Condicions generals del servei de FIBRACAT

1. OBJECTE DEL CONTRACTE. El client, les dades del qual es recullen en l'apartat Titular del Contracte, s'abona a un o més serveis de telecomunicacions de FIBRACAT (en endavant, el "servei" o els "serveis") que seran prestats per Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (FIBRACAT), amb CIF B-61877031 i domicili social al C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), d'acord amb l'Oferta Comercial realitzada per FIBRACAT, les característiques del qual es troben en el present Contracte i a www.FIBRACAT.cat i les presents Condicions Generals i Particulars a què el client s'acull en acceptar la contractació. Aquests serveis es presten al client per a utilització exclusiva com a usuari final. En cap cas el client pot revendre o distribuir el servei a tercers, excepte amb autorització expressa i per escrit de FIBRACAT. Aquests serveis es podran contractar de manera individual, conjunta o mitjançant ofertes combinades.

La lectura de les condicions generals de contractació per part del client és condició necessària i prèvia a l’activació dels serveis, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes Condicions Generals del Contracte.

2. ENTRADA EN VIGOR I COMENÇAMENT DELS SERVEIS. El Contracte entra en vigor el mateix dia de la seva formalització. FIBRACAT activarà cadascun dels serveis en el termini màxim indicat en les clàusules específiques corresponents a cadascun dels serveis, sempre que la sol·licitud del client reuneixi totes les condicions exigides i sigui tècnicament possible. FIBRACAT informa que, d'acord amb la normativa vigent, la contractació dels serveis a distància (de forma telefònica o electrònicament a través de la pàgina web) es considerarà vàlidament formalitzada si el client no manifesta fefaentment a FIBRACAT la seva voluntat de desistir lliurement en el termini de 14 dies des de la data de contractació. 

En el cas de voler desistir, ho haurà de fer d’acord amb allò establert a les clàusules 16.1 i 17 del present contracte.

3. PREU DEL SERVEI. FIBRACAT cobrarà al client, per a la prestació dels serveis, les tarifes que en cada moment FIBRACAT tingui vigents per a la modalitat contractada en la seva oferta comercial disponible a www.FIBRACAT.cat, i a les quals el client s'aculli en contractar el servei. Les tarifes vigents, preus, descomptes i impostos aplicables, es troben desglossades en funció dels serveis i facilitats associades. Qualsevol modificació en les tarifes serà comunicada al client amb almenys trenta (30) dies d'antelació a la data d'entrada en vigor, així com a l'Administració i a les associacions de consumidors i usuaris amb deu (10) dies d'antelació, i es podran consultar a les oficines comercials de Fibracat i al web www.fibracat.cat.

La modificació de les tarifes donarà dret al client a resoldre el contracte. A les tarifes s'aplicaran els tributs que per llei estigui obligat a satisfer el client, sense que FIBRACAT s'obligui al pagament de taxes, impostos o càrregues derivats de l'activitat del client o exigits per qualsevol organisme oficial o col·legi professional. 

Els canvis de router tindran, en funció del tipus de supòsit, el següent preu:

1) Canvi de router per petició client o raons estètiques : 150€ + IVA.

2) Canvi ubicació router (no inclou router nou) 60€ + IVA.

3) Canvi domicili client existent amb nova instal.lació 60€+IVA.

4. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT. FIBRACAT començarà a facturar al client des de la data de començament dels serveis. Les factures presentades al client contindran, degudament diferenciats, els conceptes de preus que es tarifiquen pels serveis i facilitats prestades. FIBRACAT posarà a disposició del client les factures en format electrònic, d'acord amb la normativa aplicable, i la farà arribar al client mitjançant correu electrònic.

FIBRACAT facturarà amb periodicitat mensual els imports que, d’acord amb la tarifa contractada, el client hagi d’abonar per la prestació del servei, així com tots aquells altres serveis que hagi pogut consumir en concepte de dades o trucades addicionals.

El client abonarà les quantitats de les factures meritades per la prestació dels serveis sol·licitats, mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent que el client hagi designat per al seu pagament. Això no obstant, si els rebuts fossin retornats per l’entitat bancària per manca de liquidesa suficient, el client restarà presuspès en el servei. En aquest cas, disposarà d’un termini de quaranta vuit (48) hores per tornar a fer l’ingrés bancari o bé abonar l’import de la factura a les oficines comercials.

La data en què s'ha de realitzar el pagament és aquella en la qual l'entitat de crèdit en què estigui domiciliat el compte rebi notificació de FIBRACAT, amb l'import a abonar pel client. Les factures no abonades en les dates previstes, per causes no imputables a l'entitat bancària, meritaran un interès de demora igual a l'interès legal. Així mateix, FIBRACAT cobrarà 5 Euros per cada rebut retornat en concepte de despeses bancàries.

En cas d’abonar l’import a les oficines comercials, el pagament es podrà fer en efectiu o mitjançant targeta de crèdit, i comportarà, en tot cas, el pagament dels 5 euros addicionals en concepte de despeses bancàries.

Les parts reconeixen expressament que els registres informàtics de FIBRACAT i la seva reproducció constitueixen prova vàlida i suficient dels serveis sol·licitats i efectivament consumits pel client. 

En el supòsit que el client no procedeixi al pagament per cap de les vies indicades, o que no ho faci en el termini indicat, es procedirà a la suspensió definitiva del servei. Aquesta suspensió només podrà ser cancel·lada mitjançant el pagament de l’import degut d’acord amb allò previst en la present clàusula.

En cas de sol·licitud de baixa del servei de fibra+fix, es facturarà el consum que hagi generat el client fins al moment de la baixa, que inclourà tant la tarifa contractada com els consums extres que hagi pogut generar.

5. INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI. La instal·lació bàsica necessària per a la prestació del Servei en el domicili del Client comprendrà els següents elements: 1 roseta de connexió i 30 metres de cablejat intern. El preu de la instal·lació bàsica per a la prestació del Servei serà l'establert en l'oferta comercial (150€ + IVA). Aquest cost no haurà de ser abonat pel client, llevat que sol·liciti la resolució del contracte en període de portabilitat o abans dels tres primers mesos de servei, cas en el qual caldrà abonar la part proporcional del cost que correspongui, d’acord amb allò previst en la clàusula 16.1.

La instal·lació d'elements tècnics extra al domicili del client es realitzarà segons els preus per a cada un d'ells establerts en l'oferta comercial. Un cop realitzada la instal·lació, el client haurà de signar la seva conformitat. La no acceptació per part del client de la instal·lació bàsica a realitzar per FIBRACAT dóna dret a FIBRACAT a resoldre el present contracte de forma immediata, procedint a facturar al client les despeses per instal·lació que s'hagin generat fins a la data de resolució del contracte.

FIBRACAT ha d'adoptar les mesures i instal·larà els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent en cada moment, que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la xarxa de FIBRACAT.

FIBRACAT queda exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l'obtenció pel client o per tercers d'enregistraments de converses telefòniques, del seu ús o publicitat i, en general, de totes les accions o omissions, no imputables a FIBRACAT, trencant el secret de les comunicacions telefòniques.

FIBRACAT informa que presta el servei de telefonia disponible al públic amb la facilitat d'identificació de la línia d'origen i la línia connectada, per la qual cosa, en cas que el client no desitgi que el seu número de telèfon pugui ser identificat per la resta d'usuaris, i per tal de preservar la identitat dels seus clients, FIBRACAT posa a la seva disposició mitjans per restringir les facilitats d'identificació de línia trucant i de línia connectada. El client podrà disposar d'aquesta informació en el servei d'atenció al client. 

6. DIPÒSITS DE GARANTIA. FIBRACAT pot exigir la constitució de dipòsits de garantia, ja sigui en el moment de contractar els serveis o durant la vigència del contracte, en els supòsits següents:

a) Quan el client hagués deixat impagats un o diversos rebuts, en tant que subsisteixi la morositat.

b) Quan s'haguessin contret deutes per altre /s contracte/s d'abonament, vigents o no, o es retardin de manera reiterada en el pagament dels rebuts.

El dipòsit es pot constituir en efectiu o mitjançant aval bancari a elecció del client. Els dipòsits no seran remunerats. FIBRACAT realitzarà el requeriment de constitució per un mitjà que deixi constància de la recepció i concedirà un termini no menor a quinze (15) dies perquè el creï o perquè aboni les quantitats pendents.

Si el dipòsit no es constitueix, FIBRACAT pot desestimar la sol·licitud d'alta, suspendre el servei (i donar de baixa al client si no constitueix el dipòsit passats deu (10) dies des del segon requeriment). La devolució dels dipòsits es produirà en el casos següents:

a) Tan aviat com FIBRACAT tingui constància del pagament íntegre de les quantitats degudes.

b) Tan bon punt quedi acreditat que durant els darrers 365 dies no s'ha produït cap retard en el pagament.

Si el client amb deutes pendents es donés de baixa o sol·licités canvi de titularitat del seu abonament, FIBRACAT podrà executar la garantia pel total del deute contret, i el romanent a disposició de l'abonat. Si el client hagués pagat tots els rebuts, el dipòsit serà retornat íntegrament. El termini de devolució és de quinze (15) dies, comptats des del dia següent a aquell en què es compleixin les circumstàncies recollides anteriorment. 

7. DRET DE COMPENSACIÓ PER LA INTERRUPCIÓ TEMPORAL DELS SERVEIS. FIBRACAT intentarà garantir un nivell de qualitat d'acord amb els serveis i, com a mínim, es compromet a assegurar els nivells de qualitat exigits per la normativa de qualitat, que es troben disponibles a www.FIBRACAT.cat. En cas d'interrupció temporal del servei telefònic, FIBRACAT indemnitzarà de forma automàtica al client, si correspon, en la factura corresponent al període immediat al considerat. L’import de la indemnització serà, almenys, igual a la major de les dues següents:

a) La mitjana de l'import facturat per aquest servei durant els tres (3) mesos anteriors a la interrupció, prorratejat pel període de durada de la interrupció. Si l’antiguitat del servei interromput és inferior a 3 mesos, es considerarà l’import de la factura que s’hagués obtingut en una mensualitat estimada de forma proporcional al període de consum efectiu realitzat.

b) Cinc (5) vegades la quota mensual de l'abonament vigent en el moment de la interrupció, prorratejada pel temps de durada d'aquesta. Si la indemnització és superior a un (1) euro s’abonarà automàticament en la factura següent.

En cas d'interrupció temporal del servei d'accés a Internet, FIBRACAT retornarà al client de forma automàtica, si correspon, l'import de la quota d'abonament i altres quotes fixes associades a aquest servei, prorratejat pel temps de durada de la mateixa. Aquesta devolució es farà en la factura corresponent al període immediat al considerat.

En cas d'interrupció temporal dels serveis per força major, FIBRACAT retornarà al client l'import de la quota d'abonament prorratejada pel temps que aquesta hagi durat. En el cas que la interrupció afecti al servei telefònic sobre la línia de FIBRACAT la indemnització també comprendrà la quota de la línia telefònica. A efectes indemnitzatoris es considera que el preu de cadascun dels serveis en la quota mensual dels paquets (Servei Telefònic Fix i Servei d'Accés a Internet) serà del 50% del preu total.

Addicionalment, FIBRACAT es compromet a indemnitzar el client que ho sol·liciti amb un import corresponent a la quota mensual del Servei contractat quan, per causes imputables a FIBRACAT, el client tingui una interrupció del servei superior a 48 hores naturals, a comptar des del moment en què el client hagi contactat amb els Serveis d'Atenció al Client de FIBRACAT, notificant un avís d'avaria, fins al moment en què el servei estigui restablert. 

Això no obstant, no serà aplicable el que disposen els apartats anteriors quan la interrupció temporal estigui motivada per alguna de les causes següents:

a) Incompliment greu pel client de les condicions contractuals.

b) Danys produïts a la xarxa a causa de la connexió pel client d'equips terminals la conformitat dels quals no hagi estat avaluada d'acord amb la normativa vigent. Sense perjudici del que s’ha referit anteriorment, en cap cas FIBRACAT compensarà per danys a la propietat, a les persones o per pèrdues econòmiques i, en concret, per qualsevol dany emergent o lucre cessant que el client pogués patir en cas d'interrupció o prestació deficient dels serveis.

8. SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL SERVEI A SOL·LICITUD DEL CLIENT. El client tindrà dret a sol·licitar de FIBRACAT, a través del Servei d'Atenció al Client, la suspensió temporal del servei, amb un mínim de quinze (15) dies d'antelació a la data de la seva efectivitat. El període de suspensió estarà comprès entre un (1) mes com a mínim i tres (3) mesos com a màxim. En tot cas, la suspensió no podrà ser superior a noranta (90) dies per any natural. 

La suspensió temporal del servei implicarà una facturació immediata del saldo pendent, que haurà de ser atesa en la mateixa forma i amb les mateixes condicions que les previstes en la clàusula 4 del present contracte.

Tanmateix, la suspensió temporal implicarà, durant els mesos que duri la suspensió, el pagament d’una quota d’un (3) euros al mes, IVA inclòs, en concepte de manteniment de la fibra+línia fixa.

Quan la suspensió temporal, a instàncies del client, vingui motivada per un trasllat de línia o adreça, i només per a la primera i segona vegada, s’aplicaran les següents tarifes en concepte de desplaçament per trasllat de router:

- Si el client té més d’un any d’antiguitat: 60€ IVA inclòs.

- Si el client té menys d’un any d’antiguitat: cost gratuït.

9. SUSPENSIÓ TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVEI A INSTÀNCIA DE FIBRACAT. El retard en el pagament, total o parcial, per part del client durant un període superior a un (1) mes des de la presentació a aquest del document de càrrec corresponent a la facturació del servei, facultarà a FIBRACAT a la suspensió temporal del servei contractat, prèvia notificació al correu electrònic facilitat en el moment de l'alta, requerint el pagament dels imports deguts. FIBRACAT restablirà el servei dins del dia laborable següent a aquell en què tingui coneixement que l'import degut ha estat satisfet. El retard en el pagament per un període superior a tres (3) mesos o la suspensió temporal del contracte, en dues (2) vegades, per mora en el pagament dels serveis corresponents, donarà dret a FIBRACAT a la interrupció definitiva del servei i a la corresponent resolució del contracte. La resolució afecta només els serveis respecte del pagament dels quals s'hagi incorregut en mora. La suspensió del servei telefònic per falta de pagament suposarà el manteniment de les trucades entrants i les sortints d'urgències, amb excepció de les de cobrament a destinació. La suspensió no eximeix al client del pagament de les quotes fixes. L'impagament del càrrec pels serveis de tarifació addicional, internet o qualsevol altre que no siguin el telefònic només donarà lloc a la suspensió d'aquests serveis. Perquè l'abonat no pugui ser suspès del servei de tarifació addicional, caldrà que presenti una reclamació davant les autoritats competents i que, mentre s'estigui substanciant aquesta reclamació, consigni fefaentment l'import degut, lliurant el corresponent resguard a FIBRACAT. FIBRACAT pot suspendre de manera temporal o definitiva el servei en casos de frau, risc objectiu o presumpció raonable de comissió de frau, o per altres raons suficientment acreditades d'ús il·lícit del servei. 

10. DESCONNEXIÓ DEL SERVEI DE TRUCADES INTERNACIONALS I DE TARIFICACIÓ ADDICIONAL. El client podrà sol·licitar la desconnexió de trucades Internacionals i de trucades a serveis de tarifes superiors, especialment a serveis de tarifació addicional. A aquests efectes el client ho comunicarà a FIBRACAT per escrit o per telèfon al Servei d'Atenció al Client de FIBRACAT. FIBRACAT ha de procedir a la desconnexió en un termini màxim de deu (10) dies des de la recepció de la comunicació del client. En cas que la desconnexió no es produís després d'aquests deu (10) dies, per causes no imputables al client, seran a càrrec de FIBRACAT els costos derivats del servei la desconnexió del qual es sol·licita. 

11. MANTENIMENT DEL SERVEI. FIBRACAT disposa d'un sistema de manteniment integral de la línia contractada que garanteix la reparació de la línia i de les infraestructures associades al Servei a la xarxa de FIBRACAT fins al Punt de Terminació de Xarxa (PTX) en el termini de quaranta vuit (48) hores des de l'avís del client al Servei d'Atenció al Client de FIBRACAT. Aquest servei de manteniment no tindrà cap cost per al client, llevat que  l’avaria s’hagi produït per  causes no imputables a ell.

Així mateix, FIBRACAT disposa d'un procediment intern que realitza la monitorització dels enllaços de tota la xarxa, amb l'objectiu de garantir la qualitat i adequar la capacitat requerida pel client, evitant talls i/o degradacions del servei contractat, i permetent mantenir els nivells de qualitat compromesos amb el client. FIBRACAT informarà al client de qualsevol incidència que es produeixi en la provisió del servei. La continuïtat del servei podrà veure’s alterada per les tasques de manteniment de la xarxa i infraestructura que el suporta. Aquestes tasques de manteniment seran comunicades al client amb suficient antelació. 

12. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI: Les Condicions de prestació dels serveis objecte del present contracte podran ser modificades per tal d’adaptar el seu contingut a noves circumstàncies legislatives, tecnològiques o del mercat de la telefonia, prèvia notificació escrita al client amb un termini de preavís d'un (1) mes. Transcorregut aquest termini sense que FIBRACAT hagi rebut cap comunicació, s'entendrà que el client accepta les modificacions.

En el cas que expressi disconformitat amb la modificació proposada, el client podrà comunicar a FIBRACAT, si s’escau, la seva voluntat de resoldre el contracte, cas en el qual haurà de procedir d’acord amb allò establert a les clàusules 16.1 i 17 del present contracte.

En cas que les modificacions suposin una millora de les condicions contractuals o responguin a canvis regulatoris, no és aplicable el que estableix l'article 9.3 del RD 899/2009, de 22 de maig. En cas d'incompatibilitat entre les Condicions Generals i les Condicions Específiques aplicables a cada un dels serveis contractats pel client, prevaldran les específiques sobre les generals. Si per causes tecnològiques FIBRACAT no pogués prestar el servei al client en els termes pactats, FIBRACAT es compromet a comunicar-li aquesta circumstància de forma immediata. El client podrà optar, en aquest cas, per contractar un altre servei o per resoldre el contracte. Si la impossibilitat és deguda al client, FIBRACAT facturarà, en tot cas, aquells costos que per a la provisió del servei s'hagin generat. El client, per a la prestació dels serveis, atorga a FIBRACAT, mitjançant la subscripció del present contracte, les facultats necessàries per a la gestió i tramitació d'aquests serveis davant les entitats corresponents. 

La versió actualitzada de les condicions generals del contracte es podrà consultar a les oficines comercials i a www.fibracat.cat. La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals del contracte com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa ni eficàcia de les altres condicions generals, que continuaran sent vinculants per a les parts.

El fet que FIBRACAT no exerceixi alguna de les accions, drets o disposicions que es consideren en aquestes condicions generals no voldrà dir que hi renunciï, tret que ho reconegui per escrit i de manera expressa.

13. FORÇA MAJOR. FIBRACAT no serà responsable, en cas d'impossibilitat de donar servei, si això es deu a interrupcions prolongades del subministrament (elèctric, línies de telecomunicacions, etc.), o a  conflictes socials, incendis, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, a qualsevol supòsit de força major. Tampoc li serà exigible responsabilitat en cas que la impossibilitat de donar servei es degui al propi client o a tota persona autoritzada per ell. 

14. RECLAMACIONS. El client podrà dirigir-se a FIBRACAT, a través dels Serveis d'Atenció al client, per tal de presentar reclamacions sobre el funcionament i la qualitat del servei, l'aplicació de preus, la facturació, o qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar en relació amb la prestació del servei. El client podrà efectuar les reclamacions en el termini d'un (1) mes des del fet motivador de la reclamació, dirigint-se a Alta Tecnologia en Comunicaciones, S.L. (FIBRACAT), C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), Tel: 902 884 882 / 93 874 21 52,  al telèfon gratuït d’atenció al client 1711 o mitjançant correu electrònic a info@fibracat.cat. Formulada la reclamació, si el client no obté una resposta satisfactòria de FIBRACAT en el termini d'un (1) mes, podrà dirigir la seva reclamació a les oficines de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (oficina de Barcelona). L'arbitratge corresponent ha de ser acceptat expressament per FIBRACAT. Així mateix, els usuaris finals que són persones físiques podran dirigir-se a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació. No se suspendrà ni interromprà el servei mentre la reclamació s'estigui substanciant, sempre que el client consigni de forma fefaent l'import degut, lliurant el corresponent resguard a FIBRACAT. El client té dret a obtenir un document acreditatiu del contingut de la reclamació i un número de referència de la mateixa. El client tindrà disponibles Fulls de Reclamacions Oficials en l'adreça anteriorment esmentada.

15. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), el seu Reglament de Desenvolupament i en la Llei 32/2003, de 23 de novembre, general de Telecomunicacions, FIBRACAT informa al client que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per FIBRACAT i sota la seva responsabilitat, per ser necessaris per a les finalitats de manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual, i de la gestió dels serveis de FIBRACAT.

S'informa al client que, llevat que marqui la casella específicament destinada a aquest efecte en contracte d’alta, seran tractades les següents dades, a títol enunciatiu, corresponents al seu tràfic i facturació: el número de telèfon assignat al client, ubicació, tipus de terminal emprat, numeració de destinació, durada de les trucades realitzades i / o volum de dades transmeses, data de la trucada o del servei, i dades relatives al pagament i aquelles altres que en un futur es revelin com a necessàries per a la gestió del trànsit i facturació dels serveis.

Tanmateix, el client atorga el seu consentiment perquè FIBRACAT utilitzi les seves dades personals i de trànsit amb la finalitat d'enviar informació comercial, publicitat i aquells serveis de valor afegit de FIBRACAT que puguin ser del seu interès. De la mateixa manera, el client que hagi facilitat un número mòbil o adreça de correu electrònic, podrà rebre informació relativa a productes i/o serveis de FIBRACAT, a més de per enviament postal o telefònic, a través d'SMS o correu electrònic. Si no desitja rebre aquesta publicitat, pot manifestar en qualsevol moment la seva voluntat en contra, dirigint-se per escrir a FIBRACAT a l'adreça C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona), a través del servei d'atenció al client al telèfon 902 884 882 / 93 874 21 52 o mitjançant un correu electrònic a info@fibracat.cat.

El client presta el seu consentiment a FIBRACAT per a la comunicació de les seves dades personals a aquelles entitats que estiguin vinculades a FIBRACAT, o col·laborin amb la mateixa en la contractació, prestació i manteniment dels serveis, per a fins de manteniment, desenvolupament i control dels serveis o per a tasques d'informació comercial i publicitat relativa a serveis o productes de FIBRACAT. Així mateix, FIBRACAT pot comprovar la solvència del client, per si o per qui actuï pel seu compte i interès, mitjançant l'accés a informes d'entitats financeres i/o fitxers automatitzats en els que les dades de caràcter personal s'hagin obtingut de conformitat amb les disposicions vigents, així com verificar l'exactitud de les dades aportades pel client. El client autoritza amb la signatura del contracte el tractament automatitzat i manteniment d'aquestes dades sobre solvència financera amb fins estadístics i d'avaluació de la solvència i valoració del risc previ a l'activació dels serveis, que seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades.

S’informa al client que, en cas d'impagament de tots o algun dels serveis contractats, FIBRACAT pot comunicar aquest extrem a fitxers, serveis i entitats d'informació sobre solvència patrimonial i de crèdit d'acord amb la normativa vigent. FIBRACAT es compromet al compliment del seu deure de guardar secret de les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia. S'informa al client de la seva facultat d'exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació d'acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte. En aquest cas, ha de dirigir-se a tal fi en la forma i condicions previstes en l’esmentada normativa a Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (FIBRACAT) C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona) o per telèfon 902 884 882 / 93 874 21 52 o mitjançant correu electrònic a info@fibracat.cat. El client atorga el seu consentiment a FIBRACAT per gravar les trucades que el client pugui fer o rebre del servei d'atenció al client. Aquesta gravació es realitza amb la finalitat de millorar la qualitat de prestació dels serveis objecte del contracte, verificar la satisfacció dels clients i acreditar la contractació. 

16. DURADA, TERMINACIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. La durada del servei coincidirà amb la periodicitat dels pagaments, i el servei serà automàticament renovable per períodes d’igual durada, llevat que el client notifiqui el contrari. Podrà notificar la seva oposició a la renovació automàtica mitjançant el número d’atenció al client de FIBRACAT (1711) o a info@fibracat.cat, i sempre amb un termini de preavís de 5 dies a la data d’inici de cada pròrroga.

La baixa del servei suposa la baixa total dels serveis associats al mateix. No serà possible, per tant, mantenir cap dels components per separat amb les característiques d'aquesta oferta.

La resolució del contracte no exonerarà el client de fer front al compliment de les obligacions que es derivin de la utilització del servei contractat fins al moment en què es produeixi la resolució efectiva del contracte, que inclourà l’obligació del pagament dels serveis i dels costos en què FIBRACAT hagi incorregut per dur a terme la provisió o l’activació del servei.

El contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció del contractes i, en particular, per les que s’estableixen a continuació:

1)    Per decisió del client: el client podrà resoldre en qualsevol moment el present contracte acreditant la seva identitat com a titular del servei.

Un cop rebuda la sol·licitud de baixa, mitjançant trucada, fax o correu al Centre de Serveis d'Atenció al Client de FIBRACAT, amb indicació de les dades precises per tal d’assegurar la tramitació correcta i segura la baixa, aquesta es tramitarà en un termini màxim de dos dies hàbils. Això no obstant, per fer-la efectiva serà condició indispensable que, prèviament, el client hagi retornat en perfecte estat els equips d’accés a internet, la possessió dels quals FIBRACAT tindrà dret a recobrar d’acord en els termes establerts en la clàusula 17 del present contracte.

La baixa del servei en procés de portabilitat de la línia i amb la instal·lació ja realitzada suposarà l'abonament obligatori del client del cost de la instal·lació (150€+IVA).

De la mateixa manera:

- La baixa dins dels primers 30 dies de servei suposarà l'abonament del 100% dels cost de la instal·lació (150 € + IVA)

- La baixa dins dels primers 60 dies de servei suposarà l'abonament obligatori del Client del 80% del cost de instal·lació (120€+ IVA).

- La baixa dins dels primers 90 dies suposarà l'abonament obligatori del 60% del cost de la instal·lació (90€ + IVA).

2)    A instàncies de FIBRACAT: FIBRACAT pot interrompre el Servei o resoldre de manera immediata la relació amb el client, en els supòsits següents:

a)    si detecta un ús del servei contrari a les presents Condicions Generals i/o a la legislació vigent,

b)    per accions que tinguin com a finalitat pertorbar, molestar o perjudicar les xarxes, els serveis o la imatge de FIBRACAT o de tercers, 

c)    en cas d'impagament de les quantitats degudes pel client. En aquest cas, FIBRACAT dirigirà una comunicació escrita en la que manifesti al client la voluntat de cancel·lar la subscripció al servei si no fa front al pagament en un període de 48 hores. En aquest supòsit, caldrà ajustar les factures si el client hagués pagat per un període o part d’ell no gaudit.

d)    Per extinció de l’habilitació a FIBRACAT per a prestar servei quan això determini la impossibilitat de seguir prestant-lo, sense que en aquest cas es generi dret cap mena de dret d’indemnització per al client.

e)    En el cas de comprovar-se que les dades identificatives facilitades pel client són falses, incorrectes o incompletes. En aquest cas, en aplicació de les obligacions imposades a FIBRACAT com a operador de telecomunicacions d’acord amb la Llei 25/2007, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de telecomunicacions, FIBRACAT  es reserva la facultat de cancel·lar el contracte o bloquejar o suspendre el servei en qualsevol moment.

f)      Per haver superat el client el saldo màxim de seguretat establert per FIBRACAT. En aquest cas, la reactivació del servei requerirà, necessàriament, el pagament immediat de les quantitats que hagin excedit d’aquest límit de seguretat.

3)    Pel mutu acord entre les parts. 

17. RETORN DELS EQUIPS

El client haurà de lliurar els equips (router, transformador i cable pigtail)  a FIBRACAT en perfecte estat. Del procediment concret per a la devolució de l'equip s'informarà al client mitjançant comunicació escrita al domicili facilitat, o bé a través del servei d'Atenció al Client. En tot cas, el retorn dels equips es podrà fer a qualsevol una  de les oficines comercials de Fibracat, i comportarà la signatura d’un document de baixa en el servei.

El procediment serà gratuït per al client, i les despeses d'enviament de l'equip seran a càrrec de FIBRACAT si aquest es realitza dins del termini de quinze dies (15) des de la data efectiva en què el client ha signat el document de baixa en el Servei.

Si el client no torna els equips en l'esmentat termini de quinze (15), o bé  no es tornen en condicions òptimes a causa d’un mal ús  imputable al client, FIBRACAT pot cobrar al client, una vegada transcorregut el termini, la quantitat de 180 Euros + IVA en concepte d'indemnització per incompliment de les obligacions relacionades amb els equips. En el cas que el client no retorni els equips ni faci efectiu el pagament de la quantitat esmentada en el termini establert, se li requerirà per escrit per tal que faci efectiva una de les dues opcions. En cas que no s’aculli a cap de les dues, se li requerirà una reclamació de quantitat a través dels serveis jurídics de FIBRACAT, els quals, en cas de nova negativa, es reservaran el dret d’exercir accions legals pertinents.

18. CESSIÓ A TERCERS. El client està obligat al pagament de les quantitats degudes per l'ús dels serveis prestats per FIBRACAT, a fer ús adequat del servei i a no cedir la seva posició en aquest contracte, excepte consentiment exprés, i per escrit, per part de FIBRACAT. 

19. MODIFICACIÓ DE LES DADES PERSONALS I/O DELS SERVEIS/PRODUCTES CONTRACTATS

En el cas que un client vulgui modificar dades personals que figuren en la base de dades de Fibracat haurà de fer sempre una sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb una petició presencial signada a les oficines comercials de Fibracat. En concret, s’exigirà sempre petició presencial signada en els supòsits de :

-       Canvi de correu electrònic.

-       Canvi de número de compte.

-       Canvi de titular del contracte de Fibra o mòbil.

Tanmateix, s’exigirà també sol·licitud expressa, ja sigui per correu electrònic o amb petició signada presencial a les oficines comercials, en els casos de:

-       Sol·licitud de bo de dades

-       Sol·licitud de canvi de tarifa contractada.

-       Sol·licitud de nous productes o serveis (afegir línies mòbils, paquets de TV, etc.)

-       Sol·licitud de baixa de qualsevol servei o producte contractat.

Per tal de confirmar els canvis sol·licitats, i amb la finalitat d’evitar qualsevol dubte d’interpretació, Fibracat comunicarà al client, per correu electrònic, que s’ha procedit a les modificacions sol·licitades, i detallarà en quins termes aquestes han estat incorporades a la base de dades de l’operador.

20. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE. El client contracta amb FIBRACAT amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent espanyola aplicable als serveis prestats per FIBRACAT. FIBRACAT i el client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili del client per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar del present contracte. 

21. SERVEIS D‘EMERGÈNCIA. El client tindrà accés, de forma gratuïta, als serveis d’emergència (112) a través de la xarxa fixa. FIBRACAT proporcionarà les dades d’adreça associades al servei del client, de conformitat amb el que estableix la normativa específica.

CONDICIONS DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS AMB LÍNIA FIBRACAT (SERVEI TELEFÒNIC FIX)

22. EL SERVEI DE LÍNIA DE VEU amb FIBRACAT suposa la contractació de la línia telefònica i la prestació del servei telefònic disponible al públic per a realització de totes les trucades telefòniques a través de FIBRACAT, i només es prestarà mentre el client disposi del servei telefònic designat en aquest contracte. El termini màxim en què el servei serà activat serà de trenta (30) dies. En el cas de servei amb Línia FIBRACAT no es permet la prestació de serveis de veu o d'accés a Internet a través d'altres operadors. 

23. El Servei amb Línia FIBRACAT inclou, si s'escau, la portabilitat del número de telèfon que el client tingués amb el seu anterior operador d'accés. Amb l'emplenament de la sol·licitud de Portabilitat, o l'atorgament del consentiment a través del procés de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT, el client i el titular de la línia manifesten a l'operador donant el seu desig de causar baixa com client amb aquesta empresa, però conservant la seva numeració, de tal manera que el seu nou operador d'accés serà FIBRACAT. La sol·licitud de portabilitat o, si escau, l'atorgament del consentiment a través del procés de través de verificació per tercers recollit a la Circular 1/2009 de la CMT, suposa l'autorització expressa del titular de la línia a FIBRACAT com a operador receptor. En aquesta qualitat, l’autoritza també per realitzar els tràmits necessaris per dur a terme l'habilitació davant del corresponent operador donant, prèvies les verificacions oportunes sobre la validesa de la sol·licitud i, si escau, els tràmits i comunicacions de sol·licitud d'habilitació, en la forma legalment establerta amb l'operador donant, el qual haurà de notificar a FIBRACAT el resultat de la corresponent sol·licitud. A aquest efecte, el titular autoritza FIBRACAT perquè les seves dades personals siguin transferides als operadors involucrats en el procés de portabilitat. 

24. Els operadors involucrats en el procés de portabilitat realitzaran les actuacions necessàries per dur a terme el traspàs de la línia telefònica en l'horari escollit pel client. Durant aquest període, l'abonat accepta la possible interrupció o limitació en la prestació del servei durant el temps mínim indispensable per realitzar els treballs de canvi d'operador, que legalment es troba establert com a màxim en sis (6) hores. No obstant això, aquest horari podrà ser modificat en funció de la disponibilitat de l'operador donant, sense que en cap cas FIBRACAT es faci responsable dels possibles retards en què pogués incórrer l'operador donant. FIBRACAT comunicarà al client la data i horari definitius per al canvi d'operador. En tot cas, FIBRACAT no serà responsable de l'incompliment per part dels operadors implicats de les seves obligacions legals en relació amb la portabilitat. Malgrat tot, FIBRACAT farà tots els esforços i investigacions per posar en coneixement de l'usuari aquesta circumstància i les seves implicacions.

Per a aquells supòsits en què, cursada i activada la sol·licitud de portabilitat, s'originessin, per causes alienes i/o no imputables a FIBRACAT, pertorbacions en la prestació del servei telefònic, com ara la no recepció de trucades pel titular o el lliurament incorrecte de les trucades que ell hagués efectuat i, en particular, quan aquestes fossin degudes a la no adequació, conforme a la legislació vigent, de les xarxes de tercers operadors involucrats en el procés de portabilitat, FIBRACAT quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat que se'n pogués derivar al respecte. Sense perjudici d'això, FIBRACAT farà tots els esforços a fi d'esbrinar i posar en coneixement del titular l'origen d'aquestes pertorbacions fa a la prestació del servei telefònic contractat.

25. SERVEIS D'INFORMACIÓ (GUIES IMPRESES I/O ELECTRÒNIQUES I SERVEIS TELEFÒNICS DE CONSULTES D'ABONATS): La inclusió en aquests serveis, en cas d'autoritzar-ho el client, es realitzarà amb les següents dades: nom i cognoms del titular, número/s, i adreça postal (sense pis, lletra i escala) i seran facilitats per FIBRACAT a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, en els termes i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en cada moment. Sense perjudici de l'anterior, el client podrà sol·licitar en qualsevol moment a FIBRACAT l'exclusió de les seves dades personals de les guies telefòniques o dels serveis de consulta telefònica, totalment o parcialment, i podrà demanar també que s'indiqui que aquestes dades no es poden utilitzar per a finalitats de venda directa per tercers. Igualment, podrà demanar que s'ometi, totalment o parcialment, la seva adreça o altres dades personals, o que s'esmenin errors existents en aquestes mateixes dades. El client pot exercir els drets anteriorment establerts mitjançant comunicació a FIBRACAT, amb un escrit enviat a Alta Tecnologia en Comunicacions, S.L. (FIBRACAT) C/Bisbe Torras i Bages, 23, 08242 Manresa (Barcelona) Tel: 902 884 882 / 93 874 21 52, o per correu electrònic a info@fibracat.cat.

26. En el cas d’ús fraudulent o abusiu del servei de línia de veu per haver superat el saldo màxim de seguretat, s’estarà a allò disposat a la clàusula 16.2 f) d’aquest contracte.

CONDICIONS DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS AMB LÍNIA FIBRACAT (INTERNET)

27. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI. FIBRACAT prestarà al client el servei d'accés a Internet amb la velocitat contractada (en endavant el servei), d'acord amb l'oferta comercial vigent, les característiques de la qual es troben a l’adreça www.FIBRACAT.cat. Tanmateix, aquest servei s'ofereix amb opcions de valor afegit descrits en l'oferta comercial. El termini màxim en què el servei serà activat serà de trenta (30) dies, aplicables, si s'escau, per a dates posteriors a l’activació del Pla de Garantia vigent. La prestació d'aquest servei per part de FIBRACAT NO suposa la baixa del Servei d'Internet que actualment pogués tenir contractat amb un altre operador, essent la tramitació administrativa d’aquesta baixa responsabilitat exclusiva del client. 

28. QUALITAT DEL SERVEI. En general, la velocitat contractada s’ha d’entendre sobre la base d’utilitzar la connexió per cable Ethernet entre els equips proporcionats i el terminal del client.

Quan s’usin altres mitjans de connexió, com ara WI-FI o altres, la velocitat en el dispositiu del client pot veure’s limitada per les característiques pròpies d’aquest mitjà de connexió. En el cas de Wi-Fi, factors aliens a FIBRACAT, com ara l’estructura del domicili del client, interferències amb altres xarxes WI-FI, les capacitats del dispositiu usat pel client per connectar-se a Internet, l’ús en exteriors o interiors o altres factors, poden provocar la disminució de la velocitat final gaudida pel client.

Tanmateix, la realització d’operacions de manteniment per part de FIBRACAT,  o les interrupcions del servei, també podran provocar una disminució de la velocitat contractada.

29. OBLIGACIONS DEL CLIENT. El client es compromet a no utilitzar el servei en contravenció de la normativa vigent, especialment de la relativa als drets fonamentals, llibertats públiques i propietat industrial i intel·lectual. El client serà responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones tant contra el propi client com contra FIBRACAT basades en les aplicacions o continguts del client allotjats a servidor/s compartit/s, assumint aquest totes les despeses, costos i perjudicis que siguin irrogats a FIBRACAT amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

FIBRACAT es reserva el dret a interrompre el servei contractat pel client, notificant per escrit, en cas de divulgar, transmetre o allotjar en el servidor/s compartits qualsevol tipus d'informació que FIBRACAT consideri il·legal, abusiva, difamatòria, ofensiva o pornogràfica, en cas de desenvolupar a través del servidor/s, o en relació amb el/s mateix/os, qualsevol pràctica o comportament contrari a les normes comunament acceptades com a respectuoses. També en el cas que el client, a través del servidor/s compartit/s, publiqui o distribueixi qualsevol informació o programari que contingui virus, manipulació il·legal de programari, violacions de Copyright i marques comercials o contraban il·legal, realitzi Spam i, en general, qualsevol activitat que suposi una violació de les disposicions legals vigents, o pugui repercutir en el correcte funcionament de la Plataforma de FIBRACAT. FIBRACAT ha d'adoptar les mesures necessàries, quan així li sigui exigit per ordre de l'autoritat judicial o administrativa competent, i podrà posar en coneixement de les autoritats competents aquells fets que puguin considerar il·legals d'acord amb la legislació vigent. Si el client té qualsevol indici que hi ha una violació o un ús inadequat de la informació allotjada en els servidors de FIBRACAT, o una fallada de seguretat de qualsevol índole, ho haurà de notificar immediatament a FIBRACAT. 

30. OBLIGACIONS DE FIBRACAT. En cas que existeixin o es detectin possibles indicis d'avaria, FIBRACAT comprovarà si, efectivament, existeix avaria i, en aquest cas, assegurarà la restitució del Servei.

S'entén per avaria qualsevol interrupció de servei, o mal funcionament del servei, o variació respecte del descrit en aquesta oferta comercial.

Per tal de garantir la restitució del servei, FIBRACAT podrà actuar remotament o accedir fins a les instal·lacions del client, únicament en el cas que FIBRACAT ho consideri necessari, per actuar sobre algun element de la xarxa ubicat al tram comprès fins al PTX. En el cas que en el curs d'una intervenció en què es realitzi un accés a les instal·lacions del client, es demostri fefaentment que la causa de l'avaria està produïda per una manipulació indeguda dels equips de FIBRACAT per part del client, o bé que no hi ha avaria, FIBRACAT es reserva el dret de repercutir al client els costos incorreguts per aquesta actuació. En qualsevol cas, la manipulació indeguda d'equips de FIBRACAT per part del client eximeix FIBRACAT de qualsevol responsabilitat sobre el servei.

FIBRACAT proporcionarà al client en exclusiva un identificador i una contrasenya personal perquè pugui accedir al servei i a les aplicacions allotjades a la Plataforma Informàtica de FIBRACAT. El client haurà de mantenir totes dues en la més estricta confidencialitat sota la seva exclusiva responsabilitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències que es poguessin derivar del trencament o revelació del secret. L'identificador i la contrasenya per accedir al servei són exclusius per a l'accés contractat i en el lloc contractat. FIBRACAT serà responsable de la guarda i custòdia de la Plataforma Informàtica situada en un recinte gestionat per aquesta companyia i correctament condicionat per albergar-la.

FIBRACAT no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol classe que poguessin derivar del coneixement, per part de tercers, de les condicions, característiques i circumstàncies de l'ús d'Internet pel client o que puguin deure’s a l'accés i, si escau, a la intercepció, eliminació, alteració o modificació en qualsevol manera dels continguts i comunicacions de tota mena que els clients transmetin, difonguin, emmagatzemin, rebin o accedeixin a través dels serveis contractats.

FIBRACAT no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin deure’s a la presència de virus o qualsevol element lesiu en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts o als quals s'accedeixi a través dels serveis contractats. FIBRACAT no es responsabilitza de les fallades en el servei que puguin produir-se pel funcionament de les xarxes o serveis d'altres operadors diferents de FIBRACAT. La IP fixa facilitada per FIBRACAT al Client serà, en tot cas, propietat de FIBRACAT. Només es facilitarà una adreça IP fixa per cada servei contractat pel client. FIBRACAT pot canviar la IP Fixa assignada inicialment al client per una altra diferent en el supòsit que resulti necessari, com a conseqüència d'un canvi de modalitat sol·licitat pel client. FIBRACAT no pot garantir el funcionament del servei en tots els equips informàtics. 

31. EQUIP DE CONNEXIÓ D'ACCÉS A INTERNET. El client serà responsable de l'equip router propietat de FIBRACAT, el qual se li lliura en concepte de cessió, en tant que estigui en possessió del client. El client  no afegirà, suprimirà ni modificarà els seus elements o provocarà interferències en l'equip.

L'equip es lliura juntament amb les instruccions d'ús del fabricant, que recull les seves característiques tècniques. El client serà responsable davant de FIBRACAT de qualsevol pèrdua o dany de l'equip, excepte en el cas que aquests fets es produeixin a causa de la negligència de FIBRACAT o dels seus representants.

FIBRACAT únicament serà responsable de la substitució, reparació, reprogramació o incomunicació provocada per l'equip. El client podrà instal·lar material de la seva propietat, sempre que aquest material compti amb el corresponent certificat d'acceptació, de conformitat amb l'article 57.2 de la Llei general de telecomunicacions. 

La devolució de l’equip es farà d’acord amb allò establert a la clàusula 17 de les presents condicions generals del contracte.

Qualsevol canvi d’ubicació o de model de l’equip a petició del client es regiran per allò previst en la clàusula tercera del present contracte.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL SERVEI FIBRACAT TV

32. OBJECTE I ABAST. El servei de FIBRACAT TV es presta addicionalment sobre la base d'una oferta de FIBRACAT que inclogui l'accés a Internet-fix. El client ha de tenir actiu un servei d'Internet fix amb FIBRACAT.

El servei de Fibracat TV és un servei que no requereix d’instal·lació. El client pot descarregar-se l’APP Fibracat TV en el seu dispositiu Android o IOs o connectar-s’hi mitjançant el web www.fibracat.cat. També permet visionar els canals a través d’aparells de TV de determinats models (Smart TV LG), mitjançant l’aplicació ssiptv.

La baixa del client en el servei d'Internet fix de FlBRACAT comporta la baixa automàtica del client en el servei de FIBRACAT TV i la consegüent obligació de devolució de l'equip en els termes i condicions establerts. El client que el contracti ho farà com a usuari final i disposarà dels següents continguts i funcionalitats:

-       Canals de televisió: El client accedirà a una sèrie de canals generalistes i, a més, en funció de l'oferta que FIBRACAT TV tingui a cada moment i que el client contracti, podrà gaudir de canals temàtics i/o de canals de futbol, que tindran un preu diferenciat.

-       L’oferta de canals temàtics de televisió li permetrà accedir a una àmplia graella de canals oberts de manera gratuïta (més de 50 canals nacionals i internacionals) i una part Premium de canals amb les millors sèries i pel·lícules, documentals, programes musicals i infantils, canals de la vida quotidiana, entre d’altres. Els canals que ofereix actualment Fibracat TV es poden consultar a www.fibracat.cat

33. PARTICULARITATS DEL SERVEI DE FIBRACAT TV.

a) Condicions d'ús del servei: el client ha d’utilitzar el servei en el seu àmbit domèstic, tot quedant expressament prohibida la seva exhibició als locals públics o per a col·lectivitats.

 b) Causes de denegació i/o ajornament de la sol·licitud: FIBRACAT ha de realitzar les comprovacions tècniques necessàries sobre la línia del client per tal d’assegurar-se que disposa dels requisits tècnics necessaris per gaudir del servei. Si no fos així, el client pot contractar un altre producte de FIBRACAT o cancel·lar la contractació del servei.

c) Equipament: FIBRACAT ha de facilitar al client, en el règim jurídic que s'estableixi en cada moment, l'equipament necessari per poder gaudir del servei, d'acord amb allò establert en aquestes Condicions Generals. Aquest equipament consisteix en un Router compatible amb el Servei Fibracat TV. Per comprovar els equips i contingut compatibles el client pot accedir a www.fibracat.com.

L'equip informàtic i l'equip receptor de televisió no formen part del servei i no seran facilitats per FIBRACAT en cap cas. Per tant, el client ha de disposar d’aquests equips en les condicions tècniques que els facin compatibles amb l'equipament de FIBRACAT TV.

34. PARTICULARITATS EN LA QUALITAT DEL SERVEI FIBRACAT TV.

No constituirà falta de disponibilitat del servei:

a) La interrupció del servei com a conseqüència de les operacions de manteniment de la xarxa durant el temps imprescindible per a la seva realització.

b) La discontinuïtat en el servei per la introducció pel client d'elements de maquinari o de programari que provoquin un mal funcionament general del seu equip o que resultin incompatibles amb els elements precisos en aquest equip per a l'accés a internet a través del servei.

c) Les avaries identificades en el tram de xarxa d'accés que no pertanyen a FIBRACAT.

d) Indisponibilitat del Servei FIBRACAT TV per causes imputables al client, cas fortuït, força major, requeriments o resolucions judicials o administratives o qualsevol altra causa no imputable o aliena a FIBRACAT.

e) Els defectes de visionat dels continguts a causa de problemes tècnics relacionats amb el tram de línia responsabilitat del client. En cas que el client estigui situat en una zona amb cobertura indirecta, FIBRACAT no garanteix la plena qualitat del servei en tot moment, podent sofrir talls o interrupcions, així com defectes de visionat de forma puntual. FIBRACAT pot modificar l'ordre, número, tipus de canals o el seu contingut, així com les característiques, abast i format del Servei FIBRACAT TV per adaptar-se a l'evolució tecnològica del mateix, sense que això comporti cap modificació contractual. FIBRACAT informarà d’aquests canvis al seu web.

FIBRACAT ha de vetllar en tot moment per la qualitat dels continguts, així com pel compliment de les obligacions i compromisos adquirits pels programadors. Ha de ser responsabilitat exclusiva del programador el respecte a la normativa existent en matèria de protecció de la joventut i la infància, així com de continguts d'adults. No obstant això, FIBRACAT  adverteix que, a través dels canals i/o programes subjectes a control d'accés, poden transmetre's programes amb contingut per a adults sota control d'accés.

35. PARTICULARITATS DE L’ACCÉS A LES PROMOCIONS

35.1 Sempre que s’ofereixin noves promocions del servei de TV, els clients que desitgin acollir-s’hi hauran d’acomplir una sèrie de requisits:

a) Acceptar la promoció per escrit. Aquesta condició es podrà acomplir enviant un correu a promocions@fibracat.cat o manifestant aquesta acceptació personalment a les oficines comercials de FIBRACAT.

b) Complir una permanència del servei de fibra de FIBRACAT de, com a mínim, 3 mesos des de la data d’activació del servei. Aquesta obligació de permanència s’exigirà en tots els casos i per a tots els clients (actuals i nous). La possible concurrència d’alguns errors tècnics o l’aparició de pixelacions en la imatge durant els partits NO eximiran del compliment d’aquesta condició i, per tant, no donaran dret a sol·licitar la baixa anticipada del servei abans d’aquest període mínim. 

c) En el cas de clients actuals caldrà complir, a més de les condicions anteriors, l’obligació d’estar al corrent de pagament i de no haver acumulat en el seu historial més d’un rebut impagat a Fibracat.

CONDICIONS DÚS DEL LLOC WEB FIBRACAT.CAT

36. OBJECTE

36.1 Aquestes Condicions Generals regulen l’accés i l’ús del lloc web de FIBRACAT, propietat d’ALTA TECNOLOGIA EN COMUNICACIONS SL, societat amb domicili al carrer Torres i Bages, 23, 08242 de Manresa, amb NIF B61877031.

37. EL LLOC WEB

37.1 A través de l’adreça www.fibracat.com (el “Lloc Web”), FIBRACAT posa a disposició dels usuaris un conjunt de continguts i informacions de diversa índole, així com la possibilitat de contractar serveis de telecomunicacions i d'altres de valor afegit, i adquirir béns relacionats amb aquests serveis.

37.2 Pel que fa al servei de línies mòbils, els continguts disponibles fan referència a: les tarifes roaming, les tarifes tablets i els bons autorenovables per a tarifes particulars, la possibilitat de contractar diferents línies mòbi