogen en el apartado Titular del Contrato, se abona a uno o más servicios de telecomunicaciones de FIBRACAT (en adelante, el "servicio" o los "servicios") que serán prestados por Alta Tecnologia en Comunicacions, SL (FIBRACAT), con CIF B-61877031 y domicilio social en C / Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), de acuerdo con la Oferta Comercial realizada por FIBRACAT, las características del cual se encuentran en el presente Contrato y en www.fibracat.cat y en las presentes Condiciones Generales y Particulares a que el cliente se acoge al aceptar la contratación. Estos servicios se prestan al cliente para utilización exclusiva como usuario final. En ningún caso el cliente puede revender o distribuir el servicio a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de FIBRACAT. Estos servicios se podrán contratar de forma individual, conjunta o mediante ofertas combinadas.
1.2 La lectura de las condiciones generales de contratación por parte del cliente es condición necesaria y previa a la activación de los servicios, e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en estas Condiciones Generales del Contrato.

2. ENTRADA EN VIGOR Y COMIENZO DE LOS SERVICIOS

2.1 El Contrato entrará en vigor el mismo día de su formalización. FIBRACAT activará cada uno de los servicios en el plazo máximo indicado en las cláusulas específicas correspondientes a cada uno de los servicios, siempre que la solicitud del cliente reúna todas las condiciones exigidas y sea técnicamente posible. FIBRACAT informa que, conforme a la normativa vigente, sólo la contratación de los productos o servicios a distancia (aquellos realizados de forma telefónica, electrónicamente a través de la página web o fuera de las oficinas comerciales de FIBRACAT) facultarán al cliente al ejercicio del derecho al desistimiento. En dichos supuestos, el cliente podrá desistir del contrato si manifiesta fehacientemente a FIBRACAT su voluntad de desistir libremente en el plazo de catorce (14) días des de la fecha de contratación.  
2.2 En el caso de querer desistir, FIBRACAT podrá reclamar al cliente los gastos de devolución y la parte proporcional de los servicios que corresponda facturar en función del tiempo que se hayan disfrutado. A efectos de su cuantificación, se entenderán, en todo caso, como gastos de devolución, los costes de instalación referenciados en la cláusula 16.1. El ejercicio del desistimiento comportará también la obligación de restitución de los equipos de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula 17 del presente contrato.

3. PRECIO DEL SERVICIO

3.1 FIBRACAT cobrará al cliente, por la prestación de los servicios, las tarifas que en cada momento FIBRACAT tenga vigentes para la modalidad contratada en su oferta comercial disponible en www.fibracat.cat, y a las que el cliente se acoja al contratar el servicio.
3.2 Las tarifas vigentes, precios, descuentos e impuestos aplicables, se encuentran desglosadas en función de los servicios y facilidades asociadas. Cualquier modificación en las tarifas será comunicada al cliente con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha de entrada en vigor, así como a la Administración y a las asociaciones de consumidores y usuarios con diez (10) días de antelación, y se podrán consultar en las oficinas comerciales de FIBRACAT y en la web www.fibracat.cat.
3.3 La modificación de las tarifas dará derecho al cliente a resolver el contrato. A las tarifas se aplicarán los tributos que por ley esté obligado a satisfacer al cliente, sin que FIBRACAT obligue al pago de tasas, impuestos o cargas derivados de la actividad del cliente o exigidos por cualquier organismo oficial o colegio profesional .
3.4 Los cambios de router tendrán, en función del tipo de supuesto, el siguiente precio:
1) Cambio de router por petición cliente o razones estéticas: 150 € + IVA.
2) Cambio ubicación router (no incluye router nuevo) 60 € + IVA.
3) Cambio domicilio cliente existente con nueva instalación 60 € + IVA.

4. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1 FIBRACAT empezará a facturar al cliente desde la fecha de comienzo de los servicios. Las facturas presentadas al cliente contendrán, debidamente diferenciados, los conceptos de precios que se tarifican por los servicios y facilidades prestadas. FIBRACAT pondrá a disposición del cliente las facturas en formato electrónico, de acuerdo con la normativa aplicable, y la hará llegar al cliente mediante correo electrónico.
4.2 FIBRACAT facturará con periodicidad mensual los importes que, de acuerdo con la tarifa contratada, el cliente deba abonar por la prestación del servicio, así como todos aquellos otros servicios que haya podido consumir en concepto de datos o llamadas adicionales.
4.3 El cliente abonará las cantidades de las facturas devengadas por la prestación de los servicios solicitados, mediante domiciliación bancaria en la cuenta corriente que el cliente haya designado para su pago. No obstante, si los recibos fueran devueltos por la entidad bancaria por falta de liquidez suficiente, el cliente quedará presuspendido en el servicio.
En este caso, dispondrá de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para hacer efectivo un ingreso bancario o un pago con tarjeta de crédito en las oficinas Comerciales de FIBRACAT por un importe equivalente al de la deuda, con derecho al restablecimiento inmediato del Servicio en cuanto FIBRACAT tenga constancia de dicho ingreso o pago.
4.4 La fecha en que se debe realizar el pago es aquella en la que la entidad de crédito en la que esté domiciliada la cuenta reciba notificación de FIBRACAT, con el importe a abonar por el cliente. Las facturas no abonadas en las fechas previstas, por causas no imputables a la entidad bancaria, devengarán un interés de demora igual al interés legal. Asimismo, FIBRACAT cobrará 5 Euros por cada recibo devuelto en concepto de gastos bancarios.
4.5 Las partes reconocen expresamente que los registros informáticos de FIBRACAT y su reproducción constituyen prueba válida y suficiente de los servicios solicitados y efectivamente consumidos por el cliente.
En el supuesto de que el cliente no proceda al pago por ninguna de las vías indicadas, o que no lo haga en el plazo indicado, se procederá a la suspensión definitiva del servicio. Esta suspensión sólo podrá ser cancelada mediante el pago del importe adeudado de acuerdo con lo previsto en la presente cláusula.
4.6 En caso de solicitud de baja del servicio de fibra + fijo, se facturará el consumo que haya generado el cliente hasta el momento de la baja, que incluirá tanto la tarifa contratada como los consumos extras que haya podido generar.

5. INSTALACIÓN DEL SERVICIO

5.1 La instalación básica necesaria para la prestación del Servicio en el domicilio del Cliente comprenderá los siguientes elementos: 1 roseta de conexión y 30 metros de cableado interno. El precio de la instalación básica para la prestación del Servicio será el establecido en la oferta comercial (150 € + IVA). Este coste no deberá ser abonado por el cliente, a menos que solicite la resolución del contrato en periodo de portabilidad o antes de los tres primeros meses de servicio, en cuyo caso se deberá abonar la parte proporcional del coste que corresponda, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 16.1.
5.2 La instalación de elementos técnicos extra al domicilio del cliente se realizará según los precios para cada uno de ellos establecidos en la oferta comercial. Una vez realizada la instalación, el cliente deberá firmar su conformidad. La no aceptación por parte del cliente de la instalación básica a realizar por FIBRACAT da derecho a FIBRACAT a resolver el presente contrato de forma inmediata, procediendo a facturar al cliente los gastos por instalación que se hayan generado hasta la fecha de resolución del contrato.
5.3 FIBRACAT adoptará las medidas e instalará los medios técnicos exigidos por la normativa vigente en cada momento, que permitan garantizar el secreto del contenido de la señal a través de la red de FIBRACAT.
5.4 FIBRACAT queda exonerada de toda responsabilidad que pueda derivarse de la obtención por el cliente o por terceros de grabaciones de conversaciones telefónicas, de su uso o publicidad y, en general, de todas las acciones u omisiones, no imputables a FIBRACAT, rompiendo el secreto de las comunicaciones telefónicas.
5.5 FIBRACAT informa que presta el servicio de telefonía disponible al público con la facilidad de identificación de la línea de origen y la línea conectada, por lo que, en caso de que el cliente no desee que su número de teléfono pueda ser identificado para el resto de usuarios, y con el fin de preservar la identidad de sus clientes, FIBRACAT pone a su disposición medios para restringir las facilidades de identificación de línea llamante y de línea conectada. El cliente podrá disponer de esta información en el servicio de atención al cliente.

6. DEPÓSITOS DE GARANTÍA

6.1 FIBRACAT puede exigir la constitución de depósitos de garantía, ya sea en el momento de contratar los servicios o durante la vigencia del contrato, en los siguientes supuestos:
a) Cuando el cliente hubiera dejado impagados uno o varios recibos, en tanto que subsista la morosidad.
b) Cuando se hubieran contraído deudas por otro/s contrato/s de abono, vigentes o no, o se retrasen de manera reiterada en el pago de los recibos.
6.2 El depósito puede constituirse en efectivo o mediante aval bancario a elección del cliente. Los depósitos no serán remunerados. FIBRACAT realizará el requerimiento de constitución por un medio que deje constancia de la recepción y concederá un plazo no menor a quince (15) días para su constitución o para que abone las cantidades pendientes.
6.3 Si el depósito no se constituye, FIBRACAT puede desestimar la solicitud de alta, suspender el servicio (y dar de baja al cliente si no constituye el depósito pasados ​​diez (10) días desde el segundo requerimiento). La devolución de los depósitos se producirá en los siguientes casos:
a) Tan pronto como FIBRACAT tenga constancia del pago íntegro de las cantidades adeudadas.
b) Una vez quede acreditado que durante los últimos 365 días no se ha producido ningún retraso en el pago.
6.4 Si el cliente con deudas pendientes se diera de baja o solicitara cambio de titularidad de su abono, FIBRACAT podrá ejecutar la garantía por el total de la deuda contraída, y el remanente a disposición del abonado. Si el cliente hubiera pagado todos los recibos, el depósito será devuelto íntegramente.
6.5 El plazo de devolución es de quince (15) días, contados desde el día siguiente a aquel en que se cumplan las circunstancias recogidas anteriormente.

7. DERECHO DE COMPENSACIÓN POR LA INTERRUPCIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS

7.1 FIBRACAT intentará garantizar un nivel de calidad de acuerdo con los servicios y, como mínimo, se compromete a asegurar los niveles de calidad exigidos por la normativa de calidad, que se encuentran disponibles en www.fibracat.cat. En caso de interrupción temporal del servicio telefónico, FIBRACAT indemnizará de forma automática al cliente, si corresponde, en la factura correspondiente al período inmediato al considerado. El importe de la indemnización será, al menos, igual a la mayor de las dos siguientes:
a) La media del importe facturado por este servicio durante los tres (3) meses anteriores a la interrupción, prorrateado por el período de duración de la interrupción. Si la antigüedad del servicio interrumpido es inferior a 3 meses, se considerará el importe de la factura que se hubiera obtenido en una mensualidad estimada de forma proporcional al período de consumo efectivo realizado.
b) Cinco (5) veces la cuota mensual de abono vigente en el momento de la interrupción, prorrateado por el tiempo de duración de la misma. Si la indemnización es superior a un (1) euro se abonará automáticamente en la factura siguiente.
7.2 En caso de interrupción temporal del servicio de acceso a Internet, FIBRACAT devolverá al cliente de forma automática, si corresponde, el importe de la cuota de abono y otras cuotas fijas asociadas a este servicio, prorrateado por el tiempo de duración de la misma. Esta devolución se hará en la factura correspondiente al período inmediato al considerado.
7.3 En caso de interrupción temporal de los servicios por fuerza mayor, FIBRACAT devolverá al cliente el importe de la cuota de abono prorrateada por el tiempo que ésta haya durado. En caso de que la interrupción afecte al servicio telefónico sobre la línea de FIBRACAT la indemnización también comprenderá la cuota de la línea telefónica. A efectos indemnizatorios se considera que el precio de cada uno de los servicios en la cuota mensual de los paquetes (Servicio Telefónico Fijo y Servicio de Acceso a Internet) será del 50% del precio total. Adicionalmente, FIBRACAT se compromete a indemnizar al cliente que lo solicite con un importe correspondiente a la cuota mensual del Servicio contratado cuando, por causas imputables a FIBRACAT, el cliente tenga una interrupción del servicio superior a 48 horas naturales.
7.4 Las 48 horas se contarán desde el momento en que el cliente haya contactado con los Servicios de Atención al Cliente de FIBRACAT, notificando un aviso de avería, hasta el momento en que el servicio esté restablecido.
7.5 No obstante, no será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando la interrupción temporal esté motivada por alguna de las causas siguientes:
a) Incumplimiento grave por el cliente de las condiciones contractuales.
b) Daños producidos en la red debido a la conexión por el cliente de equipos terminales cuya conformidad no haya sido evaluada de acuerdo con la normativa vigente. Sin perjuicio de lo referido anteriormente, en ningún caso FIBRACAT compensará por daños a la propiedad a las personas o por pérdidas económicas y, en concreto, por cualquier daño emergente o lucro cesante que el cliente pudiera sufrir en caso de interrupción o prestación deficiente de los servicios.

8. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO A SOLICITUD DEL CLIENTE

8.1 El cliente tendrá derecho a solicitar de FIBRACAT, a través del Servicio de Atención al Cliente, la suspensión temporal del servicio, con un mínimo de quince (15) días de antelación a la fecha de su efectividad. El período de suspensión estará comprendido entre un (1) mes como mínimo y tres (3) meses como máximo. En todo caso, la suspensión no podrá ser superior a noventa (90) días por año natural.
8.2 La suspensión temporal del servicio implicará una facturación inmediata del saldo pendiente, que deberá ser atendida en la misma forma y con las mismas condiciones que las previstas en la cláusula 4 del presente contrato.
8.3 Sin embargo, la suspensión temporal implicará, durante los meses que dure la suspensión, el pago de una cuota de un (3) euros al mes, IVA incluido, en concepto de mantenimiento de la fibra + línea fija.
8.4 Cuando la suspensión temporal, a instancias del cliente, venga motivada por un traslado de línea o dirección, y sólo para la primera y segunda vez, se aplicarán las siguientes tarifas en concepto de desplazamiento para traslado de router:
- Si el cliente tiene más de un año de antigüedad: coste gratuito.
- Si el cliente tiene menos de un año de antigüedad: 60 euros, IVA incluido.
No obstante, en todos los casos de traslado de línea o dirección el cliente estará obligado a cumplir con las obligaciones establecidas en la cláusula 16.1 en relación con la baja voluntaria. Ello significa que, en los casos de baja anticipada, deberá satisfacer las cantidades que allí se establecen para cubrir el coste de la nueva instalación.

9. SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVICIO A INSTANCIA DE FIBRACAT

9.1 El retraso en el pago, total o parcial, por parte del cliente durante un período superior a un (1) mes desde la presentación a éste del documento de cargo correspondiente a la facturación del servicio, facultará a FIBRACAT a la suspensión temporal del servicio contratado, previa notificación al correo electrónico facilitado en el momento del alta, requiriendo el pago de los importes debidos. FIBRACAT restablecerá el servicio dentro del día laborable siguiente a aquel en que tenga conocimiento de que el importe adeudado ha sido satisfecho. El retraso en el pago por un periodo superior a tres (3) meses o la suspensión temporal del contrato, en dos (2) veces, por mora en el pago de los servicios correspondientes, dará derecho a FIBRACAT a la interrupción definitiva del servicio y a la correspondiente resolución del contrato.
9.2 La resolución afecta sólo a los servicios respecto del pago de que se haya incurrido en mora. La suspensión del servicio telefónico por falta de pago supondrá el mantenimiento de las llamadas entrantes y las salientes de urgencias, con excepción de las de cobro revertido.
9.3 La suspensión no exime al cliente del pago de las cuotas fijas. El impago del cargo por los servicios de tarificación adicional, internet o cualquier otro que no sean el telefónico sólo dará lugar a la suspensión de estos servicios. Para que el abonado no pueda ser suspendido del servicio de tarificación adicional será necesario que presente una reclamación ante las autoridades competentes y que, mientras esté sustanciando dicha reclamación, consigne fehacientemente el importe adeudado, entregando el correspondiente resguardo a FIBRACAT. FIBRACAT puede suspender de manera temporal o definitiva el servicio en casos de fraude, riesgo objetivo o presunción razonable de comisión de fraude, o por otras razones suficientemente acreditadas de uso ilícito del servicio.

10. DESCONEXIÓN DEL SERVICIO DE LLAMADAS INTERNACIONALES Y DE TARIFICACIÓN ADICIONAL

10.1 El cliente podrá solicitar la desconexión de llamadas Internacionales y de llamadas a servicios de tarifas superiores, especialmente a servicios de tarificación adicional. A estos efectos el cliente lo comunicará a FIBRACAT por escrito o por teléfono al Servicio de Atención al Cliente de FIBRACAT.
10.2 FIBRACAT debe proceder a la desconexión en un plazo máximo de diez (10) días desde la recepción de la comunicación del cliente. En caso de que la desconexión no se produjera tras esos diez (10) días, por causas no imputables al cliente, serán a cargo de FIBRACAT los costes derivados del servicio cuya desconexión se solicita.

11. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

11.1 FIBRACAT dispone de un sistema de mantenimiento integral de la línea contratada que garantiza la reparación de la línea y de las infraestructuras asociadas al Servicio a la red de FIBRACAT hasta el Punto de Terminación de Red (PTR) en el plazo de cuarenta y ocho ( 48) horas desde el aviso del cliente al Servicio de Atención al cliente de FIBRACAT. Este servicio de mantenimiento no tendrá ningún coste para el cliente, a menos que la avería se haya producido por causas imputables a él.
11.2 Asimismo, FIBRACAT dispone de un procedimiento interno que realiza la monitorización de los enlaces de toda la red, con el objetivo de garantizar la calidad y adecuar la capacidad requerida por el cliente, evitando cortes y/o degradaciones del servicio contratado, y permitiendo mantener los niveles de calidad comprometidos con el cliente. FIBRACAT informará al cliente de cualquier incidencia que se produzca en la provisión del servicio. La continuidad del servicio podrá verse alterada por las tareas de mantenimiento de la red e infraestructura que lo soporta. Estas tareas de mantenimiento serán comunicadas al cliente con suficiente antelación.

12. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO

12.1 Las Condiciones de prestación de los servicios objeto del presente contrato podrán ser modificadas con el fin de adaptar su contenido a nuevas circunstancias legislativas, tecnológicas o del mercado de la telefonía, previa notificación escrita al cliente con un plazo de preaviso de un (1 ) mes.
12.2 Transcurrido este plazo sin que FIBRACAT haya recibido ninguna comunicación, se entenderá que el cliente acepta las modificaciones.
12.3 En caso de que exprese disconformidad con la modificación propuesta, el cliente podrá comunicar a FIBRACAT su voluntad de resolver el contrato, en cuyo caso no procederá penalización alguna, sin perjuicio del abono económico que pudiera corresponder por incurrir en alguno de los supuestos previstos en la cláusula 16.1. En cualquiera de los casos, procederá también la devolución de los equipos de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula decimoséptima.
12.4 En caso de que las modificaciones supongan una mejora de las condiciones contractuales o respondan a cambios regulatorios, no será de aplicación lo establecido en la cláusula 12.3. En caso de incompatibilidad entre las Condiciones Generales y las Condiciones Específicas aplicables a cada uno de los servicios contratados por el cliente, prevalecerán las específicas sobre las generales. Si por causas tecnológicas FIBRACAT no pudiera prestar el servicio al cliente en los términos pactados, FIBRACAT se compromete a comunicarle esta circunstancia de forma inmediata. El cliente podrá optar, en este caso, por contratar otro servicio o por resolver el contrato.
Si la imposibilidad es debida al cliente, FIBRACAT facturará, en todo caso, aquellos costes que para la provisión del servicio se hayan generado.
12.5 El cliente, para la prestación de los servicios, otorga a FIBRACAT, mediante la suscripción del presente contrato, las facultades necesarias para la gestión y tramitación de estos servicios ante las entidades correspondientes.
12.6 La versión actualizada de las condiciones generales del contrato se podrá consultar en las oficinas comerciales y en www.fibracat.cat. La declaración de cualquiera de estas condiciones generales del contrato como nula, inválida o ineficaz no afectará a la validez y eficacia de las otras condiciones generales, que seguirán siendo vinculantes para las partes.
12.7 El hecho de que FIBRACAT no ejerza alguna de las acciones, derechos o disposiciones que se consideran en estas condiciones generales no significa que renuncie, a menos que lo reconozca por escrito y de manera expresa.

13. FUERZA MAYOR

FIBRACAT no será responsable, en caso de imposibilidad de dar Servicio, si ello se debe a interrupciones prolongadas del suministro (eléctrico, líneas de telecomunicaciones, etc.), o a conflictos sociales, incendios, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno i, en general, a cualquier supuesto de fuerza mayor. Tampoco le será exigible responsabilidad en caso de que la imposibilidad de dar servicio se deba al propio cliente o a tota persona autorizada por él.

14. RECLAMACIONES

El cliente podrá dirigirse a FIBRACAT, a través de los Servicios de Atención al cliente, con el fin de presentar reclamaciones sobre el funcionamiento y la calidad del servicio, la aplicación de precios, la facturación, o cualquier otra cuestión que pueda plantearse en relación con la prestación del servicio. El cliente podrá efectuar las reclamaciones en el plazo de un (1) mes desde el hecho motivador de la reclamación, dirigiéndose a Alta Tecnología en Comunicaciones, S.L. (Fibracat), C / Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), Tel: 902 884 882/93 874 21 52, en el teléfono gratuito de atención al cliente 1711 o mediante correo electrónico a info@fibracat.cat. Formulada la reclamación, si el cliente no obtiene una respuesta satisfactoria de Fibracat en el plazo de un (1) mes, podrá dirigir su reclamación en las oficinas de la Junta Arbitral de Consumo de Cataluña. El arbitraje correspondiente debe ser aceptado expresamente por Fibracat. Asimismo, los usuarios finales que son personas físicas podrán dirigirse a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
No se suspenderá ni interrumpirá el servicio mientras la reclamación se esté sustanciando, siempre que el cliente consigne fehacientemente el importe adeudado, entregando el correspondiente resguardo a FIBRACAT. El cliente tiene derecho a obtener un documento acreditativo del contenido de la reclamación y un número de referencia de la misma.
El cliente tendrá disponibles Hojas de Reclamaciones Oficiales en la dirección anteriormente mencionada.

15. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

15.1 A los efectos previstos por el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), i la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), y su Reglamento de Desarrollo, así como en la Ley 32/2003, de 23 de noviembre, general de Telecomunicaciones, FIBRACAT informa al cliente que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por FIBRACAT y bajo su responsabilidad, por ser dichos datos necesarios para las finalidades de mantenimiento, desarrollo y control de la relación contractual, y de la gestión de los Servicios de FIBRACAT.
15.2 FIBRACAT se compromete al cumplimiento de su deber de guardar secreto de los datos de carácter personal, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en cuenta en todo momento el estado de la tecnología.
15.3 Con el fin que los clientes puedan conocer, de manera detallada, cuál será el nivel de tratamiento de sus datos, así como los derechos que les asisten en relación con dicho tratamiento, FIBRACAT pone a disposición su política de privacidad en el siguiente enlace: https://www.fibracat.cat/politica-privadesa.

16. DURACIÓN, TERMINACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La duración del servicio coincidirá con la periodicidad de los pagos, y el servicio será automáticamente renovable por períodos de igual duración, salvo que el cliente notifique lo contrario.
Podrá notificar su oposición a la renovación automática mediante el número de atención al cliente de FIBRACAT (1711) o en info@fibracat.cat, y siempre con un plazo de preaviso de 5 días a la fecha de inicio de cada prórroga.
El contrato se extinguirá por las causas generales de extinción de los contratos y, en particular, por las que se establecen a continuación:
16.1 Por decisión del cliente: el cliente podrá resolver en cualquier momento el presente contrato acreditando su identidad como titular del servicio.
Una vez recibida la solicitud de baja, ya sea presencialmente en las oficinas comerciales de FIBRACAT, mediante llamada telefónica al teléfono de atención al cliente o envío de un correo electrónico a info@fibracat.cat, con indicación de los datos necesarios para asegurar la tramitación correcta y segura de la baja, ésta se tramitará en un plazo máximo de dos días hábiles.
La tramitación de la solicitud comportará la generación de un documento informativo donde se relacionaran las obligaciones del cliente asociadas a la baja. Dicho documento será puesto a disposición de la persona interesada mediante un sistema de comunicación certificada, que tendrá valor de justificante de recepción y conformidad de la baja. Una vez recibida la conformidad del cliente, FIBRACAT procederá a confirmar la baja definitiva, que comportará, a partir de aquel momento i de manera automática, la interrupción de la facturación.
En determinados supuestos, la solicitud de baja en el servicio generará obligaciones adicionales para el cliente:
- La baja en proceso de portabilidad de la línea y con la instalación ya realizada supondrá el abono obligatorio del cliente del coste de la instalación (150 € + IVA).
- La baja dentro de los primeros 30 días de servicio supondrá el abono del 100% del coste de la instalación (150 € + IVA).
- La baja dentro de los primeros 60 días de servicio supondrá el abono obligatorio del Cliente del 80% del coste de instalación (120 € + IVA).
- La baja dentro de los primeros 90 días supondrá el abono obligatorio del 60% del coste de la instalación (90 € + IVA).
16.2 A instancias de FIBRACAT: FIBRACAT puede interrumpir el Servicio o resolver de modo inmediato la relación con el cliente, en los siguientes supuestos:
a) si detecta un uso del servicio contrario a las presentes Condiciones Generales y / o en la legislación vigente, por acciones que tengan como finalidad perturbar, molestar o perjudicar las redes, los servicios o la imagen de FIBRACAT o de terceros,
b) en caso de impago de las cantidades debidas por el cliente, retraso en el pago por un periodo superior a tres (3) meses o suspensión temporal del contrato, por dos (2) veces, por mora en el pago de los Servicios correspondientes. En este caso, FIBRACAT dirigirá una comunicación escrita en la que manifieste al cliente la voluntad de cancelar la suscripción al servicio si no hace frente al pago en un periodo de 48 horas. En este supuesto, habrá que ajustar las facturas si el cliente hubiera pagado por un período o parte de él no disfrutado.
a) Por extinción de la habilitación a FIBRACAT para prestar servicio cuando ello determine la imposibilidad de seguir prestándolo, sin que en este caso se genere derecho ningún tipo de derecho de indemnización para el cliente.
b) En el caso de comprobarse que los datos identificativos facilitados por el cliente son falsas, incorrectas o incompletas. En este caso, en aplicación de las obligaciones impuestas a FIBRACAT como operador de telecomunicaciones de acuerdo con la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas ya las redes públicas de telecomunicaciones, FIBRACAT se reserva la facultad de cancelar el contrato o bloquear o suspender el servicio en cualquier momento.
c) Por haber superado el cliente el saldo máximo de seguridad establecido por FIBRACAT. En este caso, la reactivación del servicio requerirá, necesariamente, el pago inmediato de las cantidades que hayan excedido de dicho límite de seguridad.
16.3 Por mutuo acuerdo entre las partes.
La concurrencia de una causa de resolución del contrato no exonerará al cliente de hacer frente al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la utilización del servicio contratado hasta el momento en que se produzca la resolución efectiva del contrato. En este caso, el consumo facturado incluirá tanto la tarifa contratada como los consumos extras que se hayan podido generar.

17. DEVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS

17.1 Una vez se haya producido la resolución del contrato por cualquiera de las causas enumeradas en la cláusula 16, el cliente deberá entregar los equipos (router, cable transformador y cable pigtail) a FIBRACAT en perfecto estado. La devolución de los equipos se podrá hacer en cualquiera de las oficinas comerciales de FIBRACAT, y conllevará la firma de un documento acreditativo de esta devolución. También podrá hacerse el retorno por correo certificado, en cuyo caso los gastos de envío correrán a cargo del cliente.
17.2 Si el cliente no devuelve los equipos en el plazo de quince (15) días desde la resolución del contrato, no los devuelve en condiciones óptimas debido a un mal uso que le sea imputable, o no los devuelve en ningún caso, FIBRACAT podrá exigir al cliente el pago de la cantidad de 150 Euros + IVA en concepto de indemnización por incumplimiento de las obligaciones relacionadas con los equipos.
Esta indemnización será exigible con independencia de las cantidades que, en su caso, el cliente tenga que abonar por incurrir en uno de los supuestos de baja prematura regulados en el apartado 16.1.
En el supuesto que el cliente haga devolución del router pero no devuelva alguno de los equipos complementarios, el cliente quedará eximido de abonar la cantidad de 150 euros + IVA siempre y cuando abone las siguientes cuantías indemnizatorias:
15 euros por no devolución del cable pigtail.
10 euros por no devolución del cable transformador.
En el supuesto que el cliente no devuelva los equipos ni haga efectivo el pago de las cantidades que correspondan y en el plazo establecido, FIBRACAT quedará facultada para efectuarle el cargo de dichas cantidades en la cuenta corriente que figure asociada a su ficha de cliente. Dicho importe será facturado mediante factura diferenciada y específica.
En caso de retorno del recibo bancario correspondiente, se requerirá el pago al cliente a través del departamento o legal de FIBRACAT, el cual, en caso de no ver atendida la solicitud en la forma y el plazo que se le exija, se reservará el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes.

18. CESIÓN A TERCEROS

El cliente está obligado al pago de las cantidades debidas por el uso de los servicios prestados por FIBRACAT, a hacer uso adecuado del servicio y no ceder su posición en este contrato, salvo consentimiento expreso, por escrito, por parte de FIBRACAT.

19. MODIFICACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y / O DE LOS SERVICIOS / PRODUCTOS CONTRATADOS

19.1 En caso de que un cliente quiera modificar datos personales que figuran en la base de datos de FIBRACAT deberá hacer siempre una solicitud expresa, ya sea por correo electrónico o con una petición presencial firmada en las oficinas comerciales de FIBRACAT. En concreto, se exigirá siempre petición presencial firmada en los supuestos de:
- Cambio de correo electrónico.
- Cambio de número de cuenta.
- Cambio de titular del contrato de Fibra o móvil.
19.2 Asimismo, se exigirá también solicitud expresa, ya sea por correo electrónico o con petición firmada presencial en las oficinas comerciales, en los casos de:
- Solicitud de bono de datos.
- Solicitud de cambio de tarifa contratada.
- Solicitud de nuevos productos o servicios (añadir líneas móviles, paquetes de TV, etc.).
- Solicitud de baja de cualquier servicio o producto contratado.
- Para confirmar los cambios solicitados, y con el fin de evitar cualquier duda de interpretación, FIBRACAT comunicará al cliente, por correo electrónico, que se ha procedido a las modificaciones solicitadas, y detallará en qué términos éstas han sido incorporadas a la base de datos del operador.

20. SERVICIOS DE EMERGENCIA

El cliente tendrá acceso, de forma gratuita, a los servicios de emergencia (112) a través de la red fija. FIBRACAT proporcionará los datos de dirección asociadas al servicio del cliente, de conformidad con lo establecido en la normativa específica.

21. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

El cliente contrata con FIBRACAT con sujeción al régimen que en cada momento establezca la normativa vigente española aplicable a los servicios prestados por FIBRACAT. FIBRACAT y el cliente, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales de Manresa para cualquier controversia que pudiera derivarse del presente contrato.

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO DE FIBRA PARA EMPRESAS

Las empresas cliente de Fibracat se regirán por las condiciones generales del contrato, excepto en lo referente a las siguientes particularidades:
21 bis. ACCESO A LOS SERVICIOS
Empresas situadas en una zona industrial o polígono:
Sólo podrán acceder a la contratación del servicio de FIBRA 500 Mbps y FIBRA 1000 Mbps, además de los productos específicos creados para empresas (FIBRA EXTREM).
Compromiso mínimo de alta de 12 meses, vinculado al coste de la instalación del servicio.
No tienen acceso a las promociones generales de particulares.
Empresas no situadas en zona industrial o polígono:
Pueden acceder a los productos FIBRA 200, FIBRA 500 y FIBRA 1000 Mbps, además de los productos creados específicamente para empresas (FIBRA EXTREM).
El régimen de compromiso mínimo de alta será el mismo regulado a las condiciones generales del contrato, excepto para el producto FIBRA EXTREM, que en este caso disfrutará de una oferta de precio según oferta comercial y un compromiso mínimo de alta de doce (12) meses.
21 ter. BAJA ANTICIPADA
En caso de baja anticipada en los productos y servicios que tengan asociado un compromiso mínimo de alta, el coste para las empresas será igual a dos veces y media el coste de un particular sin tener en cuenta bonificaciones, es decir, 375 € + IVA, y supondrá también el abono del importe de las cuotas no satisfechas hasta los doce (12) meses.

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO TELEFÓNICO FIJO

22. ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE LÍNEA DE VOZ

El servicio de línea de voz con FIBRACAT supone la contratación de la línea telefónica y la prestación del servicio telefónico disponible al público para realización de todas las llamadas telefónicas a través de FIBRACAT, y sólo se prestará mientras el cliente disponga del servicio telefónico designado en este contrato.
El plazo máximo en que el servicio será activado será de treinta (30) días. En el caso de servicio con Línea FIBRACAT no se permite la prestación de servicios de voz o de acceso a Internet a través de otros operadores.

23. PORTABILIDAD. SOLICITUD

El Servicio con Línea FIBRACAT incluye, en su caso, la portabilidad del número de teléfono que el cliente tuviera con su anterior operador de acceso. Con la cumplimentación de la solicitud de Portabilidad, o el otorgamiento del consentimiento a través del proceso de verificación por terceros recogido en la Circular 1/2009 de la CMT, el cliente y el titular de la línea manifiestan al operador su deseo de causar baja como cliente con su anterior operador, pero conservando su numeración, de tal manera que su nuevo operador de acceso será FIBRACAT. La solicitud de portabilidad o, en su caso, el otorgamiento del consentimiento a través del proceso de verificación por terceros recogido en la Circular 1/2009 de la CMT, supone la autorización expresa del titular de la línea en FIBRACAT como operador receptor. En esta calidad, el cliente autoriza también a FIBRACAT para realizar los trámites necesarios para llevar a cabo la habilitación ante el correspondiente operador donante. Esto incluye hacer las verificaciones previas oportunas sobre la validez de la solicitud y, en su caso, hacer los trámites y comunicaciones de solicitud de habilitación, en la forma legalmente establecida con el operador donante, el cual deberá notificar a FIBRACAT el resultado de la correspondiente solicitud. A tal efecto, el titular autoriza FIBRACAT para que sus datos personales sean transferidas a los operadores involucrados en el proceso de portabilidad.
Todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier cliente de ejercer su derecho a la portabilidad de los datos. Dicho derecho, de acuerdo con lo previsto en el articulo 20 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), permite al interesado recibir sus datos personales y transmitir-los directamente a otro responsable en un formato estructurado, de usos común y lectura mecánica. Para el ejercicio de este derecho, será necesario que el cliente proporcione un correo electrónico válido.

24. PORTABILIDAD. GESTIÓN

24.2 No obstante, este horario podrá ser modificado en función de la disponibilidad del operador donante, sin que en ningún caso FIBRACAT se haga responsable de los posibles retrasos en que pudiera incurrir este operador.
24.3 FIBRACAT comunicará al cliente la fecha y horario definitivos para el cambio de operador. En todo caso, FIBRACAT no será responsable del incumplimiento por parte de los operadores implicados de sus obligaciones legales en relación con la portabilidad. Sin embargo, FIBRACAT hará todos los esfuerzos e investigaciones para poner en conocimiento del usuario esta circunstancia y sus implicaciones.
24.4 Para aquellos supuestos en los que, cursada y activada la solicitud de portabilidad, se originaran, por causas ajenas y/o no imputables a FIBRACAT, perturbaciones en la prestación del servicio telefónico, como la no recepción de llamadas por el titular o la entrega incorrecta de las llamadas que él hubiera efectuado y, en particular, cuando éstas fueran debidas a la no adecuación, conforme a la legislación vigente, de las redes de terceros operadores involucrados en el proceso de portabilidad, FIBRACAT quedará exonerada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse al respecto. Sin perjuicio de ello, FIBRACAT hará todos los esfuerzos a fin de averiguar y poner en conocimiento del titular del origen de estas perturbaciones.

25. SERVICIOS DE INFORMACIÓN (GUÍAS IMPRESAS Y/O ELECTRÓNICAS Y SERVICIOS TELEFÓNICOS DE CONSULTAS DE ABONADOS)

26. USO FRAUDULENTO O ABUSIVO

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO DE INTERNET

27. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

FIBRACAT prestará al cliente el servicio de acceso a Internet con la velocidad contratada (en adelante "el servicio"), de acuerdo con la oferta comercial vigente, cuyas características se encuentran en la dirección www.fibracat.cat. Asimismo, este servicio se ofrece con opciones de valor añadido descritos en la oferta comercial. El plazo máximo en que el servicio será activado será de treinta (30) días, aplicables, en su caso, para fechas posteriores a la activación del Plan de Garantía vigente. La prestación de este servicio por parte de FIBRACAT NO supone la baja del Servicio de Internet que actualmente pudiera tener contratado con otro operador, siendo la tramitación administrativa de esta baja responsabilidad exclusiva del cliente.

28. CALIDAD DEL SERVICIO

28.1 En general, la velocidad contratada debe entenderse sobre la base de utilizar la conexión por cable Ethernet entre los equipos proporcionados y el terminal del cliente.
28.2 Cuando se usen otros medios de conexión, tales como WI-FI u otros, la velocidad en el dispositivo del cliente puede verse limitada por las características propias de este medio de conexión. En el caso de Wi-Fi, factores ajenos a FIBRACAT, tales como la estructura del domicilio del cliente, interferencias con otras redes Wi-Fi, las capacidades del dispositivo usado por el cliente para conectarse a Internet, el uso en exteriores o interiores u otros factores, pueden provocar la disminución de la velocidad final disfrutada por el cliente.
28.3 Asimismo, la realización de operaciones de mantenimiento por parte de FIBRACAT, o las interrupciones del servicio, también podrán provocar una disminución de la velocidad contratada.

29. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

29.1 El cliente se compromete a no utilizar el servicio en contravención de la normativa vigente, especialmente la relativa a los derechos fundamentales, libertades públicas y de propiedad industrial e intelectual. El cliente será responsable ante cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, iniciada por terceras personas tanto contra el propio cliente como contra FIBRACAT basadas en las aplicaciones o contenidos del cliente alojados en servidor/es compartido/s, asumiendo éste todos los gastos , costes y perjuicios sean irrogados a FIBRACAT con motivo de tales reclamaciones o acciones legales.
29.2 FIBRACAT se reserva el derecho a interrumpir el servicio contratado por el cliente, notificándolo por escrito, en caso de divulgar, transmitir o alojar en el / los servidor / es compartidos cualquier tipo de información que FIBRACAT considere ilegal, abusiva, difamatoria, ofensiva o pornográfica, en caso de desarrollar a través del servidor / s, o en relación con estos, cualquier práctica o comportamiento contrario a las normas comúnmente aceptadas como respetuosas. También en el caso de que el cliente, a través del / los servidor/es compartido/s, publique o distribuya cualquier información o software que contenga virus, manipulación ilegal de software, violaciones de Copyright y marcas comerciales o contrabando ilegal, realice Spam y, en general, cualquier actividad que suponga una violación de las disposiciones legales vigentes, o pueda repercutir en el correcto funcionamiento de la Plataforma de FIBRACAT. FIBRACAT adoptará las medidas necesarias, cuando así le sea exigido por orden de la autoridad judicial o administrativa competente, y podrá poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellos hechos que puedan considerarse ilegales de acuerdo con la legislación vigente. Si el cliente tiene cualquier indicio que hay una violación o un uso inadecuado de la información alojada en los servidores de FIBRACAT, o un fallo de seguridad de cualquier índole, deberá notificarlo inmediatamente a FIBRACAT.

30. OBLIGACIONES DE FIBRACAT

30.1 En caso de que existan o se detecten posibles indicios de avería, FIBRACAT comprobará si, efectivamente, existe avería y, en este caso, asegurará la restitución del Servicio.
30.2 Se entiende por avería cualquier interrupción de servicio, o mal funcionamiento del servicio, o variación respecto del descrito en la oferta comercial contratada.
30.3 Para garantizar la restitución del servicio, FIBRACAT podrá actuar remotamente o acceder hasta las instalaciones del cliente, únicamente en el caso de que FIBRACAT lo considere necesario, para actuar sobre algún elemento de la red ubicado en el tramo comprendido hasta el PTR (punto de terminación de red). En caso de que en el curso de una intervención en la que se realice un acceso a las instalaciones del cliente se demuestre fehacientemente que la causa de la avería está producida por una manipulación indebida de los equipos de FIBRACAT por parte del cliente, o bien que no hay avería, FIBRACAT se reserva el derecho de repercutir al cliente los costes incurridos por esta actuación. En cualquier caso, la manipulación indebida de equipos de FIBRACAT por parte del cliente exime a FIBRACAT de cualquier responsabilidad sobre el servicio.
30.4 FIBRACAT proporcionará al cliente en exclusiva un identificador y una contraseña personal para que pueda acceder al servicio y a las aplicaciones alojadas en la Plataforma Informática de FIBRACAT. El cliente deberá mantener ambas en la más estricta confidencialidad bajo su exclusiva responsabilidad, asumiendo, por tanto, los daños o consecuencias que se pudieran derivar del quebrantamiento o revelación del secreto.
30.5 El identificador y la contraseña para acceder al servicio son exclusivos para el acceso contratado y en el lugar contratado. FIBRACAT será responsable de la guarda y custodia de la Plataforma Informática situada en un recinto gestionado por esta compañía y correctamente acondicionado para albergarla.
30.6 FIBRACAT no será responsable por los daños y perjuicios de cualquier clase que pudieran derivarse del conocimiento, por parte de terceros, de las condiciones, características y circunstancias del uso de Internet por el cliente o que puedan deberse al acceso y, en su caso, a la interceptación, eliminación, alteración o modificación en cualquier forma los contenidos y comunicaciones de todo tipo que los clientes transmitan, difundan, almacenen, reciban o accedan a través de los servicios contratados.
30.7 FIBRACAT no será responsable de los daños y perjuicios que puedan deberse a la presencia de virus o cualquier elemento lesivo en los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos o los que se acceda a través de los servicios contratados. FIBRACAT no se responsabiliza de los fallos en el servicio que puedan producirse por el funcionamiento de las redes o servicios de otros operadores distintos de FIBRACAT. La IP fija facilitada por FIBRACAT al Cliente será, en todo caso, propiedad de FIBRACAT. Sólo se facilitará una dirección IP fija para cada servicio contratado por el cliente. FIBRACAT puede cambiar la IP Fija asignada inicialmente al cliente por otra diferente en el supuesto de que resulte necesario, como consecuencia de un cambio de modalidad solicitado por el cliente. FIBRACAT no puede garantizar el funcionamiento del servicio en todos los equipos informáticos.

31. EQUIPO DE CONEXIÓN DE ACCESO A INTERNET

31.1 El cliente será responsable del equipo router propiedad FIBRACAT, el cual se le entrega en concepto de cesión, en tanto que esté en posesión del cliente. El cliente no añadirá, suprimirá ni modificará sus elementos o provocará interferencias en el equipo.
31.2 El equipo se entrega junto con las instrucciones de uso del fabricante, que recoge sus características técnicas. El cliente será responsable ante FIBRACAT de cualquier pérdida o daño del equipo, excepto en el caso de que estos hechos se produzcan debido a la negligencia de FIBRACAT o de sus representantes.
31.3 FIBRACAT únicamente será responsable de la sustitución, reparación, reprogramación o incomunicación provocada por el equipo. El cliente podrá instalar material de su propiedad, siempre que dicho material cuente con el correspondiente certificado de aceptación, de conformidad con el artículo 57.2 de la Ley General de Telecomunicaciones.
31.4 La devolución del equipo se hará de acuerdo con lo establecido en la cláusula 17 de las presentes condiciones generales del contrato. Cualquier cambio de ubicación o de modelo del equipo a petición del cliente se regirán por lo previsto en la cláusula tercera del presente contrato.

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO FIBRACAT TV

32. OBJETO Y ALCANCE

32.1 El servicio de FIBRACAT TV se presta adicionalmente sobre la base de una oferta de FIBRACAT que incluya el acceso a Internet-fijo. El cliente debe tener activo un servicio de Internet fijo con FIBRACAT.
32.2 El servicio de FIBRACAT TV es un servicio que no requiere de instalación. El cliente puede descargarse el APP FIBRACAT TV en su dispositivo Android o IOs o conectarse mediante la web www.fibracat.cat. También permite visionar los canales a través de aparatos de TV de determinados modelos (Smart TV LG), mediante la aplicación ssiptv.
32.3 La baja del cliente en el servicio de Internet fijo de FlBRACAT conlleva la baja automática del cliente en el servicio de FIBRACAT TV y la consiguiente obligación de devolución del equipo en los términos y condiciones establecidos. El cliente que lo contrate lo hará como usuario final y dispondrá de los siguientes contenidos y funcionalidades:
32.4 Canales de televisión: El cliente accederá a una serie de canales generalistas y, además, en función de la oferta que FIBRACAT TV tenga en cada momento y que el cliente contrate, podrá disfrutar de canales temáticos y / o de canales de fútbol , que tendrán un precio diferenciado.
32.5 La oferta de canales temáticos de televisión le permitirá acceder a una amplia parrilla de canales abiertos de manera gratuita (más de 50 canales nacionales e internacionales) y una parte Premium de canales con las mejores series y películas, documentales, programas musicales e infantiles y canales de la vida cotidiana, entre otros. Los canales que ofrece actualmente FIBRACAT TV se pueden consultar en www.fibracat.cat

33. PARTICULARIDADES DEL SERVICIO DE FIBRACAT TV

a) Condiciones de uso del servicio: el cliente debe utilizar el servicio en su ámbito doméstico, quedando expresamente prohibida su exhibición en los locales públicos o para colectividades.
 b) Causas de denegación y/o aplazamiento de la solicitud: FIBRACAT debe realizar las comprobaciones técnicas necesarias sobre la línea del cliente con el fin de asegurarse de que dispone de los requisitos técnicos necesarios para disfrutar del servicio. Si no fuera así, el cliente puede contratar otro producto de FIBRACAT o cancelar la contratación del servicio.
c) Equipamiento: FIBRACAT facilitará al cliente, en el régimen jurídico que se establezca en cada momento, el equipamiento necesario para poder disfrutar del servicio, de acuerdo con lo establecido en estas Condiciones Generales: . Este equipamiento consiste en un Router compatible con el Servicio FIBRACAT TV. Para comprobar los equipos y contenidos compatibles el cliente puede acceder a www.fibracat.com.
El equipo informático y el equipo receptor de televisión no forman parte del servicio y no serán facilitados por FIBRACAT en ningún caso. Por lo tanto, el cliente debe disponer de estos equipos en las condiciones técnicas que los hagan compatibles con el equipamiento de FIBRACAT TV.

34. PARTICULARIDADES EN LA CALIDAD DEL SERVICIO FIBRACAT TV

34.1 No constituirá falta de disponibilidad del servicio:
a) La interrupción del servicio como consecuencia de las operaciones de mantenimiento de la red durante el tiempo imprescindible para su realización.
b) La discontinuidad en el servicio para la introducción por el cliente de elementos de hardware o de software que provoquen un mal funcionamiento general de su equipo o que resulten incompatibles con los elementos precisos en este equipo para el acceso a internet a través del servicio.
c) Las averías identificadas en el tramo de red de acceso que no pertenecen a FIBRACAT.
d) Indisponibilidad del Servicio FIBRACAT TV por causas imputables al cliente, caso fortuito, fuerza mayor, requerimientos o resoluciones judiciales o administrativas o cualquier otra causa no imputable o ajena a FIBRACAT.
e) Los defectos de visionado de los contenidos debido a problemas técnicos relacionados con el tramo de línea responsabilidad del cliente. En caso de que el cliente esté situado en una zona con cobertura indirecta, FIBRACAT no garantiza la plena calidad del servicio en todo momento, pudiendo sufrir cortes o interrupciones, así como defectos de visionado de forma puntual. FIBRACAT puede modificar el orden, número, tipo de canales o su contenido, así como las características, alcance y formato del Servicio FIBRACAT TV para adaptarse a la evolución tecnológica del mismo, sin que ello conlleve modificación contractual. FIBRACAT informará de estos cambios en su web.
34.2 FIBRACAT velará en todo momento por la calidad de los contenidos, así como por el cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por los programadores. Debe ser responsabilidad exclusiva del programador el respeto a la normativa existente en materia de protección de la juventud y la infancia, así como de contenidos de adultos. Sin embargo, FIBRACAT advierte que, a través de los canales y / o programas sujetos a control de acceso, pueden transmitirse programas con contenido para adultos bajo control de acceso.

35. PARTICULARIDADES DEL ACCESO A LAS PROMOCIONES DE TV

35.1 Siempre que se ofrezcan nuevas promociones del servicio de TV, los clientes que deseen acogerse a éstas deberán cumplir una serie de requisitos:
a) Aceptar la promoción por escrito. Esta condición se podrá cumplir enviando un correo a promocions@fibracat.cat o manifestando esta aceptación personalmente en las oficinas comerciales de FIBRACAT.
b) Cumplir una permanencia del servicio de fibra de FIBRACAT de, al menos, 3 meses desde la fecha de activación del servicio. Esta obligación de permanencia se exigirá en todos los casos y para todos los clientes (actuales y nuevos). La posible concurrencia de algunos errores técnicos o la aparición de pixelación en la imagen durante los partidos NO eximirán del cumplimiento de esta condición y, por lo tanto, no darán derecho a solicitar la baja anticipada del servicio antes de este período mínimo.
c) En el caso de clientes actuales deberán cumplir, además de las condiciones anteriores, la obligación de estar al corriente de pago y de no haber acumulado en su historial más de un recibo impagado a FIBRACAT.
CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB FIBRACAT.CAT 45.2 En todo caso, el usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para que éste le avise de la recepción de cookies, así como para impedir su instalación en el disco duro de su ordenador. Al modificar la configuración de su navegador, el usuario puede aceptar o rechazar todas las cookies y pedir que se le notifique con carácter previo a la instalación de cada una de ellas.
45.3 Sin perjuicio de lo anterior, para contratar determinados Servicios disponibles a través del sitio web, FIBRACAT podrá requerir al usuario que le facilite ciertos datos de carácter personal. En estos casos, FIBRACAT proporcionará al usuario la información necesaria para que, con carácter previo, pueda prestar su consentimiento para que FIBRACAT proceda al tratamiento de sus datos de carácter personal de acuerdo con las finalidades deseadas y los incorpore a los correspondientes ficheros titularidad de FIBRACAT.
45.4 La política de FIBRACAT en materia de tratamiento de los datos de carácter personal se basa en la protección de la confidencialidad y en el respeto a la voluntad de los usuarios. En consecuencia, FIBRACAT únicamente trata los datos personales que los usuarios le faciliten, y este tratamiento sólo persigue la finalidad de gestionar su relación contractual con los usuarios, así como aquellas otras finalidades que cada usuario, según sus preferencias, haya consentido en el momento de facilitar sus datos a FIBRACAT.
45.5 En cumplimiento de sus obligaciones legales, FIBRACAT garantiza a los usuarios que adoptará las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad y el buen uso de sus datos personales, así como la posibilidad de que los usuarios ejerciten en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, información de valoraciones y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos establecidos en la legislación vigente. Para el ejercicio de sus derechos, los usuarios podrán dirigirse por escrito a FIBRACAT a la siguiente dirección: ALTECOM SL (Ref. Datos Personales), calle Bisbe Torras i Bages, 23, 08242, Manresa, o por correo electrónico a info@fibracat.cat.

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL DE CONTRATO

1. OBJETO

1.1 Mediante este contrato de duración indefinida, ALTA TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES ("ALTECOM"), con NIF B61877031 y domicilio en la calle Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 de Manresa, en nombre de FIBRACAT, prestará al Cliente el servicio telefónico móvil disponible al público y, en su caso, los servicios de comunicación electrónicas y valor añadido que sean solicitados por el Cliente (el "Servicio").
1.2 Los terminales telefónicos que, en su caso, se comercialicen junto con el Servicio, podrán ir provistos del mecanismo SIM-LOCK, por lo que sólo son utilizables con el Servicio prestado por FIBRACAT. El Cliente podrá solicitar el desbloqueo, de acuerdo con lo establecido al efecto por el procedimiento de FIBRACAT.

2. INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

2.1 FIBRACAT se compromete a iniciar la prestación del Servicio en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de firma de este contrato.
2.2 Para la prestación del Servicio, FIBRACAT entregará al cliente, junto con la información completa de la tarifa contratada, un manual de usuario y una tarjeta SIM, que el Cliente deberá insertar en un terminal telefónico compatible.
2.3 El Cliente podrá utilizar la Tarjeta SIM exclusivamente para acceder al servicio, y sólo durante el período en que el servicio permanezca activo, de acuerdo con lo previsto en este contrato. Asimismo, el cliente entregará la Tarjeta SIM a FIBRACAT en caso de que FIBRACAT le comunique la necesidad o la conveniencia de hacerlo para el funcionamiento óptimo del servicio.
2.4 El Servicio quedará activado en un máximo de 48 horas desde el momento de la entrega de la Tarjeta SIM.

3. USO DEL SERVICIO

3.1 El Cliente se compromete a utilizar el servicio de acuerdo con estas condiciones generales y con la normativa vigente. En todo caso, FIBRACAT pone los servicios a disposición del cliente exclusivamente para su uso personal como cliente final, por lo que el cliente se compromete a no realizar, de manera directa o indirecta, una explotación comercial de los servicios.
3.2 El Cliente se compromete a hacer un uso razonable del servicio. El servicio de voz sólo podrá utilizarse para conversaciones telefónicas y no para otros usos como, por ejemplo, el uso de la línea telefónica como "Vigilabebés", "walky-Talky" o similar. La tarjeta SIM sólo se podrá utilizar en dispositivos móviles. Se excluye expresamente el uso en centralitas, sim-box, locutorios u otros elementos de concentración de tráfico telefónico en el que se hagan llamadas masivas o para servicios de redireccionamiento de tráfico o similares. En estos supuestos, FIBRACAT podrá resolver el contrato o bloquear el servicio afectado temporalmente hasta aclarar las circunstancias del uso no razonable del servicio, o bien cambiar la tarifa, con una comunicación previa al cliente. En este último caso, el cliente podrá resolver el contrato, respecto del servicio concreto, en los términos que se hayan acordado.

4. PRECIO

Se aplicarán al tráfico de voz y datos cursado por el cliente las cuotas y tarifas vigentes en cada momento para la modalidad contratada. El cliente será convenientemente informado de las cuotas y tarifas que se le aplicarán y de las reglas aplicables a las mismas, y se le entregará un documento explicativo de la tarifa contratada. Todas las tarifas se podrán consultar actualizadas en la página web www.fibracat.com, y a través del número de atención telefónica 1711.

5. FACTURACIÓN Y PAGO

5.1 FIBRACAT facturará con periodicidad mensual las cantidades que, de acuerdo con la tarifa contratada, el cliente deba abonar por la prestación del Servicio. Para las tarifas que incluyan consumo mínimo, FIBRACAT facturará al cliente, además de la cantidad correspondiente al consumo efectivamente realizado, la diferencia entre esta cantidad y el importe del consumo mínimo. Computarán como consumo mínimo las cuotas y los conceptos que se especifiquen en las condiciones de la tarifa contratada.
5.2 Si por dificultades técnicas no fuera posible facturar en el período inmediatamente posterior al devengo, se podrá presentar la factura al cobro en períodos sucesivos. Además, en caso de llamadas o desvíos de llamada fuera del territorio español, la facturación se producirá a partir del momento en que el operador extranjero comunique a FIBRACAT el importe correspondiente a estas llamadas o desvíos.
5.3 Las facturas no abonadas en la fecha de su vencimiento devengarán un interés de demora igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos y una comisión máxima por importe 5,00 € (IVA incluido) por los costes de gestión ocasionados.
5.4 El cliente tendrá derecho a obtener una facturación detallada con el nivel de detalle que se establece en el art. 22.2 de la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, aprobada por el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo.
5.5 Tendrán carácter gratuito las llamadas a los números cortos asignados a la prestación de servicios de atención de llamadas de emergencia. En cumplimiento de la legislación vigente, FIBRACAT pondrá a disposición de las autoridades prestadoras de los servicios mencionados información sobre la ubicación de procedencia de cada llamada dirigida a los números asignados a la prestación de servicios de emergencia.
5.6 En caso de solicitud de baja de la línea móvil, se facturará el consumo que haya generado el cliente hasta el momento de la baja, que incluirá tanto la tarifa contratada como los consumos extras que haya podido generar.

6. DERECHO DE DESCONEXIÓN

6.1 El cliente podrá solicitar a FIBRACAT la desconexión de los servicios de llamadas internacionales y de los servicios de tarificación adicional de libre acceso, a través del servicio de atención al cliente (1711 o info@fibrcacat.cat)
6.2 Se procederá a la desconexión en los 10 días siguientes al de la solicitud del cliente y, en caso de que por causas no imputables al cliente la desconexión no se produzca después de estos 10 días, serán a cargo de FIBRACAT los costes derivados del servicio cuya desconexión se solicitó.

7. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO

La suspensión temporal del servicio se podrá activar a iniciativa de FIBRACAT o a petición del cliente, con los siguientes condicionantes y efectos:
7.1 A iniciativa de FIBRACAT:
- Si el cliente no atendiera parcial o totalmente el pago de las cantidades debidas, FIBRACAT quedará facultada para restringir las llamadas salientes y/o suspender la prestación del servicio. FIBRACAT restablecerá el servicio dentro del día laborable siguiente a aquel en que tenga constancia de que el importe adeudado ha sido satisfecho, y se devengará a favor FIBRACAT la cantidad máxima de 18,15 € (IVA incluido) en concepto de restablecimiento del Servicio.
- FIBRACAT también podrá restringir las llamadas salientes y/o suspender el servicio ante un uso contrario a lo estipulado en este contrato o por la falta de constitución de la garantía solicitada por FIBRACAT. En caso de suspensión del servicio el cliente podrá hacer llamadas al servicio de emergencia 112.
7.2 A iniciativa del cliente:
La solicitud de suspensión temporal del servicio implicará el pago de una cuota de un (1) euro al mes, IVA incluido, en concepto de mantenimiento de la fibra + línea fija, durante los tres primeros meses de suspensión, y de 3 € al mes, IVA incluido, durante los meses posteriores.

8. INTERRUPCIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO

8.1 FIBRACAT prestará el Servicio con sometimiento a las obligaciones que en materia de calidad establezcan las normas vigentes. FIBRACAT pone a disposición del cliente el número de teléfono 1711 y la dirección de correo electrónico info@fibracat.cat para la atención de incidencias en garantía del mantenimiento del servicio.
8.2 En caso de que se produzca una interrupción temporal del Servicio, el cliente tendrá derecho a una indemnización automática en su factura, que será la más elevada de las dos cantidades siguientes, siempre que alguna de estas sea superior a 1 €:
 - El promedio del importe facturado por el servicio interrumpido durante los tres (3) meses anteriores a la interrupción, prorrateado por el período en que se produzca la interrupción (si la antigüedad del servicio interrumpido es inferior a tres (3) meses, se considerará el importe de la factura que se hubiera obtenido en una mensualidad estimada de forma proporcional al período de consumo efectivo realizado);
o bien
- cinco (5) veces la cuota mensual de abono vigente en el momento de la interrupción, prorrateado por el tiempo de duración de la misma.
8.3 En casos de interrupción por causa de fuerza mayor, FIBRACAT compensará al cliente con la devolución automática de los importes en concepto de cuota de abono y otras independientes del tráfico, prorrateado por el tiempo que hubiera durado la interrupción.
8.4 Si se produjera una interrupción del servicio de Internet móvil, FIBRACAT compensará al cliente con la devolución del importe de la cuota mensual de este servicio, prorrateada por el tiempo que hubiera durado la interrupción. Si la interrupción es superior a seis (6) horas en horario de ocho (8) a veintidós (22) horas, la indemnización se abonará automáticamente.
8.5 Adicionalmente, FIBRACAT se compromete a que, salvo en casos de fuerza mayor, las interrupciones en la prestación del servicio no superen las ocho (8) horas durante cada ciclo de facturación. Si la interrupción excede de ocho (8) horas, se doblará la indemnización prevista en la cláusula 8.2. A estos efectos, dentro del mes siguiente a la fecha de restablecimiento del servicio, el cliente deberá dirigir su solicitud de indemnización en las oficinas comerciales de FIBRACAT. En caso de que sea pertinente la indemnización, FIBRACAT procederá al pago de la misma mediante un descuento en la siguiente factura.
8.6 No habrá lugar a indemnización por la interrupción del servicio debida al incumplimiento grave del contrato por el cliente, o daños en la red debido a la conexión por el cliente de terminales cuya conformidad no haya sido evaluada de acuerdo con la normativa vigente.

9. CALIDAD DEL SERVICIO Y LIMITACIONES

9.1 La velocidad máxima de los servicios de acceso a Internet dependerá del volumen de datos asociado a la tarifa contratada. La velocidad máxima descenderá (a 16 KB o 8 KB) cuando el cliente llegue al volumen de datos definido en su tarifa durante el ciclo de facturación, y persistirá el servicio a esta menor velocidad durante 100 Mb, consumidas las cuales el servicio quedará interrumpido. Cuando comience el siguiente ciclo de facturación, se restablecerá la velocidad a su máximo. Sin embargo, la velocidad dependerá de la capacidad del teléfono móvil utilizado y de la cobertura disponible.
9.2 En caso de que el cliente desee restablecer el servicio antes del día 1 del mes siguiente, tendrá la opción de solicitar la carga de un bono de 500 Mg, 1 GB o 2 GB. La solicitud de carga de los bonos se podrá hacer por teléfono al 1711, por correo electrónico a info@fibracat.cat, o directamente en las oficinas comerciales de FIBRACAT. El consumo del bono deberá hacerse durante el mes en curso, y en ningún caso será acumulable al saldo de datos del mes siguiente. Tampoco será compartible con otros clientes.
9.3 La calidad del Servicio puede verse afectada por la ejecución de los procedimientos que FIBRACAT tiene dispuestos para medir y gestionar el tráfico a fin de evitar agotar o saturar el enlace de la red.
9.4 FIBRACAT podrá implementar medidas de control sobre los volúmenes de tráfico realizados por sus Clientes con el fin de gestionar y dimensionar su red, así como para velar por la seguridad y la calidad del Servicio contratado.
9.5 En caso de incidentes de seguridad, integridad de la red o amenazas o vulnerabilidad de ésta, FIBRACAT adoptará las medidas adecuadas en función del hecho sucedido con el fin de solucionar estos incidentes tan rápidamente como sea posible y restablecer la seguridad.
9.6 Las llamadas de voz tienen están limitadas a una duración máxima de 60 minutos. Superados estos 60 minutos, la llamada se cortará para evitar posibles situaciones de fraude.

10. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

10.1 El Cliente se compromete a comunicar a FIBRACAT cualquier cambio en los datos del contrato, especialmente cambios en datos correspondientes al domicilio de facturación y cuenta bancaria de domiciliación de los pagos, al tratarse de datos esenciales para el correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato.
10.2 FIBRACAT, previa comunicación al Cliente, con una antelación de un (1) mes, podrá modificar este contrato con el fin de adaptar su contenido a nuevas circunstancias legislativas, tecnológicas o del mercado de la telefonía móvil. En caso de disconformidad con la modificación propuesta, el cliente podrá comunicar a FIBRACAT su voluntad de resolver el contrato dirigiéndose al correo info@fibracat.cat.

11. CONDICIONES PARTICULARES DE LA SOLICITUD DE PORTABILIDAD

El cliente que desee darse de alta en los servicios de telefonía móvil FIBRACAT en cualquiera de las modalidades ofrecidas, puede optar por la portabilidad, es decir, puede solicitar cambiarse de su actual operador ( "operador Donante") a FIBRACAT conservando el número de teléfono móvil del que disponga el Cliente antes del cambio a FIBRACAT (la "Portabilidad"). La solicitud de la Portabilidad implica la aceptación por parte del Cliente de la totalidad de estas condiciones particulares. Estas Condiciones Particulares, así como las Condiciones Generales del Servicio o cualesquiera otras condiciones aplicables a los productos y / o servicios contratados estarán accesibles en la página web www.fibracat.cat.
11.1 Objeto
Al solicitar la portabilidad, el cliente manifiesta que:
• Desea causar baja en el operador que hasta el momento le presta el servicio, conservando su numeración asignada.
• Acepta la posible interrupción o limitación en la prestación del servicio durante el tiempo mínimo indispensable para llevar a cabo las actuaciones en los sistemas de los operadores por cambio de operador, que será de un máximo de cuatro horas.
• Consiente el tratamiento de los datos personales necesarios para la conservación de los números, tanto las incluidas en esta solicitud como las que conocen los operadores donante y receptor, y autoriza el tratamiento y la comunicación y cesión con el fin exclusivo de la conservación de su número en el proceso de portabilidad. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos tratados por el operador receptor dirigiéndose por escrito a ALTECOM, calle Bisbe Torras i Bages, 24, 08242, de Manresa, o mediante correo electrónico a info@fibracat.cat. Al realizar la solicitud de portabilidad, el cliente solicita a FIBRACAT que le tramite y le gestione la baja del servicio del operador donante (sirviendo la solicitud como documento de solicitud de esta baja) y la conservación del número portado hacia los servicios de telefonía móvil de FIBRACAT.
11.2 Condiciones de la portabilidad
11.2.1 El plazo para la tramitación de la solicitud será de 48 horas y, en cualquier caso, el cliente podrá elegir la fecha que quiera dentro de los 30 días siguientes a la firma de la solicitud. La fecha, sin embargo, es sólo orientativa, y el operador donante podrá modificarla basándose en situaciones excepcionales de exceso de cuota. En caso de que el operador donante modificara la fecha de portabilidad, FIBRACAT contactará con el cliente para informarle de dicha circunstancia.
11.2.2 La aceptación de estas condiciones por parte del cliente provocará el inicio del proceso de cambio de operador. Una vez aceptadas estas condiciones, se asumen las siguientes cláusulas:
• El cliente solicita el alta del servicio y comunica su deseo simultáneo de causar baja en el operador que le provee actualmente el servicio, conservando su numeración telefónica móvil.
• El cliente acepta la posible interrupción del servicio en algún momento dentro del período entre las 2.00 y las 6.00 horas del día que aplique el cambio de operador, para permitir realizar las actuaciones necesarias para los operadores.
• Desde el momento en que el cliente acepta estas condiciones, el cambio de operador deberá ser tramitado en el plazo de un día hábil desde la entrega, y se llevará a cabo la madrugada del día siguiente, siempre que el abonado no haya solicitado voluntariamente una fecha posterior para la ejecución de la portabilidad, y siempre que su solicitud no haya sido denegada por el operador actual para cumplirse alguna de las causas admitidas en las especificaciones de la portabilidad vigentes.
• El operador al que el cliente ha solicitado darse de alta deberá informarle cuando su solicitud haya sido denegada y, en este caso, le indicará la causa. Para las solicitudes aceptadas, el cliente podrá solicitar gratuitamente a su futuro operador información sobre su solicitud y el día en que se hará el cambio efectivo de operador. A partir de ese momento, el cliente podrá hacer y recibir llamadas con el nuevo operador y el mismo número telefónico, una vez que inserte en el terminal móvil la tarjeta SIM proporcionada por el nuevo operador.
11.2.3 En caso de reclamación, el cliente podrá llamar al servicio gratuito de atención al cliente (1711) en el plazo de un mes desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho que la motive. Cuando el cliente presente la reclamación, FIBRACAT está obligada a facilitarle un número de referencia de la reclamación. Si en el plazo de un mes el usuario no hubiera recibido ninguna respuesta satisfactoria de FIBRACAT, podrá dirigir su reclamación por las siguientes vías, de acuerdo con la normativa propia de cada organismo:
• Juntas Arbitrales de Consumo, directamente o a través de una asociación de consumidores.
• Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) - Teléfono de consulta: 901 33 66 99; página web: http: // www. usuariosteleco.es
11.2.4 El Cliente podrá cancelar la portabilidad por los mismos medios por los que la solicitó, dentro del plazo establecido al efecto.

12. ACTIVACIÓN DEL ROAMING

12.1 Para activar el servicio de roaming, el cliente deberá solicitarlo expresamente, ya sea mediante el envío de un correo electrónico a info@fibracat.cat o con una petición presencial firmada a las oficinas comerciales de FIBRACAT. En caso contrario, el servicio de datos y llamadas salientes y entrantes quedará bloqueado. Una vez activado, el servicio permanecerá activo hasta que el cliente no solicite lo contrario.
12.2 Las tarifas aplicables para cada servicio y para cada Estado estarán disponibles en la dirección https://www.fibracat.cat/particulars/mobil
12.3 Las normas de la UE sobre la itinerancia sin recargos ( "roam like at home" o "itinerancia como en casa") permiten utilizar los dispositivos en el extranjero, en cualquier país de la UE sin pagar recargos adicionales por los servicios de roaming. Estas normas se aplican a las llamadas a teléfonos móviles y fijos, el envío de mensajes de texto (SMS) y la utilización de servicios de datos en el extranjero.
12.4 Cuando el cliente utilice estos servicios mientras esté de viaje dentro de la UE, pagará exactamente el mismo precio que dentro del Estado español. En la práctica, FIBRACAT simplemente cargará o sustraerá el consumo de roaming de los volúmenes de consumo de su plan de tarifas nacionales móviles o paquete.
12.5 Si el contrato incluye servicios de itinerancia, se considerará automáticamente un contrato de roaming con tarifa nacional. Todos los nuevos contratos de telefonía móvil con servicios de itinerancia deberán aplicar la "itinerancia como en casa".
Condiciones
12.6 No obstante, el roaming sin recargos está pensado para las personas que viajan ocasionalmente en el extranjero o que tienen en otro país vínculos estables (trabajo, estudio, etc.). No está concebido, en cambio, para utilizarse en casos de itinerancia permanente. Para poder disfrutar del roaming con tarifa nacional cuando el cliente viaja a un país de la UE, deberà pasar más tiempo o utilizar más su teléfono móvil en su país que en el extranjero, y sólo bajo estas circunstancias se considerará una "utilización razonable de los servicios de roaming ".
12.7 Si el cliente utiliza el teléfono móvil en el extranjero de forma permanente, FIBRACAT puede aplicarle recargos por la itinerancia. Sin embargo, estos recargos tienen un límite.
12.8 Cuando el cliente cruce una frontera dentro de la UE, seguirá recibiendo un mensaje de texto de tu operador para informarte que te encuentras en itinerancia y recordarle su política de utilización razonable.
Política de utilización razonable y límites de datos
12.9 El roaming sin recargos permitirá el cliente no sufrir restricciones de volumen para las llamadas de voz y los mensajes cuando viajen dentro de la UE (ZONA TARIFARIA 1).
12.10 No obstante, para garantizar que todos los clientes tengan acceso y puedan beneficiarse de las normas de la "itinerancia como en casa" (servicios de roaming reglamentados, con tarifa nacional, sin recargos) FIBRACAT podrá aplicar una "política de utilización razonable ", estableciendo condiciones justas y razonables y mecanismos de control proporcionados que eviten un uso abusivo.
12.11 En algunos casos específicos, y a partir de un volumen razonablemente elevado de datos en roaming con tarifa nacional, es posible que el cliente tenga que abonar un recargo igual al límite máximo de las tarifas mayoristas de los datos dentro de la ámbito territorial de la Unión Europea: 7,70 euros / GB de datos en 2017, más IVA.
El precio mayorista del roaming es el importe máximo que FIBRACAT debe pagar a un operador extranjero cuando el cliente utiliza servicios de datos en itinerancia.
12.12 Para las ZONAS 2 (Europa no comunitaria, Magreb, EEUU y Canadá) y 3 (África, Asia, Centroamérica y Sudamérica y Oceanía) el servicio quedará bloqueado por defecto, sin excepciones. No obstante, el servicio de voz (en ningún caso el de datos móviles) podrá activarse a solicitud expresa del cliente (por correo electrónico a info@fibracat.cat o con petición presencial firmada en las oficinas comerciales de FIBRACAT) , y se facturará de acuerdo con las tarifas establecidas (consultar tarifas roaming en https://www.fibracat.cat/particulars/mobil). Los datos móviles quedarán sólo accesibles desde conexiones wifi, pero en ningún caso a través de una conexión de FIBRACAT.

13. CAMBIOS DE DATOS PERSONALES Y / O PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS

13.1 En caso de que un cliente quiera modificar los datos personales que figuran en la base de datos de FIBRACAT deberá hacer siempre una solicitud expresa, ya sea por correo electrónico o con una petición presencial firmada en las oficinas comerciales de FIBRACAT.
13.2 Para confirmar los cambios solicitados, y con el fin de evitar cualquier duda de interpretación, FIBRACAT comunicará al cliente, por correo electrónico, que se ha procedido a las modificaciones solicitadas, y detallará en qué términos éstas han sido incorporados a la base de datos del operador.

CONDICIONES PARTICULARES DEL PRODUCTO "REGALA FIBRA"

1. OBJETO

1.1 ALTA TECNOLOGÍA EN COMUNICACIONES SL, con número de CIF B61877031, y domiciliada en la C /Bisbe Torras i Bages, 23, de Manresa, de ahora en adelante, "FIBRACAT", regula, mediante las presentes bases, el producto "REGALA FIBRA" .
1.2 Este producto se configura como una TARJETA REGALO que FIBRACAT pone a disposición de cualquier persona para que pueda adquirir, con el fin de regalar, un importe económico equivalente a un determinado periodo de servicio de FIBRA ÓPTICA, TELEFONIA FIJA Y TV BÁSICA.
1.3 El producto se configura con las siguientes características principales:
• Es un producto de prepago y sin opción de reembolso, salvo la excepción contemplada en la cláusula séptima.
• Tanto el sujeto donante como el sujeto receptor de la TARJETA REGALO pueden ser clientes con un contrato en vigor a FIBRACAT.
• El valor inicial de esta TARJETA REGALO es el importe que su adquirente haya elegido, con una equivalencia en tiempo de servicio de FIBRA ÓPTICA que podrá diferir entre un mínimo de un (1) mes hasta un máximo de doce ( 12) meses.
• El beneficiario puede disfrutar del saldo contenido en la TARJETA REGALO hasta agotarlo, si bien deberá disfrutar de manera completa (no parcial), y durante meses consecutivos (no alternos).
• La información sobre el saldo disponible en cada momento se puede consultar en cualquier tienda de FIBRACAT.

2. CONDICIONES

2.1 Para que pueda disfrutar del servicio de FIBRA ÓPTICA, la persona beneficiaria de la TARJETA REGALO debe cumplir las siguientes condiciones:
• Ser persona física mayor de 18 años.
• Dirigirse a las oficinas comerciales de FIBRACAT con el TICKET DE CAJA correspondiente y solicitar su activación. No será válido como justificante de compra, a efectos de solicitar la devolución, ningún documento diferente al documento de caja (comprobantes de VISA, recibos, etc.).
• Cumplir una permanencia como cliente con el servicio de fibra con FIBRACAT de, como mínimo, tres (3) meses desde la fecha de activación del router del cliente, incluso en el caso de que el importe regalado tuviera una equivalencia en tiempo de servicio inferior a estos tres (3) meses. La permanencia mínima de tres (3) meses es la necesaria para amortizar el coste de la instalación, que es gratuita para el cliente, sin perjuicio de que la persona beneficiaria del producto pueda ejercer su derecho a la resolución anticipada del contrato con las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula octava de las presentes condiciones.
2.2 La adquisición de la TARJETA REGALO supone la aceptación de estas condiciones. La manifestación expresa de no aceptarlas o las exigencias contrarias a lo que en ellas se establece implicarán la exclusión como beneficiarios del producto de quien así haya actuado. En este supuesto, FIBRACAT quedará liberada del cumplimiento de la obligación adquirida con las personas tenedoras de la TARJETA REGALO.

3. VALIDEZ Y POLÍTICA DE RENOVACIONES

La TARJETA REGALO tiene una caducidad de doce (12) meses a partir del día posterior a su adquisición. Si en el plazo de estos doce (12) meses la TARJETA REGALO no es activada quedará automáticamente anulada, sin posibilidad de reembolso por parte de FIBRACAT, salvo la excepción contemplada en la cláusula séptima.

4. MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS CONDICIONES

FIBRACAT se reserva, en su caso, el derecho de modificar en cualquier momento las condiciones de uso de esta TARJETA REGALO. En este supuesto, FIBRACAT se compromete a comunicar a los clientes, con la antelación suficiente, las condiciones de las nuevas bases o, en su caso, su anulación definitiva.

5. COMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FIBRACAT

El beneficiario de la TARJETA REGALO podrá disfrutar adicionalmente, en su caso, de cualquier otro producto, servicio y / o promociones que ofrezca FIBRACAT, sin que en ningún caso su disfrute simultáneo resulte incompatible.

6. MAL USO O PÉRDIDA

6.1 FIBRACAT no se responsabiliza del mal uso de la TARJETA REGALO. En caso de duplicados y / o falsificaciones del TICKET DE CAJA que no sean detectables, FIBRACAT activará la TARJETA REGALO a la primera persona que entregue dicho TICKET en las oficinas comerciales.
6.2 En caso de pérdida de los TICKETS DE CAJA no se harán duplicados.

7. POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

FIBRACAT sólo aceptará devoluciones, con derecho a reembolso del importe disponible en la TARJETA REGALO, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
• Que la causa de devolución se vincule a un incumplimiento de FIBRACAT por haber confirmado, en el momento de compra del producto, una cobertura de la red de FIBRACAT respecto a un determinado domicilio y, posteriormente, dicha cobertura se haya demostrado inexistente.
• Que la TARJETA REGALO no haya sido activada.
• Que la TARJETA REGALO se devuelva personalmente por parte de la persona tenedora de regalo (no de la primera adquirente) en una de las oficinas comerciales de FIBRACAT,
• Que la TARJETA REGALO se devuelva en el estado, embalaje y etiquetado originales.
• Que se aporte el TICKET DE CAJA.

8. BAJA ANTICIPADA

8.1 En caso de que la persona beneficiaria de la TARJETA REGALO solicite la resolución del contrato de cliente antes de agotar su saldo disponible perderá la totalidad del importe restante, sin derecho a reembolso de aquella parte de la que no haya dispuesto. El saldo restante tampoco se podrá cambiar ni revender a terceros, ni será reembolsable en dinero.
8.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la baja anticipada se produzca antes de cumplir los tres primeros meses desde la activación del servicio, incluso si el importe del regalo equivale a un periodo de servicio inferior, el cliente estará obligado al abono de lo previsto en la cláusula decimosexta de las condiciones generales del contrato, es decir:
• La baja en proceso de portabilidad de la línea y con la instalación ya realizada supondrá el abono obligatorio del cliente del coste de la instalación (150 € + IVA). En este caso, y de acuerdo con la normativa de Consumo vigente, el derecho de desistimiento del contrato, sin necesidad de alegar motivo, podrá ser ejercido por el cliente en un plazo de 14 días hábiles desde la formalización del contrato.
• La baja dentro de los primeros 30 días de servicio supondrá el abono del 100% del coste de la instalación (150 € + IVA).
• La baja dentro de los primeros 60 días de servicio supondrá el abono obligatorio del Cliente del 80% del coste de instalación (120 € + IVA).
• La baja dentro de los primeros 90 días supondrá el abono obligatorio del 60% del coste de la instalación (90 € + IVA).
8.3 Asimismo, dicha baja generará la obligación de devolver los equipos de acuerdo con las condiciones establecidas en la cláusula decimoséptima de las condiciones contractuales.

9. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La TARJETA REGALO, así como las marcas, la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos y los programas informáticos utilizados en relación a ésta están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial de FIBRACAT.

10. PROTECCIÓN DE DATOS

10.1 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos (ES) 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD ), FIBRACAT informa que los datos que los beneficiarios de este producto faciliten para su activación son necesarias para poder ser beneficiarios. Al activar la TARJETA REGALO, se entenderá que el beneficiario da su consentimiento explícito para la utilización de los datos personales aportados en el momento de formalizar su activación.
10.2 FIBRACAT tratará los datos con máxima confidencialidad, sin efectuar cesiones o comunicaciones a terceros al margen de las señaladas por la normativa vigente. FIBRACAT podrá efectuar envíos, incluso por medios electrónicos, de comunicaciones comerciales y ofertas y concursos promocionales. Asimismo, el usuario podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos dirigiéndose a FIBRACAT, a través de la dirección de correo electrónico info@fibracat.cat.

11. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

11.1 Para cualquier incidencia, reclamación o ejercicio de sus derechos, el usuario de la TARJETA REGALO puede enviar un correo electrónico a info@fibracat.cat o comunicar con el teléfono de atención al cliente 1711.
11.2 Podrá efectuar las reclamaciones en el plazo de un (1) mes desde el hecho motivador de la reclamación, personándose en las oficinas comerciales de FIBRACAT, llamando al teléfono gratuito de atención al cliente 1.711 o enviando un correo electrónico a info@fibracat.cat. Para formalizar la reclamación podrá solicitar, si lo desea, las Hojas de Reclamaciones Oficiales.
11.3 Formulada la reclamación mediante hojas de reclamación oficiales y no habiendo obtenido una respuesta satisfactoria de FIBRACAT en el plazo de un (1) mes, el cliente podrá dirigir su reclamación en las oficinas de la Junta Arbitral de Consumo de Cataluña.

12. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

12.1 Este producto se regirá por sus propias condiciones contractuales. Para todo lo no previsto de manera específica en ellas se aplicará lo dispuesto en las condiciones generales del contrato y las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación.
12.2 FIBRACAT se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Manresa, y se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado como manipulación o falsificación de la promoción.